ชีวิตคือความรัก


ชีวิตคือความรัก

จากหนังสือ สาระแห่งชีวิต คือรักและเมตตา
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
บ้านท่าเตียน ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ. กาญจนบุรีชีวิตคือความรัก


ชีวิตคือความรัก
ชีวิตที่ปราศจากความรัก ไม่ใช่ชีวิต
ความรักคืออาหารใจ
ความรักสร้างชีวิต
ความรักหล่อเลี้ยงจิตใจมนุษย์ตามหลักทางพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า กว่าที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ จิตวิญญาณของเราได้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสาร มานับชาติไม่ถ้วน ในภพภูมิต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เทพ เทวดา มนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย สัตว์นรก เราได้เกิดตาย ๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนไม่อาจนับชาติได้ พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า สัตว์ทั้งหลายที่เราพบเห็นโดยเฉพาะมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งเกิดมาพบกันในชาตินี้ ที่ไม่เคยเป็นพ่อแม่ ญาติพี่น้องกัน ในวัฏสงสารนั้นยาก ในวัฏสงสารอันยานาน ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน ดังนั้น ในการดำเนินชีวิต เราจึงไม่ควร ประมาท สร้างศัตรู แบ่งพรรคแบ่งพวก ต่อสู้ แก่งแย่งชิงดีกัน แต่ควรที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลาย โดยเฉพาะเมื่อเกิดมาในครอบครัวเดียวกัน เราควรมีความรัก มีเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลาย เราควรมีความรัก มีเมตตา กรุณาต่อกัน ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน และพัฒนาชีวิตให้มีความสูง

ชีวิตคนเราในชาติหนึ่ง ต่างมุ่งแสวงหาหลายสิ่ง หลายอย่าง ทั้งทรัพย์สมบัติ เกียรติยศ ชื่อเสียง ฯลฯ แต่ในที่สุด สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตคือ ความรัก

ความรักที่หมายถึงความปรารถนาดี เอื้ออาทรต่อกันยอมรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างในความเป็นเขา รักอย่างไม่มีเงื่อนไข เป็นมิตรภาพที่ยั่งยืน เป็นความรักที่มีแต่ให้ ให้ด้วยความพอใจ สุขใจ ชีวิตที่มีความรักเช่นนี้ ย่อมอบอุ่นใจ สบายใจ ถึงแม้ว่าตาย การตายด้วยความสบายใจ สุคติ