กอ่นจากกันวันนี้...
..คนดีกอดฉันหน่อยได้ไหม
มันอาจดูมากเกินไป
...กับคนที่หมดเยื่อใยต่อกัน
แต่ชว่ยสงสารสักครั้ง
...ไม่อยากให้รักพังง่ายๆอย่างนั้น
อย่างนอ้ยให้ฉันได้เก็บไว้ผูกพัน
...ในวันที่ฉันไม่มีใคร
"วันเวลาที่เหลืออยู่"
.........ให้ฉันมองดูเธอชัดๆได้ไหม
จะเก็บภาพเธอไว้ลึกสุดใจ
....กอ่นไม่เหลืออะไรให้จดจำ....