กำลังแสดงผล 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8

หัวข้อ: ตัวอักษรไทย 44 ตัว กับความหมายของคำว่า "แฟน"

Blogger
 1. #1
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,453
  บล็อก
  197

  ตัวอักษรไทย 44 ตัว กับความหมายของคำว่า "แฟน"


  ตั ว อั ก ษ ร ไ ท ย 44 ตั ว กั บ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง คำ ว่ า "แ ฟ น"

  ก - เ ก็ บ เ ร า ไ ว้ ใ น ใ จ
  ข - เ ข้ า ใ จ เ ร า
  ค - ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เ ร า
  ง - ง้ อ เ ร า เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า เ ข า ผิ ด
  จ - จั บ มื อ เ ร า เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ
  ฉ - เ ฉ ย กั บ ค ว า ม ใ จ ร้ อ น ข อ ง เ ร า
  ช - ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ร า
  ซ - ซื่ อ สั ต ย์ กั บ เ ร า ญ า ติ ดี กั บ เ ร า เ ส ม อ
  ด - เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง เ ร า
  ต - ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง เ ร า
  ถ - ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข
  ท - ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง เ ร า เ ป ลี่ ย น ไ ป
  ธ - ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ เ ร า
  น - นั บ ถื อ เ ร า แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง เ ร า
  บ - บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ เ ร า
  ป - ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ เ ร า ท้ อ
  ผ - ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ เ ร า เ ส ม อ
  ฝ - ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ เ ร า
  พ - เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ เ ร า
  ฟ - ฟั ง เ ร า เ ส ม อ
  ภ - ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว เ ร า
  ม - ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ เ ร า
  ย - ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง เ ร า
  ร - รั ก ที่ เ ร า เ ป็ น เ ร า
  ล - ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง เ ร า
  ว - ไ ว้ ใ จ เ ร า
  ศ - ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง เ ร า
  ส - สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว เ ร า
  ห - เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง เ ร า
  อ - อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ
  ฮ - เ ฮ ฮ า กั บ เ ร า ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า  ตัวอักษรไทย 44 ตัว กับความหมายของคำว่า "แฟน"

 2. #2
  ขอบคุณหลายๆจ้าเอื้อย...ชาตินี่หาได้พอ3ตัวอักษรบ่น้อเอื้อยเอ้ย555++

 3. #3
  ได้ฮอดเคิ่งหนึ่งที่ว่ามานิกะไคแหน่ครับ อิอิ...

 4. #4
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ โด้ไดอารี่
  วันที่สมัคร
  Feb 2008
  ที่อยู่
  Manchester, Uk
  กระทู้
  652
  ชอบหลายเอื้อย แต่ว่านับเบิ่งแล้ว มันบ่ครบ 44 โตแมะ

 5. #5
  ตัวอักษรไทย 44 ตั ว กับความหมายของคำว่า "แ ฟ น"

  ที่คนดีมีต่อเด็กน้อย....31 ตัว


  ก - เ ก็ บ เ ร า ไ ว้ ใ น ใ จ ..............................เก็บไว้ในลืบใด๋น้อคือมองไม่เห็น

  ข - เ ข้ า ใ จ เ ร า ........................................ไม่เห็นเข้าใจเลยว่าเฮาคิดฮอด

  ค - ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เ ร า..................คอยแต่จะบั่นถอนจิตใจ

  ง - ง้ อ เ ร า เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า เ ข า ผิ ด................ไม่เคยง้อเลยสักครั้ง

  จ - จั บ มื อ เ ร า เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ......ไม่เคยจับเลยล่ะ

  ฉ - เ ฉ ย กั บ ค ว า ม ใ จ ร้ อ น ข อ ง เ ร า..........ไม่เคยเฉยเลยมีแต่จ่มให้

  ช - ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ร า....................................ไม่เห็นจะช่วยเหลืออีหยังเลย

  ซ - ซื่ อ สั ต ย์ กั บ เ ร า ญ า ติ ดี กั บ เ ร า เ ส ม อ...........มีคนอื่นอีกมากมาย

  ด - เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง เ ร า .......................................เดินนำหน้าไม่รอเลย

  ต - ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง เ ร า...ไม่สนใจเลยว่าเฮาจะเป็นจังใด๋

  ถ - ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข.............................................ไม่เคยถามว่าสบายดีบ่

  ท - ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง เ ร า เ ป ลี่ ย น ไ ป .....................ทำให้ชีวิตเฮาป่วงจ้า

  ธ - ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ เ ร า ........................................จ้า

  น - นั บ ถื อ เ ร า แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง เ ร า......บ่ไม่เคยชมสักนิดมีแต่ว่าไปทั่ว

  บ - บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ เ ร า ....................................ไม่เคยบอกอีหยังเลย

  ป - ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ เ ร า ท้ อ.......................................มีแต่ซ้ำเติม

  ผ - ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ เ ร า เ ส ม อ................................มีแต่โบกมือลา

  ฝ - ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ เ ร า ...........................ฝากแต่ความท้อแท้ไว้กับเฮา

  พ - เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ เ ร า .........................................บั่นทอนกำลังใจเสมอ

  ฟ - ฟั ง เ ร า เ ส ม อ......................................................ไม่เคยฟังเลยจ้า

  ภ - ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว เ ร า..................................................มีแต่ว่าปึก

  ม - ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ เ ร า.......................................ไม่เห็นมอบอีหยังให้เลยแม้จะร้องขอ

  ย - ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง เ ร า .......ไม่ยกโทษมีแต่ซ้ำเติม

  ร - รั ก ที่ เ ร า เ ป็ น เ ร า..........................................มีติ

  ล - ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง เ ร า........ไม่ถนอมน้ำใจเลย

  ว - ไ ว้ ใ จ เ ร า ......................................................ไม่ไว้ใจสักนิด

  ศ - ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง เ ร า.....................ไม่สนใจสักนิด

  ส - สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว เ ร า .......ไม่เคยมองด้วยซ้ำ


  ห - เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง เ ร า.......................................ไม่เคยเห็น

  อ - อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ.......................เคยอยู่

  ฮ - เ ฮ ฮ า กั บ เ ร า ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า...............................บ่มีแต่จ่ม

 6. #6
  ฝ่ายบริหารระดับสูง สัญลักษณ์ของ พล พระยาแล
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  กระทู้
  6,827
  เลาว่าข่อยล่ะ แม่ใหญ่อินนั่นน่ะ ฮู่อยู่ดอก;d

 7. #7
  บ่แม่นอ้ายเฒ่าจไร...เด็กน้อยเว้าถึงผุบ่าวของเด็กน้อยจ้า...หึยยยยยยยยยยยยยยยย อันนี้ของอ้ายเฒ่าจไรจ้า


  ก - เ ก็ บ เ ร า ไ ว้ ใ น ใ จ (ตอนนี้อิ่มคงสิกำลังผลักไสออกจากใจ)

  ข - เ ข้ า ใ จ เ ร า (เข้าใจทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเล่นเน็ต ทำไมคือจ่มให้แท้ไม่เข้าใจ)

  ค - ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เ ร า (ให้กำลังใจทุกเรื่อง ยกเว้าเรื่องเล่นเน็ต)

  ง - ง้ อ เ ร า เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า เ ข า ผิ ด (ไม่ว่าจะถูกหรือผิดอ้ายสิส่ง SMS ง้อเสมอ)

  จ - จั บ มื อ เ ร า เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ (ไม่เคยจับมือเลยเห็นแต่มากอด)

  ฉ - เ ฉ ย กั บ ค ว า ม ใ จ ร้ อ น ข อ ง เ ร า (เฉยเสมอเพราะเถียงไม่ทันนะสิ)

  ช - ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ร า (ช่วยทุกเรื่องแม้กระทั้งทิ้งผ้าอนมัยให้แมะ...อิอิอิ แล้วกะจ่มนำ)

  ซ - ซื่ อ สั ต ย์ กั บ เ ร า ญ า ติ ดี กั บ เ ร า เ ส ม อ (อันนี้เกิน100 จ้า...ขอบคุณ..จุ๊บ ๆๆๆ)

  ด - เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง เ ร า (เด็กน้อยหลบเสมอถ้าเจอ)

  ต - ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง เ ร า...(รู้เบิดว่าเสี่ยงเงินไว้หม่องใด๋)

  ถ - ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข (บ่เห็นถามเพราะคงอิจฉาเวลาหันหน้าเข้าคอมแล่วกะยิ้ม ๆๆๆ)

  ท - ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง เ ร า เ ป ลี่ ย น ไ ป (จ่มหลายทำให้การเล่นเน็ตได้น้อยลงแมะ)

  ธ - ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ เ ร า (สวดให้ฟังทุกวัน...55555)

  น - นั บ ถื อ เ ร า แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง เ ร า (น่าซังจ้า)

  บ - บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ เ ร า (บอกหลังจากจับได้เสมอ)

  ป - ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ เ ร า ท้ อ (ให้กำลังใจเสมอ)

  ผ - ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ เ ร า เ ส ม อ (เมื่อเฮาลุกออกจากหน้าคอม)

  ฝ - ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ เ ร า (แน่นอที่สุด)

  พ - เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ เ ร า (เพิ่มทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเล่นเน็ตจ้าไม่เคยให้กำลังใจเลย)

  ฟ - ฟั ง เ ร า เ ส ม อ (ฟังทุกเรื่องแต่ไม่เคยปฏิบัตินำเลย)

  ภ - ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว เ ร า (ไม่เคยภูมิใจเลยมีตำหนิ...บอกว่าปึก)

  ม - ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ เ ร า (จ้ามอบสิ่งดีให้)

  ย - ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง เ ร า (ต่อไปอาจไม่ยกโทษกะได้)

  ร - รั ก ที่ เ ร า เ ป็ น เ ร า (แน่นอนอยู่แล้วจ้า)

  ล - ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง เ ร า (มองข้ามเสมอไม่ใส่ใจ)

  ว - ไ ว้ ใ จ เ ร า (เมื่อก่อนไว้ใจแต่ตอนนี้ไม่ไว้ใจแล้วจ้า)

  ศ - ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง เ ร า (เป็นบางเรื่อง)

  ส - สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว เ ร า (คอยจับผิด)

  ห - เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง เ ร า (เห็นบางเวลา)

  อ - อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ. (ไม่คอ่ยอธิบายเลยนะ)

  ฮ - เ ฮ ฮ า กั บ เ ร า ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า (เฮฮาได้ทุกเวลาแม้จะทะเลากันพอทะเสร็จกะมาล้อให้หัวแมะซัง)

 8. #8
  ฝ่ายเทคนิคและโปรแกรม สัญลักษณ์ของ เต็มใจให้เธอ
  วันที่สมัคร
  Jul 2007
  ที่อยู่
  ดอกคูณ เสียงแคน ขอนแก่น
  กระทู้
  1,228
  บล็อก
  6
  อ่านข้อความพี่เด็กน้อยแล้วก็ บอกได้เลยว่า ครอบครัวนี้น่ารัก อบอุ่น เป็นกันเองครับ

  :g:g:g ::)::)

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •