หมายถึง = วางระเกะระกะ ไม่มีระเบียบ ไม่รู้อะไรเป็นอะไร จักอิหยังเป็นอิหยัง
อย่างเช่น ย้ายบ้านใหม่ๆ ขนของลงรถกองเอาไว้ จักอิหยังอิมะหล่วยกวง
อยู่