สารธรรมจากพระไตรปิฎก - ว่าด้ายความรัก***************


แม้จิตเลื่อมใสในบุคคลใด เขาย่อมสนิทสนมในบุคคลนั้น แม้จะเป็นคนที่ตนไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ตาม ความรักนั้นย่อมเกิดด้วยเหตุ 2 ประการ คือ

1. เพราะเคยอยู่ร่วมกันแต่ชาติปางก่อน
2. เพราะการเกื้อกูลกันในชาติปัจจุบัน

เปรียบเทียบเหมือนดอกบัวที่เกิดได้ เพราะอาศัยน้ำและโคลนตม ถ้ามีใจเลื่อมใสรักใคร่กัน ถึงแม้จะอยู่คนละฝั่งสมุทร ก็เหมือนอยู่ใกล้ชิดกัน ถ้ามีจิตคิดประทุษร้ายกัน ถึงแม้จะอยู่ใกล้ชิดกัน ก็เหมือนกับอยู่คนละฝั่งสมุทรคนที่เป็นศัตรูกัน ถึงจะอยู่ร่วมกัน ก็เหมือนอยุ่ห่างไกลกัน คนที่รักกัน ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกัน ก็เหมือนอยู่ร่วมกัน เพราะหัวใจรักกัน บัวขาดน้ำเมื่อใด ก็แห้งตายเมื่อนั้น...ความรักขาดน้ำใจเมื่อใด ก็เ-่ยวเฉาตายเมื่อนั้นเหมือนกัน

(คัมภีร์ขุททกนิกาย ชาดก)*****************


จาก จุลสารอนุศาสน์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ฉบับที่ 2 ปีที่ 11 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2550