กำลังแสดงผล 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9

หัวข้อ: คำขวัญวันเด็ก ในปีต่าง ๆ

Blogger
 1. #1
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา
  มิสบ้านมหา 2012
  สัญลักษณ์ของ ติ๊กต็อค
  วันที่สมัคร
  Mar 2007
  กระทู้
  2,197
  บล็อก
  3

  คำขวัญวันเด็ก ในปีต่าง ๆ

  คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในปีต่างๆ

  ความเป็นมา

  ในปี พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
  ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจ สำหรับเด็กปีละ
  1 คำขวัญ นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมา ได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาดังนี้


  2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
  ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
  2503 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
  ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพ เจ้าจงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
  2504 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
  ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
  2505 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
  ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
  2506 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
  ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันมั่นเพียรมากที่สุด
  2507 จอมพล ถนอม กิตติขจร (งดจัดงานวันเด็ก)
  2508 จอมพล ถนอม กิตติขจร
  เด็กจะเจริญต้องรักเรียนและเพียรทำดี
  2509 จอมพล ถนอม กิตติขจร
  เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะบากบั่นและสมานสามัคคี

  2510 จอมพล ถนอม กิตติขจร
  อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤตเรียบร้อย
  2511 จอมพล ถนอม กิตติขจร
  ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัยมีความเฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง
  2512 จอมพล ถนอม กิตติขจร
  รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
  2513 จอมพล ถนอม กิตติขจร
  เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
  2514 จอมพล ถนอม กิตติขจร
  ยามเด็กจงมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
  2515 จอมพล ถนอม กิตติขจร
  เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
  2516 จอมพล ถนอม กิตติขจร
  เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
  2517 นายสัญญา ธรรมศักดิ์
  สามัคคีคือพลัง
  2518 นายสัญญา ธรรมศักดิ์
  เด็กคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจ
  ร่วมพลังสร้างความดี
  2519 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
  เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรืองจะต้องทำตัวให้ดี มีวินัยเสียแต่บัดนี้

  2520 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย
  2521 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
  เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
  2522 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
  เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
  2523 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
  ขยัน อดทน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
  2524 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
  มีวินัยใจซื่อสัตย์ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
  2525 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
  ขยัน ศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์
  กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
  2526 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
  รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม
  2527 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
  รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดี มีความคิด สุจริต ใจมั่น หมั่นศึกษา
  2528 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
  สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
  2529 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
  นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
  2530 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
  นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
  2531 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
  นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
  2532 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
  2533 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
  2534 นายอานันท์ ปันยารชุน
  รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
  2535 นายอานันท์ ปันยารชุน
  สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
  2536 นายชวน หลีกภัย
  ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
  2537 นายชวน หลีกภัย
  ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
  2538 นายชวน หลีกภัย
  สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
  2539 นายบรรหาร ศิลปอาชา
  มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด
  2540 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
  รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด
  2541 นายชวน หลีกภัย
  ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
  2542 นายชวน หลีกภัย
  ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
  2543 นายชวน หลีกภัย
  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
  2544 นายชวน หลีกภัย
  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
  2545 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
  เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคต ที่สดใส
  2546 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
  เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
  2547 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
  รักชาติ รักพ่อแม่ ...
  คำขวัญวันเด็ก 2548 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร - เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด

  คำขวัญวันเด็ก 2549 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร - อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
  คำขวัญวันเด็ก 2550 - พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ - มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข

  คำขวัญวันเด็ก 2551 - พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ - สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

  คำขวัญวันเด็ก 2552 - อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี

  คำขวัญวันเด็ก 2553 - อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

  คำขวัญวันเด็ก 2554 - อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

  คำขวัญวันเด็ก 2555- ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร - สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี

  คำขวัญวันเด็ก 2556 - ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร - รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

  คำขวัญวันเด็ก 2557 - ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร - กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง
  ไผ๋มีต่อ กะเอามาต่อให่แหน่เด้อจ้า พอดีว่าไปอ่านพ้อเลยเอามาให่พี่น้องอ่านนำ


 2. #2
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ nuzing
  วันที่สมัคร
  May 2007
  ที่อยู่
  ตกฟากอยู่อุบล เป็นคนชราบางแคแล้ว
  กระทู้
  2,549
  บล็อก
  5

  พ.ศ.2548 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร - เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด

  พ.ศ.2549 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร - อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด

  พ.ศ.2550 - พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ - มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข

  พ.ศ.2551 - พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ - สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

  พ.ศ.2552 - อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
  __________________

 3. #3
  2521 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
  เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง


  จำคำขวัญนี่ได้หลายสุด ขึ้นใจเลยจ้า...บ่รู้ว่าเป็นนำหยังคือจำได้ข้อเดียว....อิอิ

 4. #4
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์ของ หนุ่มน้อย
  วันที่สมัคร
  Mar 2009
  กระทู้
  644
  บล็อก
  21

  เรื่องฮิตน่าอ่าน คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553

  คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

  คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

 5. #5
  แวะมาอ่านคำขวัญวันเด็ก ปี 2553 จ้า "คิดสร้างสรรค์ ขยันไฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม" รับทราบเจ้าค่ะ

 6. #6
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ nuzing
  วันที่สมัคร
  May 2007
  ที่อยู่
  ตกฟากอยู่อุบล เป็นคนชราบางแคแล้ว
  กระทู้
  2,549
  บล็อก
  5

  เรื่องฮิตน่าอ่าน คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554

  คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
  มอบคำขวัญให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ว่า

  "รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ"

  คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554

 7. #7
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  ช่างภาพอิสระ
  สัญลักษณ์ของ ฅนภูค่าว
  วันที่สมัคร
  Feb 2010
  ที่อยู่
  นครโคราช บ้านเกิดกาฬสินธุ์
  กระทู้
  1,367

  วันเด็กแห่งชาติ งานวันเด็ก ปี 2554

  งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นทุกปีในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมจนถึง พ.ศ. 2506 และใน พ.ศ. 2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน จึงได้เริ่มจัดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2508 โดยเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดูฝนและเป็นวันหยุดราชการ จนถึงทุกวันนี้

  วันเด็กแห่งชาติ งานวันเด็ก ปี 2554

  เพลงวันเด็ก แม่ไก่ใจดี


  ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=WpEHGDayaVI&feature=player_embedded

  ขอขอบคุณ และดูทั้งหมดได้จาก
  http://scoop.mthai.com/specialdays/1424.html

 8. #8
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ nuzing
  วันที่สมัคร
  May 2007
  ที่อยู่
  ตกฟากอยู่อุบล เป็นคนชราบางแคแล้ว
  กระทู้
  2,549
  บล็อก
  5

  คำขวัญวันเด็กในปีต่างๆ

  คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ จากนายกรัฐมนตรีในปีต่าง ๆ

  ใน ปี พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เห็นคุณค่าความสำคัญ ของเด็กจึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคิด สำหรับเด็ก นายกรัฐมนตรี ในสมัยต่อ ๆ มา จึงได้ถือปฎิบัติสืบต่อมาดังต่อไปนี้


  พ.ศ.2499 - จอมพล ป.พิบูลสงคราม - จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม

  พ.ศ.2502 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า

  พ.ศ.2503 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด

  พ.ศ.2504 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย

  พ.ศ.2505 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด

  พ.ศ.2506 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด

  พ.ศ.2507 - งดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

  พ.ศ.2508 - จอมพล ถนอม กิตติขจร - เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี

  พ.ศ.2509 - จอมพล ถนอม กิตติขจร - เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี

  พ.ศ.2510 - จอมพล ถนอม กิตติขจร - อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย

  พ.ศ.2511 - จอมพล ถนอม กิตติขจร - ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง

  พ.ศ.2512 - จอมพล ถนอม กิตติขจร - รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ

  พ.ศ.2513 - จอมพล ถนอม กิตติขจร - เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส

  พ.ศ.2514 - จอมพล ถนอม กิตติขจร - ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ

  พ.ศ.2515 - จอมพล ถนอม กิตติขจร - เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ

  พ.ศ.2516 - จอมพล ถนอม กิตติขจร - เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

  พ.ศ.2517 - นายสัญญา ธรรมศักดิ์ - สามัคคีคือพลัง

  พ.ศ.2518 - นายสัญญา ธรรมศักดิ์ - เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี

  พ.ศ.2519 - หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช - เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้

  พ.ศ.2520 - นายธานินทร์ กรัยวิเชียร - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย

  พ.ศ.2521 - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ - เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

  พ.ศ.2522 - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ - เด็กไทยคือหัวใจของชาติ

  พ.ศ.2523 - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ - อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

  พ.ศ.2524 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม

  พ.ศ.2525 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

  พ.ศ.2526 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม

  พ.ศ.2527 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา

  พ.ศ.2528 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

  พ.ศ.2529 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

  พ.ศ.2530 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

  พ.ศ.2531 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

  พ.ศ.2532 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

  พ.ศ.2533 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

  พ.ศ.2534 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ - รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา

  พ.ศ.2535 - นายอานันท์ ปันยารชุน - สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

  พ.ศ.2536 - นายชวน หลีกภัย - ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

  พ.ศ.2537 - นายชวน หลีกภัย - ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

  พ.ศ.2538 - นายชวน หลีกภัย - สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

  พ.ศ.2539 - นายบรรหาร ศิลปอาชา - มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

  พ.ศ.2540 - พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ - รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด

  พ.ศ.2541 - นายชวน หลีกภัย ขยัน - ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

  พ.ศ.2542 - นายชวน หลีกภัย ขยัน - ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

  พ.ศ.2543 - นายชวน หลีกภัย - มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

  พ.ศ.2544 - นายชวน หลีกภัย - มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

  พ.ศ.2545 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร - เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส

  พ.ศ.2546 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร - เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี

  พ.ศ.2547 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร - รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน

  พ.ศ.2548 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร - เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด

  พ.ศ.2549 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร - อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด

  พ.ศ.2550 - พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ - มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข

  พ.ศ.2551 - พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ - สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

  พ.ศ.2552 - อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี

  พ.ศ.2553 - อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

  พ.ศ.2554 - อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

  พ.ศ.2555 - ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร - "สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี"

  พ.ศ.2556 - คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ของนายกรัฐมนตรี
  "รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน"

  คำขวัญวันเด็ก 2557 - ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร - กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง


  ทั้ง นี้ สำหรับคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2555 นั้น นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ต้องการจะสื่อสารให้เด็ก ๆ รู้จักรักสามัคคี ต้องใฝ่หาความรู้ ร่วมทั้งหาความสมดุลระหว่างความเป็นไทยและเทคโนโลยีด้วย พร้อมกับบอกให้คนไทยทุกคนทราบว่า อยากเห็นรอยยิ้มของคนไทย

 9. #9
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ จำปา
  วันที่สมัคร
  Nov 2009
  กระทู้
  1,490
  สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

  คำขวัญประโยคนี้จำได้ขึ้นใจ เพราะที่โรงเรียนเขียนติดไว้ระเบียงโรงเรียนโตเบิ้อเริ้อ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •