คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2550 ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้จัดทดสอบนักเรียนในสังกัด สพฐ. มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 961,921 คน กับคะแนนการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หรือ National Test (NT) ป.6 ในปีการศึกษา 2549 ที่ สพฐ.จัดสอบ พบว่าคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตสูงขึ้นเกือบทุกวิชา ดังนี้ คณิตศาสตร์ปี 2550 ทำได้ 47.55 คะแนน ปี 2549 ทำได้ 38.87 คะแนน เพิ่มขึ้น 8.68 คะแนน วิทยาศาสตร์ ปี 50 ทำได้ 49.57 คะแนน ปี 2549 ทำได้ 43.17 คะแนน เพิ่มขึ้น 6.4 คะแนน ภาษาอังกฤษ ปี 50 ทำได้ 38.67 คะแนน ปี 49 ทำได้ 34.51 คะแนน เพิ่มขึ้น 4.16 คะแนน ยกเว้นวิชาภาษาไทยที่คะแนนลดลง โดยปี 50 ทำได้ 36.58 คะแนน ปี 49 ทำได้ 42.47 คะแนน ลดลง 5.89 คะแนน

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้พบผลการประเมินที่น่าสนใจว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) กาฬสินธุ์ เขต 3 นักเรียนทำคะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษ O-NET ได้สูงขึ้นมาก โดยเพิ่มจาก NT ปี 49 ที่ได้ 34.69 คะแนน เป็น 53.13 คะแนนและ สพท.นครพนม เขต 1 คะแนนเฉลี่ย 39.63 เพิ่มเป็น 52.86 คะแนน.
http://www.thairath.co.th/news.php?section=education&content=88839