พระสอนไว้

พระอาจารย์คำพอง ติสฺโส

วัดป่าพัฒนาธรรม ต.หนองอ้อ อ.หลองวัวซอ จ.อุดรธานี

**************


พระอาจารย์คำพอง ท่านได้มีคำสอนบางตอนเอาไว้ ดังนี้


"ลูกเอ๋ย...ความเมตตาปรานี พรหมวิหารธรรม ย่อมต้องมีอยู่ในจิตใจของทุก ๆ คนั่นแหละนะ... แต่บางคราว เจ้ากิเลสตัวเชื้อโรคนี้ มันฝังตัวฝังหัวลงบนจิตใจมนุษย์เข้าไปแล้ว จะไม่ไล่ไม่เข้าย่ำยีมันบ้างเลยนั้น ต่อไปมันจะเคยตัวนะ

ฉะนั้น เวลาถางป่ารก ๆ ....โดยเฉพาะป่ากิเลสนี้ เราต้องฟันหนัก ๆ หน่อย มิเช่นนั้น ต้นรากเหง่ามันไม่ขาด...ไม่ขุดรากถอนโคน ไม่ช้ามันก็งอกเงยขึ้นอีกไหมละ...ยิ่งพวกเรานี่นะชอบเลี้ยง ชอบขุน รดน้ำพรวนดินอยู่เป็นประจำ ๆ ...มันจะกลับงอกงามขึ้นอีกประไรเล่า...

ถ้ารู้ตัวเจ้ากิเลสนี้ มันจะอยู่จะอาศัยอะไรอยู่...ก็ต้องฟันให้มันกระเทือนเลย มันจะได้รู้สึกตัว"


***************

จาก จุลสารอนุศาสน์ กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ฉบับที่ 5 ปีที่ 11 ประจำเด้อน กรกฎาคม 2551