กำลังแสดงผล 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7

หัวข้อ: ห้องสวดมนต์: พระคาถาชินบัญชร (Dhamma music Therapy)

Blogger
 1. #1

  Gvideo ห้องสวดมนต์: พระคาถาชินบัญชร (Dhamma music Therapy)


  [WMA]http://chaksumat.ath.cx/downloads/01%20Track%2001%201.mp3[/WMA]
  Download now!
  คาถาชินบัญชร
  โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

  พระคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษ ผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเอง ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยม ขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆ เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้น ก่อนเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วระลึกถึงและตั้งคำอธิษฐานว่า

  นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด ๓ จบ)

  ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
  อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
  อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
  มะระณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

  เริ่มบทพระคาถาชินบัญชร
  ๑. ชะยาสะนาคะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง
  จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เยปิวิงสุ นะราสะภา
  พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลาย ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ ทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว เสวยอมตรสคือ อริยะสัจธรรมทั้ง ๔ ประการ เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์

  ๒. ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
  สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก มุนิสสะรา
  มี ๒๘ พระองค์คือ พระผู้ทรงพระนามว่า ตัณหังกรเป็นอาทิ พระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้น

  ๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
  สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร
  ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก

  ๔. หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ
  โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะวามะเก
  พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจ พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณทัญญะอยู่เบื้องหลัง

  ๕. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุโล
  กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเล
  พระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา พระกัสสะปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย

  ๖. เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร
  นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว
  มุนีผู้ประเสริฐคือ พระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง

  ๗. กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก
  โส มัยหัง วะทะเนนิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร
  พระเถระกุมาระกัสสะปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำ

  ๘. ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลี นันทะสีวะลี
  เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเฏ ตีละกา มะมะ
  พระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวะลี พระเถระทั้ง ๕ นี้ จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก

  ๙. เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา
  เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา
  ชะลันตา สีละเต เชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา
  ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรส เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วน รุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่

  ๑๐. ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะ
  ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง
  พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า พระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย พระธชัคคะสูตรอยู่เบื้องหลัง

  ๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
  อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา
  พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสูตร เป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ

  ๑๒. ชินนานา วะระสังยุตตา สัตตะปาการะลังกะตา
  วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา
  อนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิด มีศีลาทิคุณอันมั่นคง สัตตะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น

  ๑๓. อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา
  วะสะ โต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร
  ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อม แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอโรคอุปัทวะทุกข์ทั้งภายนอกและภายใน อันเกิดแต่โรคร้าย คือ โรคลมและโรคดีเป็นต้น เป็นสมุฏฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือ

  ๑๔. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮีตะเล
  สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา
  ขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในภาคพื้น ท่ามกลางพระชินบัญชร ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แล

  ๑๕. อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
  ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
  สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติ
  ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันตรายใดๆ ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพ แห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญฯ


  ---------------------
  ห้องสวดมนต์: พระคาถาชินบัญชร (Dhamma music Therapy) ห้องสวดมนต์: พระคาถาชินบัญชร (Dhamma music Therapy) ห้องสวดมนต์: พระคาถาชินบัญชร (Dhamma music Therapy) ห้องสวดมนต์: พระคาถาชินบัญชร (Dhamma music Therapy) ห้องสวดมนต์: พระคาถาชินบัญชร (Dhamma music Therapy)

  The Conservatory of Music
  วิทยาลัยดนตรีได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยดำริของท่านอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เพื่อเป็นสถาบันการเรียนการสอนดนตรีชั้นสูงและให้การสนับสนุน หน่วยงานและกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำทางการสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษาของประเทศ ปัจจุบัน วิทยาลัยดนตรีมีหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนดังต่อไปนี้

  หลักสูตรดนตรีบัณฑิต (Bachelor of Music) 7 แขนงวิชา ได้แก่

  1. ดนตรีแจ๊สศึกษา (Jazz Studies)
  2. การประพันธ์เพลง (Music Composition)
  3. การแสดงดนตรี (Music Performance)
  4. การผลิตดนตรี (Music Production and Engineering)
  5. ธุรกิจดนตรี (Music Business)
  6. ดนตรีศึกษา (Music Education)
  7. ดนตรีบำบัด (Music Therapy)


  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
  (Master of Fine Arts in Music) (ปีการศึกษา 2552) 5 แขนงวิชาได้แก่
  1. การแสดงดนตรี (Music Performance)
  2. การแสดงดนตรีและการสอน (Music Performance and Pedagogy)
  3. การประพันธ์เพลง (Music Compositon)
  4. ดนตรีแจ๊สศึกษา (Jazz Studies)
  5. ทฤษฎีดนตรี (Music Theory)


  หลักสูตรมัธยมดนตรี (สองภาษา) [Conservatory of Music Preparatory School (Bilingual Program)] (ร่วมกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต) 4 แขนงวิชาได้แก่

  1. การแสดงดนตรี (Instrumental Performance)
  2. การแสดงเปียโน (Piano Performance)
  3. ขับร้อง (Vocal Performance)
  4. การประพันธ์เพลง (Music Composition)

  ที่มา: http://www.rsu.ac.th/music/index.php...tpage&Itemid=1

 2. #2
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ lukhin_inter
  วันที่สมัคร
  Sep 2007
  ที่อยู่
  อิสานใต้ ประเทศไทย
  กระทู้
  2,090
  ขอบพระคุณคะ
  ลูกหิน พยายามโหลด แต่ทำไมโหลดบ่ได้จ๊ะ

  อยากได้จ้า

 3. #3
  กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ lukhin_inter
  ขอบพระคุณคะ
  ลูกหิน พยายามโหลด แต่ทำไมโหลดบ่ได้จ๊ะ

  อยากได้จ้า

  Click ขวา ที่ ลิงค์ Download now! แล้วเลือก Save Target As... จ้าาา

 4. #4
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ lukhin_inter
  วันที่สมัคร
  Sep 2007
  ที่อยู่
  อิสานใต้ ประเทศไทย
  กระทู้
  2,090
  ขอบคุณคะ ได้แล้วจ้า

 5. #5
  rattanachai123
  Guest

  download คาถาชินบัญชรไม่ได้ค๊าบ...

  ผมทำตามคำแนะนำโดย Click ขวา ที่ ลิงค์ Download now! แล้วเลือก Save Target As หลังจากนั้นได้ไฟล์ชื่อว่า redirector.mp3 ขนาดไฟล์ 18 kb. และไม่สามารถเปิดได้เลยค๊าบ... รบกวนช่วยส่งไฟล์มาให้ได้มั๊ยค๊าบพี่น้องงงงง..งงงงง ! email addres : rattanachai123@sanook.com

 6. #6
  ฟังไม่ได้จริงหรอครับเนี่ย

  ปกติอยู่นะ

  วิธีดาวน์โหลด ให้คลิกที่ ลิงค์ได้เลยครับ

  บ่าวคนเดิม เปลี่ยนระบบใหม่

  ทุกลิงค์ จะต้องผ่านระบบ Redirect ซะก่อนน่ะครับ

  ซะนั้นแล้ว หลังจากที่ท่านคลิก ลิงค์ Download คุณก็จะได้ไฟล์ที่ต้องการแล้วล่ะ

 7. #7
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ สาวทุ่งฝน
  วันที่สมัคร
  Nov 2008
  ที่อยู่
  ห้องพี่สาว
  กระทู้
  509
  สาธุ สิพยายามสวดมนค์บ่อยๆจ้า
  ขอบคุณหลายๆที่เอามาแบ่งปันจ้า

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •