:g:g::)เมื่อหลวงพ่อพระใสมาประดิษฐานอยู่ ณ วัดโพธิ์ชัยแล้ว ผู้อาศัยที่ได้เห็นความศักดิ์สิทธิ์ และอัศจรรย์หลายประการ จึงเป็นที่ศรัทธาที่เครพนับถือ และสักการะบูชาของประชาชนที่มีแด่หลวงพ่อพระใส ที่มีความสำเร็จร่มเย็นเป็นเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทร ที่ให้พุทธศาสนิกชนชายไทยได้ยึดเหนี่ยวจิตใจ และอานุภาพความศักดิ์สิทธื ความอัศจรรย์ขององค์หลวงพ่อพระใสจนได้สมญาว่า “หลวงพ่อเกวียนหัก” แม้ตราบเท่าทุกวันนี้พระบารมีที่คุ้มครอง และพระเมตตาธรรมขององค์หลวงพ่อพระใส ยังคงเผ่ปกป้องคุ้มครองขจัดปัดเป้าภัยพิบัติให้ผุ้หวังพึ่งบารมีอย่างไม่เสื่อมคลายเป็นที่อัศจรรย์ยิ่ง ยิ่งกว่าอัศจรรย์ อีกทั้งยังทำให้วัดโพธืชัยเป็นสถานที่ท่องเทียวให้พุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศ และพี่น้องชาวต่างชาติได้มาสักการะบูชาหลวงพ่อพระใส อย่างไม่ขาดสาย


ภาคปาฏิหารริย์หลวงพ่อพระใส
หลวงพ่อพระใสเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่เดิมมาปรากฏตามประวัติว่า เมื่อรัชสมัยพระเจ้าสุริยวงศ์จะเสด็จเสวยราชขึ้นครองนครเวียงจันทร์ พระองค์ได้ทรงตั้งจิตอธิฐานเฉพาะพระพักตร์ของหลวงพ่อพะใสว่า ถ้าการปกครองไพร่ฟ้าของข้าพเจ้าจะเป็นไปด้วยคาวมสันติสุขปราศจากศัตรูหมู่ไพรีที่จะมาเบียดเบียนแล้ว ขอให้หลวงพ่อพระใสแสดงเหตุอัศจรรย์ให้ประจักษ์ ครั้นถึงเสวยราชย์เดือนอ้าย ได้เกิดอัศจรรย์ขึ้นตามคำอธิฐาน
คือฟ้าคึกคะนองร้องรั้น หวั่นไหวแลบแปลบปลาบสายฟ้าฟาด สนั่นสั่นสะเทือน แต่จะได้เป็นอันตรายแก่คนสัตว์ก็หามิได้อยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันตลอดรัชสมัยของพระองค์
ความอัศจรรย์หรืออภินิหารครั้งที่สอง คราวที่ขุนวรธานีอัญเชิญหลวงพ่อพระใสออกจากวัดหอก่อง เพื่อที่จะนำไปกรุงเทพฯ ปรากฏว่าพออัญเชิญมาถึงวัดโพธิ์ชัยปรารภจะนำไปกับพระเสริม คนที่สมมติให้เป็นพราหมณ์
ผู้อัญเชิญหลวงพ่อพระใสไปนั้นไม่สามารถลากเกวียน ซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อพระใสให้เครื่อนไปได้ แม้จะใช้เครื่องฉุดก็สุดความสามารถ เช่นเดียวกันได้ทำการอ้อนวอนด้วยประปารต่างๆ ก็ไม่เป็นผล จนในที่สุดเกวียนได้หักลง คราวนี้ได้หาเกวียนใหม่มาเป็นที่ประดิษฐาน แต่ก็อัศจรรย์อีกครั้งเพราะม่สามารถจะนำให้เคลื่อนที่ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงปรึกษาหาตกลงกันว่าจะอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่วัดโพธิ์ชัย แล้วก็ทำการอ้อนวอนเป็นผลดีใจนึก
พอเข้ามาหามเพียงไม่กี่คนหลวงพ่อพระใสก็ถูกยกขึ้นประดิษฐานไว้ในอุโบสถวัดโพธิ์ชัย ให้คณะเรามากราบไหว้เครพสักการะบูชา และเป็นเกียรติอันสูงส่งแก่ชาวจังหวัดหนองคายมาตลอดจนบัดนี้
ในคราวต่อมา องค์หลวงพ่อพระใสก็ได้แสดงความอัศจรรย์อีกหลายครั้ง เช่นเมื่อคราวที่ขุนว์ฯ เป็นผุ้ที่เชิดชูหลวงพ่ออยู่นั้น ขณะที่ทางวัดโพธิ์ชัยมีงานสมโภชหลวงพ่อพระใส ได้มีท่านผผผู้หนึ่งซึ่งเดินทางมาจากต่างถิ่น ไม่สู้เชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระใสมากนัก เพื่อเป็นการทดลดงจึงไดทูลว่า ถ้าหากหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้ฟ้าผ่าทีทันใดนั้นเองฟ้าก็ผ่าลงมาจิรงๆ

หลวงพ่อพระใส หรือ หลวงพ่อเกวียนหัก เป็นพระพุทธปฏิมาที่มีความประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มพิธีเททองหล่อ โดยพระราชธิดาล้านช้างเป็นเจ้าศรัทธา มาจนทั่วถึงปัจจุบันนี้ พิศดารมากพอสมควร จึงเป็นพระพุทธรูปที่มีชาวพุทธศาสนิกชน ตลอดแม่น้ำสองฝั่งโขงให้ความเครพบูชาศรัทธา เลื่อมใสกันอย่างมาก
และหลวงพ่อพระใสเองก็ได้ทรงความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์ท่านอยู่เสมอมา แม้ตราบเท่าทุกวันนี้ พระบารมีของหลวงพ่อพระใส ยังคงปกป้องแผ่คุ้มครอง ขจัดเป่าภัยพิบัติให้แก่ผู้หวังพึ่งอย่างไม่เสื่อมคลาย ดังจะเห็นได้อย่างแจ่มชัด จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อครวาที่เครื่องบินบริษัทเดาอากาศไทยประสบอุบัติเหตุบริเวณทุ่งนาครองรังสิต เมื่อปลายเดือนเมษายน ๒๕๒๓ ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเราคงยังจำกันได้ว่า มีผู้โดยสารสองท่านและหนึ่งในสองท่านคือ คุณศักดิ์ดา อัครเมธาทิพย์ อดีตผู้บัญชาการเรือนจำหนองคายก่อนออกเดินทางได้ไปนมัสการหลวงพ่อพระใสพร้อมกับบูชาหลวงพ่อพระใส จำลองขนาด หน้าตัก ๕ นิ้ว นำขึ้นเครื่องเดินทางไปด้วยเมื่อเกิดอุบีติเหตุขึ้น ทั้งคนและองค์พระกับไม่เป็นอะไรเลยทั้งๆที่องค์พระเป็นเพียงแค่วัตถุทองเหลืองขชิดหนึ่งไม่มีความแข็งแรงอะไรเป็นพิเศษหน้าที่จะบุบสลายแตกทำลายไปเหมือนวัตถุอื่นๆแต่การกับปรากฏว่าองค์พระได้ตั้งอยู่ในลักษณะ
ปกติธรรมดาบนปีกเครื่องบินที่หักข้างหนึ่งโดยม่มีส่วนแตกหักบุบสลายเลยซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้น นับเป็นปารฏิหาริย์ที่รู้เห็นกัยอย่างกว้างขวางจนมีสื่อมวลชนหลายแขนงเสนอภาพและข่าวอย่างละเอียดพร้อมกับตั้งสมญานามหลวงพ่อพระใส จึงเป็นที่มาของคำว่าพระพุมธรูปปราฏิหาริย์ บ้าง “ยิ่งกว่าอัศจรรย์บ้าง” บ้าง

ภาคประเพณี
เทศกาลตรุษสงกรานต์ทุกวันที่ ๑๓ ถึง ๑๑ เมษายนของทุกปีจะมีงานสมโภชและสรงน้ำหลวงพ่อพระใสประกอบพิธีอัญเชิญแห่รอบเมืองหนองคายให้ประชาชนทั่งไปได้สรงน้ำหลวงพ่อพระใสมีการบำเพ็ญบุญตลอดงานมีมหรสพครบครันตามประเพณีและเช้าวันที่ ๑๘ เมษายน อัญเชิญขึ้นสู่แทนอุโบสถเพิ่อให้พุทธศาสนิกชนทั่งไปได้กราบไหว้บูชาทุกวัน
โค้ด PHP:
: