มงคลชีวิตข้อที่ 3

ปูชา จ ปูชนียานํ : บูชาบุคคลที่ควรบูชา (ปูชนียบุคคล)


ในหนังสือมงคลชีวิต แบบธรรมทายาท กล่าวถึงบุคคลที่ควรบูชาไว้ว่า หมายถึง บุคคลที่มีคุณความดีควรค่าแก่การระลึกนึกถึง และยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม ได้แก่ ผู้มีศีลสมาธิปัญญาสูงกว่าเรานั่นอง ยกตัวอย่างเช่น

1. พระพุทธเจ้า เป็นบัณฑิตที่ประเสริฐสุดในโลก ทรงไว้ด้วยพระปัญญาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ จัดเป็นบุคคลที่ควรบูชาของพระพุทธสาสนิกชนทั้งหลาย

2. พระสงฆ์ ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบก่อนแล่ว จึงสอนให้ผู้อื่นประพฤติดีปฏิบัติชอบตามจัดเป็นบุคคลที่ควรบูชาของพุทธสาสนิกชน

3. พระมาหากษัตริย์ผู้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม เป็นธรรมราชา จัดเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาของประชาชน

4. บิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ที่มีความประพฤติดี จัดเป็นปูชนียบุคคลของบุตรหลาน

5. ครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ความประพฤติดี จัดเป็นปูชนียบุคคลของศิษย์
จาก จุลสารอนุศาสน์ กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ฉบับที่ 1 ปีที่ 11 ประจำเดือน กรกฎาคม 2550