คุณธรรม...ทั้ง 12 ประการ
<br>
<br><font color=blue>คุณธรรมทั้ง ๑๒ ประการนี้ ถ้าเราสามารถจดจำ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้
<br>จะเป็นประโยชน์และเป็นมงคลกับชีวิตมากทีเดียว
<br> สำหรับเด็กๆ ที่ชอบอ่านหนังสือ โรงเรียนมีที่คั่นหนังสือคุณธรรม ๑๒ ประการ ของ
<br>นักเรียนวิถีพุทธไว้ให้ดาวน์โหลดด้วยนะ
<br>เด็กๆ สามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ - ตัดตามกรอบภาพ -
<br>เจาะรูผูกริบบิ้นตามตำแหน่ง แล้วนำไปใช้งานได้เลย</font>
<br><b><font color=red>ศีล ๕</font></b>
<br>
<br>ข้อที่ ๑ ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
<br>ข้อที่ ๒ อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
<br>ข้อที่ ๓ กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
<br>ข้อที่ ๔ มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
<br>ข้อที่ ๕ สุราเมระยะมัชปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
<br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


<br><b><font color=red> ศีล ๕ ฉบับนักเรียนทอสี</font></b>
<br>
<br>ข้อที่ ๑ ข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์หรือทรมานสัตว์ให้ลำบาก
<br> ข้าพเจ้าขอถือความเมตตากรุณาเป็นหลักชีวิต
<br>
<br>ข้อที่ ๒ ข้าพเจ้าจะไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
<br> จะไม่ฉ้อโกง หรือหลอกลวง
<br> ข้าพเจ้าขอถือความซื่อสัตย์เป็นหลักชีวิต
<br>
<br>ข้อที่ ๓ ข้าพเจ้าจะไม่ทำผิดเพราะความอยากได้
<br> ข้าพเจ้าขอถือความถูกต้องและความพอดีเป็นหลักชีวิต
<br>
<br>ข้อที่ ๔ ข้าพเจ้าจะไม่พูดสิ่งที่ไม่จริง
<br> จะไม่พูดคำหยาบ จะไม่พูดให้เกิดความแตกแยก
<br> ข้าพเจ้าขอถือความรักความจริง ความรักความสามัคคี
<br> เป็นหลักชีวิต
<br>
<br>ข้อที่ ๕ ข้าพเจ้าจะไม่เสพสิ่งเสพติด จะไม่เสพสิ่งที่มีผลไม่ดีต่อร่างกายหรือจิตใจ
<br> ข้าพเจ้าขอถือการพัฒนาสติและปัญญาเป็นหลักชีวิต
<br>++++++++++++++
<br>นำมาฝากจาก โรงเรียนทอสี - โรงเรียนวิถีพุทธ
<br>http://www.thawsischool.com
<br>
<br>คัดลอกจาก...ท่านสายลม
<br>http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14996</td></tr></table><br><font color=#999999></font><hr size=1 width=100% color=DDDDDD></td></tr>
<tr><td bgcolor=#FFFFFF><table border=0 align=center width=100%><tr><td align=right><b>ลูกโป่ง</b> <font color=#767676>[DT0329] [ วันพุธ ที่ 26 มีนาคม 2551 เวลา 18:04 น. ]</font></td></tr></table></td></tr></table></td></tr>
</table>
</td>
</tr>