มงคลชีวิต


มีผู้รู้หลายท่านกล่าวว่า มงคล คือทางก้าวหน้า ความสุข ความเจริญ พจนานุกรมแบบเฉลิมพระเกียรติ พุทธศักราช 2530 ให้ความหมาย่า มงคล คือ เหตุ ที่นำมาซึ่งความเจริญ ดังนั้น คำว่า มงคลชีวิต จึงรวมความหมายไว้ว่า เหตุแห่งความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้าของชีวิต เป็นสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นข้อควรประพฤติปฏิบัติ ซึ่งมีอยู่ 38 ประการด้วยกัน


***************


มงคลชีวิตข้อที่ 1

อเสวนา จ พาลานํ : การไม่คบคนพาล

ใบไม้ที่ห่อหุ้มปลาเน่า
ย่อมต้องพลอยแปดเปื้อน
เหม็นเน่าไปด้วยฉันใด
ผู้ที่คบคนพาล ก็ย่อมพลอยเสียชื่อเสียง
ติดความเป็นพาล
เดือดร้อนเสียหายไปด้วยกันฉันนั้น


***************ในมงคลชีวิตข้อที่ 1 พระพุทธศาสนาของเรา สอนไม่ให้คบกับคนพาล และปราชญ์บางท่านเปรียบคนพาลเสมือน ถ่านไฟ เพราะว่าถ่านไฟนั้น หากหมดเชื้อไฟเวลาเราจับต้อง ก็ทำให้มือเราดำ มือสกปรก แต่ถ้ายังมีเชื้อไฟอยู่ เราจับต้อง ก็ไหม้มือเรา หมายความว่า ห้ามทั้งคบเป็นมิตร และตั้งตนเป็นศัตรูกับคนพาล ถ้าคบเป็นมิตรก็ทำให้เรามัวหมองไปด้วย แต่ถ้าตั้งตนเป็นศัตรู เราจะถูกทำร้ายก่อน ควรคบหาบัณฑิตดีกว่า***************


มงคลชีวิตข้อที่ 2

ปณฺฑิตานญฺ จ เสวนา : การคบหาบัณฑิต

ผ้าที่ห่อหุ้มของหอม
ย่อมต้องพลอยหอมตลบอบอวลไปด้วยฉันใด
ผู้ที่คบบัณฑิต
ก็ย่อมพลอยได้รับความรู้ ความสามารถ
และความดีตามบัณฑิตไปด้วยฉันนั้น


***************


จาก จุลสารอนุศาสน์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ฉบับที่ 1 และ 2 ปีที่ 11 ประเดือน ม.ค. และ ก.พ. 50