สาขาที่7 ของวัดหนองป่าพงครับ
ไหว้พระที่วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ ม่วงสามสิบ อุบล