8)8)8)8)

เติมความรัก เติมความหวัง พลังชีวิต
เติมความคิด ความฝัน อันไพศาล
เติมความฉ่ำ ชุ่มเย็น เป็นสายธาร
เติมบัวบาน ชื่นชู คู่สายใย

จงเต็มที่ เต็มตื้น วันคืนสุข
เพื่อปลอบปลุก แรงฝัน อย่าหวั่นไหว
เพื่อยืนยง ข้นเข้ม เต็มแรงใจ
เต็มอยู่ใน ศรัทธา ฝ่าคลื่นลม


ประพันธ์ โดย ประภัสสร โพธิจักร