รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ป้องกันและประชาสัมพันธ์เรื่องไฟป่าให้ราษฎรในชุมชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ป่าให้มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งตระหนักถึงโทษ และความเสียหายที่เกิดจากไฟป่า ซึ่งไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพรรณพืชธรรมชาติ สัตว์ป่า สภาพดิน และน้ำแล้ว ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สิน และสุขภาพร่างกายของคนในพื้นที่ที่เกิดปัญหาไฟป่าด้วย พร้อมขอให้ราษฎรในท้องถิ่นหันมาให้ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันและปราบปรามไฟป่า

ด้านนายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า สาเหตุประการหนึ่งของไฟป่าเกิดจากการเผาไร่ ฟางข้าว ซังข้าวโพด หญ้า และวัชพืช ในที่ดินทำกินของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่า เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยไม่มีการควบคุม จนอาจลุกลามกลายเป็นไฟป่า กรมฯขอความร่วมมือให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า อาทิ เมื่อมีความจำเป็นต้องเผาไร่ วัชพืชในที่ดินทำกิน ให้จัดทำแนวกันไฟควบคุมไฟมิให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ ซึ่งการจุดไฟเผาป่า หรือปล่อยให้ไฟลุกลามมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ อัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 150,000 บาท ขอความร่วมมือราษฎรให้ช่วยกันดับไฟ ก่อนแจ้งหน่วยงานภาคสนามของกรมป่าไม้ หรือสายด่วน 0-2562-0702 และ 0-2561-5127 เพื่อจะได้รีบดำเนินการดับไฟทันที.
นสพ.ไทยรัฐ