ภาพข่าว: พิธีแจกรางวัลการประกวดเขียนเรียงความพร้อมวาดภาพประกอบ "การกินอยู่อย่างพอเพียงในแบบของฉัน"


พิธีแจกรางวัล "การกินอยู่อย่างพอเพียงในแบบของฉัน"

การประกวดเขียนเรียงความพร้อมวาดภาพประกอบในระดับประถมศึกษา ในหัวข้อ “การกินอยู่อย่างพอเพียงในแบบของฉัน” ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ในโครงการ สร้างสรรค์ ปันน้ำใจ เด็กไทยพอเพียง สร้างรากฐานเยาวชนให้มีคุณภาพ พร้อมส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดและ จินตนาการ ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักและเข้าใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผลงานร่วมประกวดจากเด็กไทยหัวใจพอเพียงจากทั่วประเทศกว่า 7,000 ชิ้น ณ ห้อง Red Chilli ชั้น 43 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท ไมนด์ ทัช จำกัด - ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
ชัชสรัล (ป้อม) เทียมวัน (089) 443 6886
สาวิตรี ปึงเจริญกุล ( 081) 816 4598