ใจประสงค์สร้างกลางดงกะว่าทุ่ง ใจประสงค์ขี้คร้านกลางบ้านกะว่าดง ซั่นแล่ว

สบายดีกันบ่อน้อไทบ้านเฮา