ขายเสียง ขายสิทธิ์  เหมือน ขายชีวิต ขายชาติ


ใกล้มาแล้วครับมื่อเลือกตั้ง อย่านอนหลับทับสิทธิ์เด้อ

23 ธันวาคม 2550