ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. ผลสอบภาค ก อปท. ทั้งระดับ 1, 2 และ 3
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล

ที่มา : http://www.dla.go.th/servlet/NewsServlet?_mode=show&group_id=7