กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

หัวข้อ: บทสวดมหาสมัยสูตร

 1. #1
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ ฅนภูไท
  วันที่สมัคร
  Apr 2007
  กระทู้
  2,115
  บล็อก
  1

  ความเยือกเย็น บทสวดมหาสมัยสูตร

  [WMA]http://www.hotlinkfiles.com/files/492513_1acjv/mahasamaya.wma[/WMA]


  บทสวดมหาสมัยสูตร

  เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สักเกสุ วิหะระติ กะปิละวัตถุสมิง
  มะหาวะเน มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง ปัญจะมะเตหิ ภิกขุสะเตหิ
  สัพเพเหวะ อะระหันเตหิ. ทะสะหิ จะ โลกะธาตูหิ เทวะตา เยภุยเยนะ
  สันนิปะติตา โหนติ ภะคะวันตัง ทัสสะนายะ ภิกขุสังฆัญจะ. อะถะโข
  จะตุนนัง สุทธาวาสะกายิกานัง เทวานัง เอตะทะโหสิ. อะยังโข ภะคะวา
  สักเกสุ วิหะระติ กะปิละวัตถุสมิง มะหาวะเน มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง
  ปัญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ สัพเพเหวะ อะระหันเตหิ ทะสะหิ จะ โลกะธาตูหิ
  เทวะตา เยภุยเยนะ สันนิปะติตา โหนติ ภะคะวันตัง ทัสสะนายะ ภิกขุสังฆัญจะ
  ยันนูนะ มะยัมปิ เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะเมยยามะ อุปะสังกะมิตวา
  ภะคะวะโต สันติเก ปัจเจกะคาถา ภาเสยยามาติ.

  อะถะโข ตา เทวะตา เสยยะถาปิ นามะ พะละวา ปุริโส สัมมิญชิตัง วา
  พาหัง ปะสาเรยยะ ปาสาริตัง วา พาหัง สัมมิญเชยยะ เอวะเมวะ สุทธาวาเสสุ
  เทเวสุ อันตะระหิตา ภะคะวะโต ปุระโต ปาตุระหังสุ. อะถะโข ตา
  เทวะตา ภะคะวันตัง อะภิวาเทตวา เอกะมันตัง อัฏฐังสุ. เอกะมันตัง
  ฐิตา โข เอกา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ

  มะหาสะมะโย ปะวะนัสมิง เทวะกายา สะมาคะตา อาคะตัมหะ อิมัง
  ธัมมะสะมะยัง ทักขิตาเยวะ อะปะราชิตะสังฆันติ. อะถะโข อะปะรา
  เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ. ตัตระ ภิกขะโว
  สะมาทะหังสุ จิตตัง อัตตะโน อุชุกะมะกังสุ สาระถีวะ เนตตานิ คะเหตวา
  อินทริยานิ รักขันติ ปัณฑิตาติ. อะถะโข อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต
  สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ. เฉตวา ขีลัง เฉตวา ปะลีฆัง อินทะขีลัง
  โอหัจจะมะเนชา เต จะรันติ สุทธา วิมะลา จักขุมะตา สุทันตา สุสู นาคาติ
  อะถะโข อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ.

  เย เกจิ พุทธัง สะระณังคะตา เส นะ เต คะมิสสันติ อะปายะภูมิง ปะหายะ
  มานุสัง เทหัง เทวะกายัง ปะริปูเรสสันตีติ.

  อะถะโข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ เยภุยเยนะ ภิกขะเว ทะสะสุ โลกะธาตูสุเทวะตา
  สันนิปะติตา ตะถาคะตัง ทัสสะนายะ ภิกขุสังฆัญจะ เยปิ เต ภิกขะเวอะเหสุง
  อะตีตะมัทธานัง อะระหันโต สัมมาสัมพุทธา เตสัมปิ ภะคะวันตานังเอตะปะระมาเยวะ
  เทวะตา สันนิปะติตา อะเหสุง. เสยยะถาปิ มัยหัง เอตะระหิ เยปิ เต ภิกขะเว ภะวิสสันติ.

  อะนาคะตะมัทธานัง อะระหันโต สัมมาสัมพุทธา, เตสัมปิ ภะคะวันตานัง
  เอตะปะระมาเยวะ เทวะตา สันนิปะติตา ภะวิสสันติ. เสยยะถาปิ มัยหัง
  เอตะระหิ อาจิกขิสสามิ ภิกขะเว เทวะกายานัง นามานิ.

  กิตตะยิสสามิ ภิกขะเว เทวะกายานัง นามานิ เทสิสสามิ ภิกขะเว เทวะกายานัง นามานิ.
  ตัง สุณาถะ สาธุกัง มะนะสิกะโรถะ ภาสิสสามีติ. เอวัมภันเตติ โข เต ภิกขู ภะคะวะโต
  ปัจจัสโสสุง. ภะคะวา เอตะทะโวจะ.

  สิโลกะมะนุสกัสสามิ
  ยัตถะ ภุมมา ตะทัสสิตา เย สิตา คิริคัพภะรัง
  ปะหิตัตตา สะมาหิตา ปุถู สีหาวะ สัลลีนา
  โลมะหังหาภิสัมภิโน โอทาตะมะนะสา สุทธา
  วิปปะสันนะมะนาวิลา ภิยโย ปัญจะสะเต ญัตวา
  วะเน กาปิละวัตถะเว ตะโต อามันตะยิ สัตถา
  สาวะเก สาสะเน ระเต เทวะกายา อะภิกกันตา
  เต วิชานาถะ ภิกขะเว เต จะอาตัปปะมะกะรุง
  สัตวา พุทธัสสะ สาสะนัง เตสัมปาตุระหุ ญาณัง
  อะมะนุสสานะ ทัสสะนัง อัปเปเก สะตะมัททักขุง
  สะหัสสัง อะถะ สัตตะริง สะตัง เอเก สะหัสสานัง
  อะมะนุสสานะมัททะสุง อัปเปเกนันตะมัททักขุง
  ทิสา สัพพา ผุฏา อะหุง ตัญจะ สัพพัง อะภิญญายะ
  วะวักขิตวานะ จักขุมา ตะโต อามันตะยิ สัตถา
  สาวะเก สาสะเน ระเต เทวะกายา อะภิกกันตา
  เต วิชานาถะ ภิกขะโว เย โวหัง กิตตะยิสสามิ
  คิราหิ อะนุปุพพะโส
  สัตตะสะหัสสา วะยักขา
  ภุมมา กาปิละวัตถะวา อิทธิมันโต ชุติมันโต
  วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อะภิกกามุง
  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
  ฉะสะหัสสา เหมะวะตา
  ยักขา นานัตตะวัณณิโน อิทธิมันโต ชุติมันโต
  วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อะภิกกามุง
  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
  สาตาคิรา ติสะหัสสา
  ยักขา นานัตตะวัณณิโน อิทธิมันโต ชุติมันโต
  วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อะภิกกามุง
  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
  อิจเจเต โสฬะสะสะหัสสา
  ยักขา นานัตตะวัณณิโน อิทธิมันโต ชุติมันโต
  วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อะภิกกามุง
  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
  เวสสามิตตา ปัญจะสะตา
  ยักขา นานัตตะวัณณิโน อิทธิมันโต ชุติมันโต
  วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อะภิกกามุง
  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.

  กุมภิโร ราชะคะหิโก
  เวปุลลัสสะ นิเวสะนัง ภิยโย นัง สะตะสะหัสสัง
  ยักขานัง ปะยิรุปาสะติ กุมภิโร ราชะคะหิโก
  โสปาคะ สะมิติง วะนัง.
  ปุริมัณจะ ทิสัง ราชา
  ธะตะรัฏโฐ ปะสาสติ คันธัพพานัง อาธิปะติ
  มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
  อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
  วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อะภิกกามุง
  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.

  ทักขิณัญจะ ทิสัง ราชา
  วิรุฬโห ตัปปะสาสะติ กุมภัณฑานัง อาธิปะติ
  มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
  อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
  วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อะภิกกามุง
  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.

  ปัจฉิมัญจะ ทิสัง ราชา
  วิรูปักโข ปะสาสติ นาคานัง อาธิปะติ
  มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
  อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
  วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อะภิกกามุง
  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
  อุตตะรัญจะ ทิสัง ราชา
  กุเวโร ตัปปะสาสะติ ยักขานัง อาธิปะติ
  มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
  อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
  วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อะภิกกามุง
  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.

  ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ
  ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข
  กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง. จัตตาโร เต มะหาราชา
  สะมันตา จะตุโร ทิสา ทัททัลละมานา อัฏฐังสุ
  วะเน กาปิละวัตถะเว. เตสัง มายาวิโน ทาสา
  ยาคู วัญจะนิกา สะฐา มายา กุเฎณฑุ เวเฏณฑุ
  วิฏู จะ วิฏุโต สะหะ จันทะโน กามะเสฏโฐ จะ
  กินนุฆัณฑุ นิฆัณฑุ จะ ปะนาโท โอปะมัญโญ จะ
  เทวะสูโต จะ มาตะลิ จิตตะเสโน จะ คันธัพโฑ
  นะโฬราชา ชะโนสะโภ อาคู ปัญจะสิโข เจวะ
  ติมพะรู สุริยะวัจฉะสา เอเต จัญเญ จะ ราชาโน
  คันธัพพา สะหะ ราชุภิ โมทะมานา อะภิกกามุง
  ภิกขูนัง สะมิตัง วินัง.

  อะถาคู นาภะสา นาคา
  เวสาลา สะหะตัจฉะกา กัมพะลัสสะตะรา อาคู
  ปายาคา สะหะ ญาติภิ. ยามุนา ธะตะรัฏฐา จะ
  อาคู นาคา ยะสัสสิโน เอราวัณโณ มะหานาโค
  โสปาคะ สะมิติง วะนัง.


 2. #2
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ ฅนภูไท
  วันที่สมัคร
  Apr 2007
  กระทู้
  2,115
  บล็อก
  1
  เย นาคะราเช สะหะสา หะรันติ ทิพพา ทิชา ปักขิ วิสุทธะจักขู เวหายะสา เต
  วะนะมัชฌะปัตตา จิตรา สุปัณณา อิติ เตสะ นามัง อะภะยันตะทา
  นาคะราชานะมาสิ สุปัณณะโต เขมะมะกาสิ พุทโธ สัณหาหิ วาจาหิ
  อุปะวะหะยันตา นาคา สุปัณณา สะระณะมะกังสุ พุทธัง.

  ชิตา วะชิระหัตเถนะ
  สะมุททัง อะสุรา สิตา ภาตะโร วาสะวัสเสเต
  อิทธิมันโต ยะสัสสิโน กาละกัญชา มะหาภิสมา
  อะสุรา ทานะเวฆะสา เวปะจิตติ สุจิตติ จะ
  ปะหาราโท นะมุจี สะหะ สะตัญจะ พะลิปุตตานัง
  สัพเพ เวโรจะนามะกา สันนัยหิตวา พะลิง เสนัง
  ราหุภัททะมุปาคะมุง สะมะโยทานิ ภัททันเต
  ภิกขุนัง สะมิติง วินัง.

  อาโป จะ เทวา ปะฐะวี จะ เตโช วาโย ตะทาคะมุง
  วะรุณา วารุณา เทวา โสโม จะ ยะสะสา สะหะ
  เมตตากะรุณากายิกา อาคู เทวา ยะสัสสิโน ทะเสเต ทะสะธา กายา
  สัพเพ นานัตตะวัณณิโน อิทธิมันโต ชุติมันโต
  วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อะภิกกามุง
  ภิกขูนัง สะมิติง วินัง.
  เวณฑู จะ เทวา สะหะลี จะ อะสะมา จะ ทุเว ยะมา จันทัสสูปะนิสา เทวา
  จันทะมาคู ปุรักขิตา สุริยัสสูปะนิสา เทวา
  สุริยะมาคู ปุรักขิตา นักขัตตานิ ปุรักขิตวา
  อาคู มันทะพะลาหะกา วะสูนัง วาสะโว เสฏโฐ
  สักโก ปาคะ ปุรินทะโท ทะเสเต ทะสะธา กายา
  สัพเพ นานัตตะวัณณิโน อิทธิมันโต ชุติมันโต
  วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อะภิกกามุง
  ภิกขูนัง สะมิติง วินัง.

  อะถาคู สะหะภู เทวา ชะละมัคคิสิขาริวะ อะริฏฐะกา จะ โรชา จะ
  อุมมา ปุปผะนิภาสิโน วะรุณา สะหะธัมมา จะ
  อัจจุตา จะ อะเนชะกา สุเลยยะรุจิรา อาคู อาคู วาสะวะเนสิโน ทะเสเต
  ทะสะธา กายา สัพเพ นานัตตะวัณณิโน อิทธิมันโต ชุติมันโต
  วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อะภิกกามุง ภิกขูนัง สะมิติง วินัง.

  สะมานา มะหาสะมานา
  มานุสา มานุสุตตะมา ขิฑฑาปะทูสิกา อาคู
  อาคู มะโนปะทูสิกา อะถาคู หะระโย เทวา
  เย จะ โลหิตะวาสิโน ปาระคา มะหาปาระคา
  อาคู เทวา ยะสัสสิโน ทะเสเต ทะสะธา กายา
  สัพเพ นานัตตะวัณณิโน อิทธิมันโต ชุติมันโต
  วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อะภิกกามุง
  ภิกขูนัง สะมิติง วินัง.

  สุกกา กะรุมหา อะรุณา
  อาคู เวฆะนะสา สะหะ โอทาตะคัยหา ปาโมกขา
  อาคู เทวา วิจักขะณา สะทามัตตา หาระคะชา
  มิสสะกา จะ ยะสัสสิโน ถะนะยัง อาคา ปะชุนโน
  โย ทิสา อะภิวัสสะติ ทะเสเต ทะสะธา กายา
  สัพเพ นานัตตะวัณณิโน อิทธิมันโต ชุติมันโต
  วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อะภิกกามุง
  ภิกขูนัง สะมิติง วินัง.

  เขมิยา ตุสิตา ยามา
  กัฏฐะกา จะ ยะสัสสิโน ลัมพิตะกา ลามะเสฏฐา
  โชติมานา จะ อาสะวา นิมมานะระติโน อาคู
  อะถาคู ปะระนิมมิตา ทะเสเต ทะสะธา กายา
  สัพเพ นานัตตะวัณณิโน อิทธิมันโต ชุติมันโต
  วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อะภิกกามุง
  ภิกขูนัง สะมิติง วินัง.

  สัฏเฐเต เทวะนิกายา
  สัพเพ นานัตตะวัณณิโน นามันวะเยนะ อาคัญฉุง
  เย จัญเญ สะทิสา สะหะ ปะวุตถะชาติมักขีลัง
  โอฆะติณณะมะนาสะวัง ทักเข โมฆะตะรัง นาคัง
  จันทังวะ อะสิตาสิตัง สุพรัหมา ปะระมัตโต จะ
  ปุตตา อิทธิมะโต สะหะ สันนังกุมาโร ติสโส จะ
  โสปาคะ สะมิติง วะนัง.

  สะหัสสะพรัหมะโลกานัง
  มะหาพรัหมาภิติฏฐะติ อุปะปันโน ชุติมันโต
  ภิสมากาโย ยะสัสสิ โส. ทะเสตถะ อิสสะรา อาคู
  ปัจเจกะวะสะวัตติโน เตสัญจะ มัชธะโต อาคา
  หาริโต ปะริวาริโต. เต จะ สัพเพ อะภิกกันเต
  สินเท เทเว สะพรัหมะเก มาระเสนา อะภิกกามิ
  ปัสสะ กัณหัสสะ มันทิยัง เอถะ คัณหะถะ พันธะถะ
  ราเคนะ พันธมัตถุ โว สะมันตา ปะริวาเรถะ
  มา โว มุญจิตถะ โกจิ นัง. อิติ ตัตถะ มะหาเสโน
  กัณหะเสนัง อะเปสะยิ ปาณินา ตะละมาหัจจะ
  สะรัง กัตวานะ เภระวัง. ยะถา ปาวุสสะโก เมโฆ
  ถะนะยันโต สะวิชชุโก ตะทา โส ปัจจุมาวัตติ
  สังกุทโธ อะสะยังวะเส. ตัญจะ สัพพัง อะภิญญายะ
  วิวักขิตวานะ จักจุมา ตะโต อามันตะยิ สัตถา
  สาวะเก สาสะเน ระเต มาระเสนา อะภิกกันตา
  เต วิชานาถะ ภิกขะโว.

  เต จะ อาตัปปะมะกะรุง
  สุตวา พุทธัสสะ สาสะนัง วีตะราเคหิ ปักกามุง
  เนสัง โลมัมปิ อิญชะยุง. สัพเพ วิชิตะสังคามา
  ภะยาตีตา ยะสัสสิโน โมทันติ สะหะ ภูเตหิ
  สาวะกา เต ชะเนสุตาติ.
  มะหาสะมะยะสุตตัง นิฏฐิตัง.

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •