กำลังแสดงผล 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9

หัวข้อ: คุณอ่านได้มั้ย ไม่ได้พิมพ์ผิดนะ ลองอ่านดู

Blogger
 1. #1
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ ฝนหลวง
  วันที่สมัคร
  Feb 2008
  กระทู้
  1,444

  คุณอ่านได้มั้ย ไม่ได้พิมพ์ผิดนะ ลองอ่านดู

  ถ้าคณุอาน่บทคาวมนี้ได้ คณุมีความคดิที่แขง็แรงพอ
  สวคมรเลยนะ คณุอาน่ได้หรอืเลป่าล่ะ
  มีแค่ 55 คนจาก 100 เท่านนั้แล่หะที่อาน่ได้

  ฉนัไม่อายกจะเชอื่เลยว่า ฉนัเข้าใจสงิ่ที่
  ฉนักำลงัอาน่อู่ยนี้
  มนัเปน็ปฎกราากรณ์ของคาวมคดิของม์ษุยน
  ผลการศกึาษวจิยัจาก มวหายิทัาลย แบมคิร์จด
  ก่าลวว่า มนัไม่สคำญเลย
  ว่าตวัอรัษกเยีรงถตอ้กูงหรอืไม่ในคำคำหนงึ่ มนัส
  คำญแค่ว่า
  ตวัอษักรแรกและตวัอษกัรตวัสดุทาย้ของคำนนั้อู่ยในตนำ
  แห่งที่ถกูตอ้ง
  ที่เลืหอนนั้มนัจะมวั่ซวั่อ่ายงไร คณุก็อาน่มนัได้อู่ยดี ไม่
  มีปหญัา
  ที่เปน็อาย่งนี้เราพะคาวมคดิของมษุน์ยนนั้ ไม่ได้
  อาน่ตวัอษกัรทกุตวัซกัหอน่ย แต่อาน่เปน็คำเตม็ ๆ คำ
  สดุยอดเลยใช่มยั้ล่ะ ใช่เลย
  แต่ยงัไงฉนัก็คดิว่าการสกะดมนัสคำญันะ


  มีผัยอานได้บอน้อ....เบิงคำที่ถืกต้องข่างล่างเด้อครับ


  เฉลย

  ถ้าคุณอ่านบทความนี้ได้ คุณมีความคิดที่แข็งแรงพอสมควรเลยนะ
  คุณอ่านได้หรือเปล่าล่ะ
  มีแค่55 คน จาก 100 คนเท่านั้นแหละที่อ่านได้

  ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่า ฉันเข้าใจสิ่งที่ฉันกำลังอ่านอยู่นี้
  มันเป็นปรากฏการณ์ทางความคิดของมนุษย์
  ผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัย แคมบริดจ์
  กล่าวไว้ว่า มันไม่สำคัญเลย
  ว่าตัวอักษรตัวแรก และตัวสุดท้ายของคำนั้นอยู่ในตำแหน่งถูกต้อง
  ที่เหลือนั้นมันจะมั่วซั่วอย่างไร คุณก็อ่านมันได้อยูดีไม่มีปัญหา
  ที่เป็นอย่างนี้ เพราะความคิดของมนุษย์นั้น
  ไม่ได้อ่านตัวอักษรทุกตัวซักหน่อย แต่อ่านเป็นคำเต็มๆ
  มันสุดยอดเลยใช่มั๊ยล่ะ ใช่เลย
  แต่ยังไงฉันก็คิดว่าการสะกดมันสำคัญนะ


 2. #2
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ surasong
  วันที่สมัคร
  Feb 2008
  ที่อยู่
  เมืองสุราสุรินทร์
  กระทู้
  59
  อ่านได้ครับ 1 ใน 55 ::)::)

 3. #3
  ผมกะอ่านได้คือกันเด้อครับพี่น้อง...

 4. #4
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ บ่าวชัยภูมิ
  วันที่สมัคร
  May 2007
  กระทู้
  550
  กะอ่านได้อยู่ บ่ยากปานได๋

 5. #5
  ศึกษาหาความรู้
  วันที่สมัคร
  Feb 2008
  กระทู้
  66
  ดีใจยุว่าจะของยังพอดำน้ำอ่านได้ :):)

 6. #6
  minteid
  Guest
  จะเชิ่อบ้างใหมว่าเราอ่านได้ทุกคำซึ่งไม่ผิดเลยแปลกจริง

 7. #7
  หวานน้อย
  Guest
  อ่านออกคือกันค่ะ

 8. #8
  ฝ่ายเทคนิค และโปรแกรมอัพเดท สัญลักษณ์ของ ฟ้าสางที่บางกอก
  วันที่สมัคร
  Feb 2008
  ที่อยู่
  นครศรีธรรมราช
  กระทู้
  595
  อ่านออกครับ เพราะเป็นคนชอบตรวจคำผิดทำให้เดาคำแต่ละคำที่คาดว่าเขียนผิดได้เลย

 9. #9
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ ฝนหลวง
  วันที่สมัคร
  Feb 2008
  กระทู้
  1,444
  บ้านมหาหยังคือมีแต่คนเก่งๆแท้
  :g :g :g :g

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •