เลื่อมใสธรรมของพระพุทธเจ้าจริง ๆ แล้วเราจะได้มีที่พึ่ง ธรรมะที่อยู่ในใจของเราไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง เป็นที่พึ่งของเราได้ ธรรมที่โลภ โกรธ หลง เป็นที่พึ่งแก่เราไม่ได้ ทำให้เราไปสู่ทุกข์อย่างแน่นอน ที่เราจะเอาพระได้ จะเอาพระไปได้
ก็สกิทาคา อนาคามีได้ ถ้าไม่ปฏิบัติไม่ได้หรอกที่จะได้ก็เพราะปฏิบัติ ที่เรามาสร้าง ศีล สมาธิ ปัญญาให้เกิดขึ้นที่กายใจนี่แหละ

ให้เราเป็นผู้ทรงศีล เป็นผู้มีตัวเอง นะโยมผู้ชาย ศีล เจริญกายใจให้มาก กลับไปบ้านไปบ้านอย่าดุเดือดกันมาก ข่มขู่ไว้
เอาอะไรข่มล่ะ สติสัมปชัญญะข่ม โยมผู้ชายไม่ค่อยมีหรอก ผู้หญิงเยอะพวกเราไม่ค่อยเท่าไรหรอกโยม มาทำให้มันหมดชายหมดหญิงนี่แหละแบบของพระอรหันต์ทั้งนั้น นี่ผู้ชายไม่มี ผู้หญิงไม่มีแล้วก็ต้องแน่นอนนะฝึกไปเหอะ

นี่เราเข้าทางพระอรหันต์ละ ถ้าเราไม่ได้เราไม่รู้หรอกนะถ้าเราได้เราถึงจะรู้


หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก

ที่มา : วัดสังฆทาน