กำลังแสดงผล 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7

หัวข้อ: เม็ดทราย…เม็ดหนึ่ง

Blogger
 1. #1
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,453
  บล็อก
  197

  เม็ดทราย…เม็ดหนึ่ง


  เม็ดทราย…เม็ดหนึ่ง  อยากเป็นทรายเม็ดหนึ่งยามลมพัด
  โบกสะบัดไปไกลดังใจหมาย
  จะไปยังดวงดาวดาราราย
  กระซิบพรายสั่งรักมาหาเธอ


  แล้วบินโบกไปในทะเลกว้าง
  ความอ้างว้างจะหายได้เสมอ
  จะโอบกอดรอบกายของตัวเธอ
  รักเสมอเพราะเธอคือดวงใจ


  บินไปยังภูเขาทะมืนทึบ
  ไปปลุกไม้ป่าให้สดใส
  บอกคนเหงาว่าทรายนั้นเข้าใจ
  เอาฤทัยมามอบด้วยคำรัก


  บินไปยังที่ทางท้องทุ่งหวัง
  ให้พลังทรายคิดได้ประจักษ์
  ความว้าเหว่อ้างว้างเป็นความรัก
  นำพารักสู่ทางที่ต้องการ


  ไปยังทุกที่ที่ต้องการรัก
  มอบความภักดิ์รักนี้เพื่อสาน
  มอบหัวใจจากทรายยามต้องการ
  พร้อมทั้งสานรวมใจเป็นทรายยาว


  อยากเป็นทรายเม็ดหนึ่งยามลมพัด
  โบกสะบัดไปไกลหาดทรายขาว
  หลอมรวมกันสร้างพลังหาดทรายยาว
  เพื่อได้ก้าวมั่นคงบนหาดทราย
  เม็ดทราย…เม็ดหนึ่ง  [fm]http://www.hotlinkfiles.com/files/2155368_jdor7/TherruroupluowNoo[/fm]

 2. #2
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ แพรมน
  วันที่สมัคร
  Jan 2009
  กระทู้
  195

  Re: เม็ดทราย…เม็ดหนึ่ง

  ม่วนหลายครับ :g:g:g:g:g:g:g::)::)

 3. #3
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ มุมหนึ่งของความคิดถึง
  วันที่สมัคร
  Dec 2008
  กระทู้
  216
  บล็อก
  22

  Re: เม็ดทราย…เม็ดหนึ่ง

  ขอเป็นเม็ดทรายเม็ดที่มีค่าในใจเธอจ้า

 4. #4
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ หัวหน้าจ๋าย
  วันที่สมัคร
  Jul 2008
  ที่อยู่
  ทำงานอยู่แถวสะพานใหม่
  กระทู้
  300

  Re: เม็ดทราย…เม็ดหนึ่ง

  ...โอ้ย...ผู้สูงวัยรับบ่อได้...โรแมนติคโพด..:g:g..คึดพ้อคราวเป็นบ่าวแวงเด้...:):)

 5. #5
  Oo กามเทพน้อย oO
  Guest

  ม อ บ แ ด่ .. ท ะ เ ล

  สิ่ ง เ ล็ ก ๆ .. อ า จ ดู .. ไ ม่ มี ค่ า

  ไ ร้ ร า ค า .. ไ ร้ ค ว า ม ห ม า ย .. ใ ห้ ใ ฝ่ ฝั น

  เ ธ อ ค ง เ มิ น .. ไ ม่ เ ค ย เ ห็ น .. ค ว า ม สำ คั ญ

  เ ป รี ย บ สิ่ ง นั้ น .. กั บ ตั ว ฉั น .. เ ช่ น ดั่ ง ท ร า ย


  - - - - - - - - - -

  ถึ ง ฉั น จ ะ .. เ ป็ น ไ ด้ .. แ ค่ เ ม็ ด ท ร า ย

  ถู ก ค ลื่ น ล ม .. ก ร่ อ น ทำ ล า ย .. เ ท่ า ไ ห ร่ นั้ น

  ก็ ไ ม่ เ จ็ บ .. เ ท่ า ที่ เ ธ อ .. เ มิ น ใ ส่ กัน

  ค ว า ม ผู ก พั น .. ไ ม่ มี เ ห ลื อ .. แ ม้ เ สี้ ย ว ใ จ


  - - - - - - - - - -

  น้ำ ท ะ เ ล .. สุ ด แ ส น .. จ ะ ก ว้ า ง ใ ห ญ่

  มี โ อ ก า ส .. พ บ เ จ อ ใ ค ร .. ม า ก ห นั ก ห น า

  แ ต่ ท ร า ย สิ .. ก ลั บ ไ ร้ ค่ า .. ใ น ส า ย ต า

  ค ง ไ ม่ ก ล้ า .. ข อ ค ว า ม รั ก .. จ า ก ท ะ เ ล


  - - - - - - - - - -

  ท ร า ย เ ม็ ด ห นึ่ ง .. จึ ง ไ ด้ .. แ ต่ เ ฝ้ า ค อ ย

  มี ชี วิ ต .. อ ย่ า ง ล่ อ ง ล อ ย .. ท ะ เ ล จ๋ า

  ร อ เ ธ อ อ ยู่ .. ท ะ เ ล .. โ ป ร ด เ ม ต ต า

  เ อ่ ย กั บ ท ร า ย .. สั ก คำ .. ว่ า "ห่ ว ง ใ ย"


  - - - - - - - - - -

  แ ต่ ถ้ า ฝื น .. ไ ม่ ต้ อ ง ทำ .. ไ ม่ เ ป็ น ไ ร

  ท ร า ย ยิ น ดี .. อ ยู่ ต่ อ ไ ป .. แ ม้ ด้ อ ย ค่ า

  เ ป็ น เ ม็ ด ท ร า ย .. เ ม็ ด ห นึ่ ง .. ชั่ ว กั ล ป า ว์

  คู่ ท ะ เ ล .. ดี ก ว่ า ... ต า ย จ า ก ใ จ


  - - - - - - - - - -

  - - - ข อ เ ป็ น เ พี ย ง เ ม็ ด ท ร า ย .. เ ม็ ด ห นึ่ ง >> ท ะ เ ล จ ะ อ ยู่ ใ น ใ จ เ ส ม อ - - -

 6. #6
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ รินเมืองร้อยเกิน
  วันที่สมัคร
  Aug 2008
  ที่อยู่
  เกษตรวิสัย - ร้อยเอ็ด
  กระทู้
  400

  Re: เม็ดทราย…เม็ดหนึ่ง

  Ө_Ө ดาวที่เธอ มองดูสวย เพราะอยู่ไกล
  มองใกล้ใกล้ อาจไม่งาม ตามที่เห็น
  ทรายที่เธอ ว่าขี้เหร่ แต่จำเป็น
  อาจมีค่า สูงเด่น ยิ่งกว่าดาว
  Ө_Ө

 7. #7
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,453
  บล็อก
  197

  Re: เม็ดทราย…เม็ดหนึ่ง

  Re: เม็ดทราย…เม็ดหนึ่ง


  ก้าวไปตามเส้นทางทรายด้วยใจมั่น
  คงสักวันสร้างฝันอย่างองอาจ
  ถักร้อยใจเป็นสายด้วยความรัก
  ให้ประจักษ์แก่ใจทุกคนไป


  อยากบอกว่าเรารักทะเลกว้าง
  แม้อ้างว้างว้าเหว่ก็ทนได้
  ยามท้องฟ้ามืดมนซบรอยทราย
  แล้วบอกให้ทราบโอบรอบรอบกาย


  ทรายเม็ดน้อยบินไปรอบรอบฟ้า
  ส่งรักมาร้อยรินกระซิบสาย
  บอกว่าทรายน้อยน้อยร้อยดวงใจ
  ผูกพันใจสานรักรอบรอบฟ้า


  ฝากฟ้าดินว่าดวงใจทรายเม็ดน้อย
  จะค่อยค่อยหอบใจรักหนักหนา
  รักรินร้อยรอบใจแรงศรัทธา
  ฝากใจมาให้อยู่อย่างทรนง

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •