บ้านเลขที่ที่มีเครื่องหมายทับ (/) และบ้านเลขที่ที่ไม่มีเครื่องหมายทับ (/) มีหลักการอ่านเหมือนกัน คือ บ้านเลขที่ซึ่งมีตัวเลข ๒ หลัก ให้อ่านแบบจำนวนเต็ม และบ้านเลขที่ซึ่งมีตัวเลข ๓ หลักขึ้นไป ให้อ่านแบบเรียงตัวหรือแบบจำนวนเต็มก็ได้ ส่วนตัวเลขที่อยู่หลังเครื่องหมายทับ (/) ให้อ่านแบบเรียงตัว ตัวอย่าง

บ้านเลขที่ ๑๐ อ่านว่า บ้าน-เลก-ที่ สิบ

บ้านเลขที่ ๔๑๔ อ่านว่า บ้าน-เลก-ที่ สี่-หฺนึ่ง-สี่ หรือ บ้าน-เลก-ที่ สี่-ร้อย-สิบ-สี่

บ้านเลขที่ ๕๖/๓๔๒ อ่านว่า บ้าน-เลก-ที่ ห้า-สิบ-หก ทับ สาม-สี่-สอง

บ้านเลขที่ ๖๕๗/๒๑ อ่านว่า บ้าน-เลก-ที่ หก-ห้า-เจ็ด ทับ สอง-หฺนึ่ง หรือ บ้าน-เลก-ที่ หก-ร้อย-ห้า-สิบ-เจ็ด ทับ สอง-หฺนึ่ง

สำหรับกลุ่มตัวเลขที่มีเลข ๐ นำหน้า ให้อ่านแบบเรียงตัวเสมอ ตัวอย่าง

บ้านเลขที่ ๐๘๖๔/๑๑๐๘ อ่านว่า บ้าน-เลก-ที่ สูน-แปด-หก-สี่ ทับ หฺนึ่ง-หฺนึ่ง-สูน-แปด

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามปัญหาในการใช้ภาษาไทยติดต่อได้ที่ ราชบัณฑิตยสถาน โทร.0-2356-0466-70, http://www.royin. go.th หรือส่งคำถามมาที่ แผนกการศึกษา เดลินิวส์ education@dailynews.co.th