พระธาตุพระอานนท์ วัดมหาธาตุ
เป็นพระธาตุรุ่นเก่าที่สำคัญองค์หนึ่งในภาคอีสาน ตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถ วัดมหาธาตุเป็นพระธาตุที่ใช้บรรจุอัฐิธาตุของพระอานนท์พระสาวก
ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ได้รับการออกแบบที่แตกต่างจากพระธาตุในอีสานทั่วไปเจดีย์มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยม ส่วนยอดคล้ายพระธาตุพนม ฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 8 เมตร สูง 25.30 เมตร ฐานประกอบด้วยฐานเขียงซ้อนกัน 3 ชั้น เอวฐานคอดกิ่ว รองรับชุดฐานบัวคว่ำ บัวหงาย ท้องไม้มีลวดลายบัวลูกแก้ว อกไก่คั่นกลาง เรือนธาตุค่อนข้างสูง แต่คั่นจังวะให้ดูเล็กลง ด้วยบัวคว่ำ - บัวหงายหยักซ้อนกันขึ้นไปในช่วงล่าง รองรับซุ้มจรนัมประดิษฐานรูปพระยืน ซึ่งหมายถึงพระอานนท์ มียอดซุ้มโค้งแบบหน้านาง ตกแต่งลายปูนปั้นทางสีเหลือง ส่วนยอดทรงดอกบัวเหลี่ยมซ้อนกัน 3 ชั้น มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากทรวดทรงบัวเหลี่ยมของพระธาตุองค์อื่นคือมีกระเปาะยื่นออกมาทั้ง 4 ด้าน เบื้องบนสุดเป็นยอดฉัตร และมีธาตุเล็กอีกองค์ อยู่ด้านข้างพระธาตุอานนท์ ซึ่งเป็นธาตุบรรจุอัฐิ ของพระวิชัยราชขัตติยวงศา (อดีตเจ้าเมืองสิงห์ท่า) สร้างขึ้นโดยฝีมือช่างหลวง ลักษณะพระธาตุได้รับอิทธิพลศิลปะ จากหลวงพระบาง มีรูปทรงสี่เหลี่ยม ตั้งตระหง่านเด่นชันอยู่ที่วัดมหาธาตุใจกลางเมืองยโสธร