มาอยู่ดินถิ่นธรรมอันอริยะ
น้อมใจนำวจนะพระชินศรี
พริ้มใจตรึกคำสอนองค์มุนี
ปลื้มฤดีในถิ่นธรรมฉ่ำฤทัย
ทำดี-กาย วาจา-ละชั่ว
ไม่หมองมัวมลทิน-จิตผ่องใส
ปัจฉิมโอวาทวับวาบบอกใจ
มาหวนให้ดูตนพาพ้นพาล
อริยสัจตรัสแก่เวไนยสัตว์
เผยแผ่ชัดทฤษฎีสี่สถาน
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค พิจารณ์
ก็ทัดทานทุกข์ท้นโดยรู้ทัน
ทุกข์-สภาพที่เผชิญปัญหา
สมุทัย-มีเหตุมาจากไหนนั่น
ไตร่ตรองโดยแยบคายให้รู้พลัน
ใจจะมั่นแน่วแน่แก้ไขทุกข์
นิโรธ-แสวงหาวิธีแก้
เรื่องแย่แย่เปลี่ยนให้ได้ด่ำสุข
มรรค-ทำตามที่วิธีแก้กอปรยุค
เรื่องขลักขลุกจักบรรเทาให้เบาลง
เบญจางคประดิษฐ์ประจงกราบ
ศิระราบอภิวาทอริยะสงฆ์
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เอกองค์
ได้จรรโลงพุทธศาสน์ปราชญ์แห่งธรรม
อันข้าฯ อยู่ยุคทมิฬพามืดมิด
มารู้ค่าชีวิตของสัตว์ส่ำ
เป็นมนุษย์ประเสริฐโดยกุศลกรรม
ระลึกนำน้อมใจปฏิบัติบูชา
ดิน
๖ ตุลาคม ๒๕๕๑
ถิ่นมั่นในพุทธธรรม=สกลนคร