ดินสีอรุณ
นิทานธรรมบท สำนวนอีสานนมัสการพระรัตนตรัย

วันทาน้อม โคดมพระพ่อ
ยอยื่นไหว้ องค์ไท้ใส่เศียร ฯ
เฮียมนี้ เขียนแต่งแต้ม สารส่งบูชา
โภยภัยสัง อย่าบังกวมกั้ง ฯ


บัดนี้ ข้าขอยกนอบนิ้วอภิวันทน์ทูลเกศ
ไหว้สมเด็จพุทธเจ้าองค์เหง่าพ่อพระครู
พระโคดมผู้รู้ ผู้ตื่น เบิกบานใส
สอนเวไนย์สัตว์สาหมู่ประชาให้หนีม้ม
ฉุดจากโสมมฮ้ายอบายภูมิฮ้อนเฮ่ง
เล็งให้หลุดบ่อนบั้นแล้วหันเข้านิรพาน


คุณพระองค์ค่าล้านยากที่พรรณา
มีพระปัญญาคุณ เลิศพระญาณดวงกล้า
พระกรูณา ต่อสัตว์เซื้อ ซ่อยประชาให้หายโศก
พระวิสุทธิ์เลิศล้ำบ่มีข้องขุ่นมัว


ไหว้ไปเหมิดตลอดทั่วทุกที่ภูมิสถาน
ฝูงหมู่มารอย่ามาเวียนบัดเขียนกลอนไขอ้าง
เฮียมผู้เขียนหวังสรรค์สร้างบารมีครั้งใหญ่
ทางสมองให้แจ่มใส
ว่าบ่อนได๋ให้ม่วนแม้งฟังแล้วม่อนหู แน่ถ่อน ฯ


จบจากไหว้พระเจ้าแล้ว กะก้มกราบต่อพระธรรม
คำสั่งสอนพระสัมมาศาสดาไขแจ้ง
แสดงความจริงแท้ ความงาม ความชอบ
ธรรมควรนอบน้อมเข้ามาไว้ใส่โต
โอปนยิโก เพิ่นว่าไว้ ปจฺจตฺตํ เติมต่อ
ขอให้คุณค่าล้ำมากวมกั้งแก่เฮียม แน่เด้อ ฯ


นอกจากนี้ ข้าขอวันทาน้อม สังโฆ ทูลกระหม่อม
หมู่พระสงฆ์ชาติเชื้อหน่อเนื้อศาสดา
ผู้เพิ่นสังคายนาไว้ ฮักษาธรรมสืบต่อ
บ่ให้ผิดจากเค้าพระสงฆ์เจ้าเพิ่นสืบสานต์
ปฏิบัติตรงทุกท่าน ปฏิบัติชอบเป็นอาจินต์
สุปฏิปนฺโน ข้าขอยอมือน้อม


ขอสังฮอมแต่เพียงนี้
มวลศัตรูไพรีให้หนีเว้นหลีกห่าง
อุปสรรค์ทุกสิ่งอย่างอย่าได้มากางกั้นบัดฉันนี้ว่ากลอน
จตุพรชัยแก้ว อายุ วรรณโณแวว พลังมั่น สุขยิ่ง
สมองไหลปานตูมกลิ้ง
อย่าติดค้างหว่างคำ แท้แหล่ว ฯ


โปรดติดตามตอนต่อไป

เผยแผ่ครั้งแรกที่นี่
ศรีเวฬุคามมุนี
sriwaylukammunee@hotmail.com
๑๒ ส.ค ๒๕๕๑