หน้า ๓๘
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๒๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑
คำสั่งนายทะเบียน
ที่ ๑๔/๒๕๕๑
เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สำหรับรถยนต์ที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง


เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องน้ำมัน
เชื้อเพลิงมีราคาสูง จึงส่งเสริมให้เจ้าของรถปรับเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิงที่ใช้ในรถยนต์จากน้ำมันเชื้อเพลิง
เป็นแก๊สธรรมชาติ (Compressed Natural Gas: CNG) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
๑. คำสั่งนี้เรียกว่า “คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๔/๒๕๕๑ เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจ สำหรับรถยนต์ที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง”
๒. คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. ให้บริษัทประกันภัยตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัย ในการรับ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภทเป็นส่วนลดอื่นในอัตราร้อยละ ๑๐ ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ
สำหรับรถยนต์ที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Natural Gas Vehicle: NGV) ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัย
ต้องแสดงหลักฐานการติดตั้งจากสถานบริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานรัฐสั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
จันทรา บูรณฤกษ์
เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
นายทะเบียน


--------------------------------------------------------------------------

อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
สำหรับรถยนต์ที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ( Natural Gas Vehicle : NGV )
ของบริษัทประกันภัยดังรายชื่อต่อไปนี้

1 บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด
4 บริษัท คูเนียประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
5 บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
6 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
7 บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด 30 บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
8 บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) 31 บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย จำกัด
9 บริษัท ชับบ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด 32 บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด
10 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 33บริษัท สหวัฒนาประกันภัย จำกัด
11 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 34บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด
12 บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 35บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
13 บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด 36 บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด
14 บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 37 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด (เฉพาะประเภท 1)
15 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด 38 บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
16 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 39 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด
17 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด 40 บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด
18 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 41บริษัท เอไอจี ประกันวินาศภัย (ประเทศไทย) จำกัด
19 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) 42บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จำกัด
20 บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ 43 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด
21 บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) 44 บริษัท โอสถสภาประกันภัย จำกัด
22 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 45 บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
23 บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด 46 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด
24บริษัท พระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด
25 บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด
26 บริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จำกัด
27 บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด
28 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด
29บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
30 บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
31 บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย จำกัด
32 บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด
บริษัท สหวัฒนาประกันภัย จำกัด
34บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด
35บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
36 บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด
37 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด (เฉพาะประเภท 1)
38 บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
39 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด
40 บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด
41บริษัท เอไอจี ประกันวินาศภัย (ประเทศไทย) จำกัด
42บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จำกัด
43 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด
44 บริษัท โอสถสภาประกันภัย จำกัด
45 บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด