ผมได้นำบทสวดแผ่เมตตานี้มาใช้หลังจากสวดมนต์เสร็จ แล้วแผ่เมตตาเหล่านี้ จำนวน 2 ครั้ง ปรากฏว่าได้มีดวงวิญญาณมาฟังและรับส่วนบุญนี้ ได้พ้นจากทุกข์ ไปเกิด จำนวน 4 ดวงแล้ว (ซึ่งผมมีผู้รู้บอก) หากท่านทำแล้วไม่เห็นก็อย่าไปสนใจ แต่หากเราแผ่เมตตาแล้วจะบังเกิดกุศลกับเราด้วยเป็นอย่างมากทีเดียว

ก่อนสวดแผ่เมตตาอาจจะสวดมนต์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เช่น

สวดบูชาพระรัตนตรัย
นมัสการพระรัตนตรัย
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณาคมณ์
คำสมาทานศีล 5
อัญเชิญเทวดา
ภวายพรพระ
อาจจะสวดพระไตรญาณ ชินบัญชร ฉบับแปลก็ได้
แล้วตามด้วยบทแผ่เมตตาเหล่านี้

บทแผ่เมตตาให้กับตัวเอง ฉบับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี

ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากทุกข์
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความลำบาก
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรค รักษาตนให้มีความสุข ตลอดกาลนานเทอญ

บทแผ่เมตตาไม่มีขอบเขต ฉบับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี

พรหมโลก 20 ชั้น เทวะโลก 6 ชั้น มนุษย์โลก มารโลก ยมโลก
อบายภูมิทั้ง 4 มี นรก เปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉาน
ขอให้ทุกดวงจิตและวิญญาณ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
ขอให้ทุกดวงจิตและวิญญาณ จงมีความสุขกายสุขใจ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย
ขอให้ทุกดวงจิตและวิญญาณ จงมีความสบายจิตสบายใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยพิบัติทั้งสิ้นเทอญ

คำกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล ฉบับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี

สิบนิ้วของข้าพเจ้า ขอกราบไหว้พระพุทธองค์ พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า
ผลบุญของข้าพเจ้าที่ได้ทำในวันนี้ มีการบริจาคทาน รักษาศีล การเจริญภาวนา
ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ไปให้ทุกดวงจิตทุกวิญญาณทั่วทั้ง 20 ชั้นพรหมโลก
6 ชั้นเทวะโลก มนุษย์โลก มารโลก ยมโลก อบายภูมิทั้ง 4 มี นรก เปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉาน
และในหมื่นโลกธาตุกับอีกแสนจักรวาลพิภพทั้งที่เป็น มนุษย์ อมนุษย์ รูปวิญญาณ อรูปวิญญาณ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ทั้งที่เป็นมิตรและศัตรู ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ขอให้ดวงจิตและวิญญาณ จงโมทนาในส่วนกุศลนี้
พึงได้รับประโยช์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้า พึงได้ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด