หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า 123 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
กำลังแสดงผล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 22

หัวข้อ: คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน

Blogger
 1. #1
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ nuzing
  วันที่สมัคร
  May 2007
  ที่อยู่
  ตกฟากอยู่อุบล เป็นคนชราบางแคแล้ว
  กระทู้
  2,549
  บล็อก
  5

  เรื่องฮิตน่าอ่าน คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน

  คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน

  คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน

  การจัดงานวันครูอันที่จริงมีมานานแล้ว ตั้งแต่ 16 มกราคม 2500 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน 2499 แต่เริ่มจัดให้มีคำขวัญเกี่ยวกับงานวันครูเมื่อไม่นานมานี้เอง แรกๆก็เป็นคำขวัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา) ต่อมาก็เป็นคำขวัญของบุคคลทั่วไปที่ส่งเข้าประกวด ซึ่งพอจะรวบรวมได้ดังนี้

  พ.ศ. 2522 - การให้การศึกษาแก่คนในชาติ เป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต ดังนั้นจึงต้องระดมสรรพกำลังหลาย ๆ ด้านมาช่วยเหลือการศึกษา ปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ ครูซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้ทุกอย่างไปสู่เป้าหมายได้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายคงตระหนักถึงหน้าที่อันมีเกียรตินี้ ในโอกาสที่วันสำคัญอย่างยิ่งของครูได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าในนามของกระทรวงศึกษาธิการและประธานอำนวยการคุรุสภา ขอส่งความปรารถนาดีและความระลึกถึงเพื่อนครูทุกท่าน ทั้งนอกและในราชการขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันและขอได้โปรด ตระหนักถึงหน้าที่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของครูที่ดีสืบไป เจ้าของคำขวัญ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน

  พ.ศ. 2523 - เป็นครูต้องยึดถือคุณธรรมของครู เจ้าของคำขวัญ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

  พ.ศ. 2524 - ครูที่แท้ต้องทำแต่ความดี ประพฤติปฏิบัติในระเบียบแบบแผนอันสมควรกับเกียรติภูมิของตน มีความรักในลูกศิษย์และอบรมปัญญาให้ลูกศิษย์มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการ ความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และทางด้านพลานามัย เจ้าของคำขวัญ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัตฃ

  พ.ศ. 2525 - ครูนั้น สังคมยกย่องนับถือว่าเป็นปูชนียบุคคล ทั้งนี้เพราะว่าครูเป็นผู้เสียสละ ยึดมั่นในคุณงามความดี และความถูกต้อง จึงขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป เจ้าของคำขวัญ ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์

  พ.ศ. 2526 - อนาคตของเด็กไทย อยู่ที่ความเอาใจใส่ของครูทุกคน เจ้าของคำขวัญ ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์

  พ.ศ. 2527 - ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2527 ผมขอให้เพื่อนครูที่รักทั้งหลายและสมาชิกคุรุสภาทุกท่าน ประสบความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สัมฤทธิ์ผลอันพึงปรารถนาตลอด เจ้าของคำขวัญนายชวน หลีกภัย

  พ.ศ. 2528 - การที่บุคคลหนึ่งจะดำรงชีวิตได้อย่างดีนั้นมิใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะผู้เป็นครูมีแนวปฏิบัติที่ยากยิ่ง เป็นสิ่งน่าเห็นใจที่ครูจะต้องปฏิบัติโดยยึดถือความดีมีคุณธรรมระดับสูงกว่าบุคคลทั่วไป แต่ก็น่าภาคภูมิใจเมื่อครูผู้ปฏิบัตินั้น ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับจากสังคมมากขึ้น จึงขอให้เพื่อนครู ทุกท่านปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ อดทน ยึดถือความดี มีคุณธรรมเพื่อจะบังเกิด ผลดีแก่ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติสืบไป เจ้าของคำขวัญนายชวน หลีกภัย

  พ.ศ. 2529 - ครูคือผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้า และอยู่รอดปลอดภัย เจ้าของคำขวัญ นายชวน หลีกภัย
  พ.ศ. 2530 - ครูดีมีวินัย และคุณธรรม ย่อมน้อมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี เจ้าของคำขวัญ นายมารุต บุญนาค
  พ.ศ. 2531 - ครูเป็นผู้สร้าง ครูเป็นผู้ให้ความหวัง ครูเป็นพลังให้ศิษย์เป็นคนดี เจ้าของคำขวัญ นายมารุต บุญนาค
  พ.ศ. 2532 - ครูดี มีจรรยา มุ่งค้นคว้าเพื่อพัฒนาเด็กไทย เจ้าของคำขวัญ พลเอกมานะ รัตนโกเศศ
  พ.ศ. 2533 - ครูคือผู้อุทิศทั้งชีวิตและจิตใจ ส่งเสริมเพิ่มพูนให้เยาวชนเป็นคนดี เจ้าของคำขวัญ พลเอกมานะ รัตนโกเศศ
  พ.ศ. 2534 - ครูคือผู้สร้างสรรค์ให้เยาวชนของชาติเป็นพลเมืองดี เจ้าของคำขวัญ พลเอกมานะ รัตนโกเศศ
  พ.ศ. 2535 - ครูคือ ผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้พัฒนา และผู้นำเยาวชนของชาติ เจ้าของคำขวัญ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์
  พ.ศ. 2536 - ครูคือนักพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม เจ้าของคำขวัญ นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
  พ.ศ. 2537 - ครูคือ ผู้มีคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี เจ้าของคำขวัญ นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
  พ.ศ. 2538 - อุทิศเวลา รักษาคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี เจ้าของคำขวัญ นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
  พ.ศ. 2539 - ครู เป็นหัวใจของการพัฒนาคน เจ้าของคำขวัญ นายสุขวิช รังสิตพล
  พ.ศ. 2540 - ครูสร้างศิษย์ ด้วยมิตรและนำใจ ครูคือผู้ให้ เพื่อเยาวชนไทยได้พัฒนา เจ้าของคำขวัญ นายสุขวิช รังสิตพล
  พ.ศ. 2541 - ครูเป็นผู้นำทางปัญญา ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี เจ้าของคำขวัญ นายชุมพล ศิลปอาชา
  พ.ศ. 2542 - ครูเป็นผู้เบิกทางแห่งปัญญา เจ้าของคำขวัญ นายปัญจะ เกสรทอง ครูชี้ทางสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ชนเชิดบูชาพระคุณครู เจ้าของคำขวัญ นางเซียมเกียว แซ่เล้า
  พ.ศ. 2543 - ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เจ้าของคำขวัญ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล สร้างชาติ สร้างคน ผลงานของครู ทั่วโลกรับรู้ เชิดชูบูชา เจ้าของคำขวัญ นายประจักษ์ เสตเตมิ
  พ.ศ. 2544 - พระคุณครูยิ่งใหญ่ สร้างไทยให้พัฒนา ขอบูชาคุณครู เจ้าของคำขวัญ นางสาวสุทิสา ธนบดีไพบูลย์
  พ.ศ. 2545 - สร้างคนสร้างชาติ สร้างศาสตร์ก้าวหน้า สร้างภูมิปัญญา ขอบูชาครู เจ้าของคำขวัญ นายสุเทพ วิเศษศักดิ์ศรี
  พ.ศ. 2546 - ครูให้ความรู้ ควบคู่จรรยา ปวงชนทั่วหล้า น้อมบูชาครู เจ้าของคำขวัญ นางสมปอง สายจันทร์
  พ.ศ. 2547 - ครูคือพลังสร้างแผ่นดิน ไทยทุกถิ่นน้อมบูชาพระคุณครู เจ้าของคำขวัญ นางสาวพรทิพย์ ศุภกา
  พ.ศ. 2548 - ครูสร้างคนสร้างชาติด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั่วแผ่นศรัทธาบุชาครู เจ้าของคำขวัญ นายประจักษ์ หัวใจเพชร
  พ.ศ. 2549 - ครูดีเป็นศรัแผ่นดิน ศิษย์ทั่วถิ่นศรัทธาบูชาครู เจ้าของคำขวัญ นางพรรณา คงสง
  พ.ศ. 2550 - สิบหกมกรา เทิดทูน พ่อแผ่นดิน ภูมินทร์บรมครู ปี เจ้าของคำขวัญ นางสาวศันสนีย์ แสนโรจน์
  พ.ศ. 2551 - ครูของแผ่นดินเลิศศิลป์ศาสตร์ มหาราชภูมิพลฯ ชนบูชา เจ้าของคำขวัญ นางพงษ์จันทร์ สุขเกษม

  คำขวัญวันครู ๒๕๕๒
  "ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู"

  เป็นคำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดคำขวัญวันครู พ.ศ.2552
  ของ นางนฤมล จันทะรัตน์ จากจังหวัดกาฬสินธุ์

  -----------

  คำขวัญวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2553

  ตามที่คุรุสภาจัดการประกวด คำขวัญวันครู พ.ศ. 2553 โดยเชิญชวนประชาชน ครู นิสิต นักศึกษา นักเรียน ส่งคำขวัญเข้าประกวดเพื่อร่วมเชิดชูเกียรติคุณครูและระลึกถึงพระคุณครู โดยกำหนดให้คำขวัญที่ชนะเลิศการประกวดเป็นคำขวัญวันครู พ.ศ. 2553 ผลการตัดสินปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที” ของนายกันทา วงศ์จันทร์ทิพย์ จังหวัดลำพูน
  -------------------
  คำขวัญวันครู ประจำปี พ.ศ.2554 "เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล"
  -------------------
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nuzing; 04-01-2011 at 00:34. เหตุผล: เพิ่มปี 54


 2. #2
  ฝ่ายเทคนิคและโปรแกรม สัญลักษณ์ของ ต่วง
  วันที่สมัคร
  Feb 2008
  กระทู้
  2,086

  Re: คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน

  ครับครูกะคือ พ่อ - แม่ คนที่สองครับที่ซอยอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีมีความรู้ ผมบ่เคยลืมครับบุญคุณครูบา - อาจารย์

 3. #3

  Re: คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน

  เคารพรักและนับถือคุณครูที่เคยสอนมาจ้า บ่ว่าสิเป็นคุณครูอยู่ไทย คุณครูฝรั่ง...ขอบคุณค่ะคุณครูที่เฮ็ดให้หนูมีมื้อนี่...

 4. #4
  Super Moderator
  Guide & Photographer
  สัญลักษณ์ของ เจ้าซายน้อย
  วันที่สมัคร
  Sep 2007
  ที่อยู่
  อยู่ในใจเสมอ
  กระทู้
  1,550

  Re: คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน

  ครูตือผู้ เสริมสร้าง ทางชีวิต
  เพื่อลูกศิษย์ มากมาย หลากหลายรุ่น
  ครูพากเพียร มีมานะ และพระคุณ
  จิตการุณ ต่อทุกคน มิจนใจ

  ครูเป็นจิตร กรเอก เสกแต้มสี
  ให้ศิษย์มี อนาคต งามสดใส
  ครูคือผู้ รู้เห็น ความเป็นไป
  ช่วยแก้ไข พฤติการ พาลเกเร

  ครูนั้นมี จรรยา รู้หน้าที่
  ร่างกายดี จิตคงมั่น มิหันเห
  ความรู้มี เท่าใด ครูถ่ายเท
  มิแสร้งเส วิชาการ งานที่ทำ

  คารวะ คุณครู ผู้ประเสริฐ
  แสนเลอเลิศ คุณความดี ที่ดื่มด่ำ
  มีความสุข ความเยือกเย็น เป็นประจำ
  เป็นผู้นำ มวลศิษย์ นิจนิรันดร์

 5. #5
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  10,100
  บล็อก
  9

  Re: คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน

  เนื่องในวันครู ปุ้ยก็ขออวยพรให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรง และเป็นที่รักของลูกๆหลานๆตลอดไปเด้อจ้า

 6. #6

  Re: คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน

  คำขวัญวันครู ๒๕๕๒
  "ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู"

  เป็นคำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดคำขวัญ วันครู พ.ศ.2552
  ของ นางนฤมล จันทะรัตน์ จากจังหวัดกาฬสินธุ์

  "บุญรักษาบารมีคุ้มครองคุณครูทุกท่านจ้า สาธุ"

 7. #7
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ nuzing
  วันที่สมัคร
  May 2007
  ที่อยู่
  ตกฟากอยู่อุบล เป็นคนชราบางแคแล้ว
  กระทู้
  2,549
  บล็อก
  5

  Re: คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน

  Re: คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน

  Re: คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน
  แด่...คุณครูด้วยดวงใจ.....ขอน้อมรำลึกถึงพระคุณของคุณครูทุกท่านค่ะ

 8. #8
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ nuzing
  วันที่สมัคร
  May 2007
  ที่อยู่
  ตกฟากอยู่อุบล เป็นคนชราบางแคแล้ว
  กระทู้
  2,549
  บล็อก
  5

  Re: คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน

  Re: คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน

  Re: คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน

  “กล้วยไม้ออกดอกช้า..........................ฉันใด

  การศึกษาย่อมเป็นไป..........................เช่นนั้น

  แต่ออกดอกคราวใด...........................งามเด่น

  งานสั่งสอนปลูกปั้น.............................เสร็จแล้ว แสนงาม”


  ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
  ปูชนียบุคคลในวงการศึกษา : ผู้ประพันธ์

 9. #9
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ nuzing
  วันที่สมัคร
  May 2007
  ที่อยู่
  ตกฟากอยู่อุบล เป็นคนชราบางแคแล้ว
  กระทู้
  2,549
  บล็อก
  5

  Re: คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน

  Re: คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน

  “...เพราะครูผู้นำทาง................ใช่เรือจ้างรับเงินตรา

  พุ่มพานจึงนำมา.......................กราบบูชาพระคุณครู

  หญ้าแพรกแทรกดอกไม้............พร้อมมาลัยอันงามหรู

  เข็มดอกออกช่อชู.....................จากจิตหนูผู้รู้คุณ...”


  ............ ขอมอบบทกลอน ...............

  เพื่อน้อมรำลึกและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่าน
  ทั้งที่เป็นบรรพชิตและฆราวาส
  มาด้วยความซาบซึ้งในพระคุณด้วยความเคารพยิ่ง

  และขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนผู้เป็น “คุณครู” ทุกคน

  ได้มั่นคงแน่วแน่บนแนวทาง
  ในอันที่ช่วยกันจรรโลงวิญญาณของความเป็นครู
  ให้ดำรงอยู่เพื่อความสถิตสถาพรของอาชีพอันทรงเกียรติ
  ที่ควรแก่การเคารพ...นับถือ
  และไว้วางใจของชนทั้งปวงยิ่งขึ้น....สืบไป

 10. #10

  สุขสันต์วันครูจ้า

  สุขสันต์วันครูจ้า...

  เด็กน้อยขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้คุณครู

  ครูบาอาจารย์ สุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรง

  คิดหวังสิ่งใดขอให้พลันสำเร็จ

  เงินทองไหลมาเทมาจ้า

  บุญรักษาบารมีคุ้มครองจ้า สาธุ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •