พี่น้องครับผญาที่โป้ยก่ายสิได้นำมาโพสต์ไว้ในบอร์ดนี้
ล้วนเป็นผญาที่มีคุณค่า ซึ่งโป้ยก่ายได้นำมาจากหนังสือผญา
ที่อาจารย์สำลี รักสุทธิ ที่ท่านได้แต่งไว้ และได้รวบรวมเอาคำผญาต่างๆ
ที่คณาจารย์นักผญาทั้งหลายได้แต่งไว้มาลงในที่นี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และดำรงค์ไว้ซึ่งลักษณะภาษาอันเป็นศิลปวัฒนะธรรมอี่สานบ้านเฮา
เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาสืบทอดต่อไป ผู้ข้าคึดว่าคงสิเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งก่อนอื่นโป้ยก่ายเองต้องขอทำความเข้าใจในท่านผู้เข้ามาอ่านทั้งหลาย
ไว้ ณ. หม่องนี้สาก่อน โดยเนื้อหาภาษาแต่ละถ่อยคำบ่ได้มีเจตนาบังเบียด
เสียดสีท่านผู้ใด๋ หากล้วนแล้วแต่เป็นอัคขรโวหารของนักปารชญ์อี่สานท่าน
ได้แต่งไว้ทั้งสิ้น และล้วนแล้วที่เป็นหลักความจริงในหลักปรัชญาการนำเนินชีวิต
ของคนอี่สานแต่โบราณจวบกระทั่งฮอดปัจจุบันนี้โปรดติดตามตอนต่อไป