"ทางที่ดีคือทางลาดยาง หัวไม่ดี คือหัวที่มีแป้ว"
แป้ว หมายถึง แผลเป็นนั่นเอง ส่วนแปว หมายถึงรูลับ