กำลังแสดงผล 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6

หัวข้อ: มีผู้ได๋ฮู้แหน่ว่า "stem cell" คืออีหยัง

 1. #1
  บ่าวเมฆินทร์
  Guest

  ดูวีดีโอ YouTube ออนไลน์ มีผู้ได๋ฮู้แหน่ว่า "stem cell" คืออีหยัง

  เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต (Stem Cell)

  เนื่องจากในขณะนี้ ได้ค้นพบวิธีการรักษาโรคต่าง ๆ ทางโลหิตวิทยา ซึ่งเดิมไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ อาทิ มะเร็งเม็ดโลหิตขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคไขกระดูกฝ่อชนิดรุนแรง และมะเร็งชนิดต่าง ๆ รวมถึงโรคที่รักษาไม่หายเนื่องจากโรคทางพันธุกรรม เช่น โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต จะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อแอนติเจนในเม็ดโลหิตขาว หรือ HLA ของผู้บริจาคต้องเข้ากันได้กับแอนติเจนของผู้ป่วย ซึ่งความเป็นไปได้ที่จะหา HLA ให้เข้ากันได้จะมีเพียง 1 ต่อ 5 หมื่น ซึ่งเป็นผลให้ผู้ป่วยจำนวนมากไม่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา ให้ดำเนินการโครงการรับบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดจากผู้บริจาค เพื่อดำเนินการจัดหาอาสาสมัครที่ไม่ใช่ญาติของผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต เพื่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต แต่ไม่มีญาติ หรือพี่น้องที่มีเนื้อเยื่อตรงกัน โดยการบริจาคนี้เป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจ และไม่มีการซื้อขาย และท่านอาจเป็นบุคคลหนึ่งที่มี HLA เหมือนหรือคล้ายคลึงกับผู้ป่วย และมีคุณสมบัติตามที่แพทย์ได้ประเมินแล้วว่าสามารถบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตให้กับผู้ป่วยได้ ในการนี้ จึงใคร่ขอเชิญท่านสมัครเป็นอาสาสมัครผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตให้กับผู้ป่วย โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอารยา ตัตวธร นักเทคนิคการแพทย์ 4 โทรศัพท์ 02-255-6925 หรือ 02-251-3111 ต่อ 182
  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ควรแจ้งความจำนงเป็นอาสาสมัครในวันเดียวกับที่ท่านบริจาคโลหิต โดยศูนย์บริการโลหิตฯ จะเปิดเคาน์เตอร์ให้คำแนะนำทุกวันศุกร์ ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ หรือสอบถามรายละเอียดที่ โทร. 02-256-4300

  เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต (Stem Cell)
  เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตเป็นเซลล์ซึ่งทำหน้าที่สร้างเม็ดโลหิตเข้าสู่กระแสโลหิต ส่วนใหญ่จะอยู่ในไขกระดูกและเจริญเติบโตเป็นส่วนประกอบของโลหิต คือ เม็ดโลหิตแดง, เม็ดโลหิตขาว และเกล็ดเลือด (เกล็ดโลหิต)

  การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตคืออะไร
  เป็นการใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตของผู้บริจาคที่มีสุขภาพดี มาให้ผู้ป่วยโดยผ่านทางหลอดโลหิตดำ เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่นำมาให้จะสามารถเคลื่อนเข้าไปในโพรงกระดูกของผู้ป่วยและแบ่งตัวสร้างเม็ดโลหิตใหม่ได้

  ทำไมต้องบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  เพราะสามารถนำไปช่วยผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ได้ เช่น โรคลูคีเมีย โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโดยกำเนิด เป็นต้น อีกทั้งการบริจาคสามารถทำได้โดยไม่เป็นอันตราย ลักษณะวิธีการบริจาคคล้ายกับการบริจาคโลหิต และเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตนี้ ร่างการสามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้ด้วย

  ขั้นตอนการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากอาสาสมัครที่ไม่ใช่ญาติกับผู้ป่วย

  • ผู้มีจิตศรัทธาเป็นอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตด้วยการลงทะเบียนกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อแสดงความจำนงยินยอมให้มีการตรวจโลหิตเพื่อหาชนิดของ HLA ตรวจเชื้อต่าง ๆ ที่อาจถ่ายทอดทางโลหิตและอนุญาตให้รายชื่อของตนและผลการตรวจโลหิตขึ้นทะเบียนผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  • เมื่อมีผู้ป่วยต้องการการรักษาด้วยวิธีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากผู้ไม่ใช่ญาติ แพทย์ซึ่งจะทำการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตให้กับผู้ป่วย ต้องยื่นความจำนงต่อศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อให้ช่วยค้นหาในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
  เมื่อค้นพบอาสาสมัครผู้บริจาคที่มี
  • HLA เข้ากันได้กับผู้ป่วย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จะแจ้งผลกลับไปยังแพทย์เพื่อเตรียมผู้ป่วยรอการปลูกถ่าย
  • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ดำเนินการติดต่อให้อาสาสมัครผู้บริจาคผู้นั้นแสดงความจำนงเพื่อยินยอมในการเป็นผู้บริจาค
  ผู้บริจาคเข้าบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตฯ
  • หรือโรงพยาบาล หรือสถาบันทางการแพทย์ ที่ไม่ใช่สถาบันเดียวกับแพทย์ที่ยื่นความจำนงขอเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  • ผู้บริจาคลงนามเป็นหลักฐานยืนยันว่าไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  ข้อมูลของผู้บริจาคจะเป็นความลับต่อผู้ป่วย และผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  • รวมทั้งข้อมูลผู้ป่วยและสถานประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะเป็นความลับต่อผู้บริจาค โดยมีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเพียงเแห่งเดียวเท่านั้นที่ทราบข้อมูลเหล่านี้

  การปฏิบัติตนสำหรับผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ก่อนการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ผู้บริจาคจะได้รับการตรวจร่างกาย ตรวจโลหิต เอ็กซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

  คุณสมบัติของอาสาสมัครผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
  1. ต้องเป็นผู้บริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป
  2. มีอายุตั้งแต่ 17-55 ปี
  3. น้ำหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป
  4. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อร้ายแรง
  5. ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง
  6. นอนพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง
  7. สุภาพสตรีต้องไม่อยู่ระหว่างมีประจำเดือน
  8. รับประทานอาหารก่อนมาบริจาค

  ขอเชิญร่วมเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุน “โครงการรับบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากผู้บริจาค” บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “สภากาชาดไทย” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-2-00423-6 พร้อมส่งสำเนาใบนำฝากเงินไปยังศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ทางโทรสาร 02-254-3471

  อยากให้ทุก ๆ ท่านช่วยกันบริจาค เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ป่วยที่ต้องการรักษา แต่ไม่สามารถหาโลหิตที่เข้ากันได้จากญาติพี่น้องได้ อย่าคิดว่าไม่มีเวลา หรือกลัวเจ็บ กลัวเข็มฉีดยา เพราะไม่แน่ว่าญาติพี่น้องของคุณอาจต้องการความช่วยเหลือในวันข้างหน้าก็ได้ ถ้าหากทุกคนไม่สนใจ ไม่ช่วยกัน ก็คงไม่มีโอกาสในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

  :g:g:g

 2. #2
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ คณิศร
  วันที่สมัคร
  Nov 2007
  กระทู้
  8
  อยากรู้หาข้อมูลเพิ่มเติมจากที่นี่ครับ
  http://www.vcharkarn.com/include/art....php?aid=18312

 3. #3
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  8,954
  บล็อก
  9
  ไม่เคยบริจาคคะ ตอนนั้นก็กะว่าจะลองบริจาคสเตมไม่ว่างก็เลยอด แต่เคยบริจาคเลือดมาประมาณ 30 ครั้ง
  บริจาคไปเถอะคะมันสร้างใหม่ได้เพื่อมวชมนุษย์ด้วยกัน ช่วยเหลือกัน ตอนนี้เจ๊ก็บริจาคดวงตาและร่างกายไปแร่ะ
  ตายไปเผาทิ้งเปล่าๆ

 4. #4
  บ่าวเมฆินทร์
  Guest
  แม่นครับเจ๊ ดีกว่าสิเอาไปเผาถิ่ม แต่ว่าบริจาคเลือดตั้ง 30 เถื่อมันสิบ่เกือบหมดละติ

 5. #5
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  8,954
  บล็อก
  9
  1 ปี บริจาคได้ 4 ครั้ง อายุตั้งแต่17 ปีขึ้นไปคูณไปตั๊วครับจนถึงอายุไม่เกิน 55
  น้ำหนัก 45 ขึ้นไป ทุก 3 เดือน เลือดมันสร้างมาใหม่ได้ บ่หมดโต๋ดอกจ้า อิ อิ

 6. #6
  Super Moderator สัญลักษณ์ของ หมูน้อย
  วันที่สมัคร
  Jul 2007
  ที่อยู่
  เหนือสุดในสยาม
  กระทู้
  1,977
  บล็อก
  17
  8) 8)8)8)

  เป็นความรู้มากๆๆเลยค่ะ..

  เรื่อง สเต็มเซลล์

  http://www.biotec.or.th/biotechnolog...il.asp?id=1967
  "รัก" และ "กำลังใจ" ฉันมีไว้เพื่อแบ่งปัน

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •