การได้เกิด มีชีวิต สืบต่อชีวิตด้วยลมหายใจ = มีโชค
การได้เกิดเป็นมนุษย์ มีชีวิต มีลมหายใจสืบต่อชีวิต = ประเสริฐ
การได้เกิดเป็นมนุษย์ มีชีวิต มีลมหายใจสืบต่อชีวิต
ดำรงชีพชอบ ได้ทำความดี เพื่อตนเอง ผู้อื่นและ
สังคม ประเทศชาติ = ประเสริฐกว่า
การได้เกิดเป็นมนุษย์ มีชีวิต มีลมหายใจสืบต่อชีวิต
ดำรงชีพชอบ ได้ทำความดี เพื่อตนเอง ผู้อื่นและ
สังคม ประเทศชาติ รู้จักดำรงตนในศีล ทำใจให้บริสุทธิ์
แสวงหาปัญญา โดยน้อมนำวิถีแห่งอาริยธรรม
แม้เพียงเสี้ยวแห่งวัน = ประเสริฐที่สุด