นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานโครงการรักการอ่าน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มศว จัดทำโครงการรักการอ่าน โดยทำงานในลักษณะบูรณาการ คือร่วมกับภาควิชาภาษาไทย วรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง โรงเรียนสาธิต มศว และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและคนในสังคมรักการอ่าน โดยต้องทำในลักษณะที่ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงองค์ความรู้ กิจกรรม เนื้อหาต่างๆ เข้ากันให้ได้ ซึ่งการส่งเสริมรักการอ่านนั้น เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จึงได้ให้สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เข้ามาร่วมศึกษา และวิจัยในเรื่องนี้ด้วย

"กิจกรรมในช่วงแรกของโครงการรักการอ่าน จะให้นิสิต และบุคลากร มศว อ่านหนังสือให้ผู้ป่วยศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ฟังเป็นการส่งเสริมเรื่องจิตอาสาได้อีกทางหนึ่ง และหนังสือที่เลือกอ่านนั้นต้องเป็นหนังสือที่มีประโยชน์กับผู้ป่วย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งนี้ เราจะบันทึกเทปเสียงการอ่านหนึ่งสือแล้วส่งไปที่โรงเรียนสอนคนตาบอดด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด การอ่านหนังสือให้ผู้ป่วยหรือบันทึกเป็นเทปให้คนตาบอดนั้น ไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ผู้ป่วยหรือคนตาบอดเท่านั้น คนที่เข้าร่วมโครงการจะค่อยๆ เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนรักการอ่าน และหากทำอย่างต่อเนื่อง 21 วัน คนๆนั้นจะมีพฤติกรรมรักการอ่าน" นพ.เฉลิมชัยกล่าว

นพ.เฉลิมชัยกล่าวว่า ที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ยังมีศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ซึ่งนิสิตและบุคลากร มศว ต้องไปส่งเสริมการอ่านของเด็กๆ โดยการอ่านหนังสือให้ฟังและสอนให้เด็กอ่าน โรงพยาบาล หรือศูนย์การแพทย์ต่างๆไม่ควรจะเป็นเพียงแค่สถานรักษาพยาบาล แต่ควรเป็นแหล่งความรู้เพื่อขจัดความไม่รู้ในตัวมนุษย์ด้วย และในวันที่ 29 ธันวาคม มศว ได้กำหนดให้เป็นวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางผู้บริหารจึงได้กำหนดจัดงานขึ้นที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯมาทรงเป็นประธานในงาน และทรงบรรยายเรื่องรักการอ่าน และภาษาไทยเข้มแข็ง

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 11244 มติชนรายวัน