นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) กล่าวว่า จากที่รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี นั้น นักศึกษา กศน.ที่เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้รับการสนับสนุนค่าแบบเรียน ซึ่งศูนย์ กศน.จะจัดหาไว้บริการในห้องสมุดประชาชนอย่างพอเพียง นอกจากนี้ ยังได้รับงบประมาณเป็นค่าพัฒนาใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมค่ายวิชาการ ค่าสอนปรับพื้นฐาน ค่าสมาชิกห้องสมุด ค่าเรียนไอซีที ซึ่งนักศึกษา กศน.เคยต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้ งบประมาณอุดหนุนต้องการให้เกิดผลประโยชน์แก่นักศึกษาโดยตรง และมุ่งพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กศน. ครูและผู้บริหาร กศน.ทุกระดับจะต้องตระหนักถึงจุดมุ่งหมายด้วย ขณะเดียวกันจะต้องวางระบบ หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณไม่ให้รั่วไหลหรือสูญเปล่า

เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า กศน.ยังปรับปรุงแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อรองรับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ โดยมีนโยบายให้ศูนย์ กศน.ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้น เพื่อรองรับกลุ่มผู้ถูกเลิกจ้างงาน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที่ยังอยู่ในเมืองและต้องหางานใหม่ ศูนย์ กศน.จะเปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไม่ได้สอนเฉพาะความรู้และทักษะด้านอาชีพเท่านั้น แต่จะให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการด้วย ส่วนกลุ่มผู้ที่ถูกเลิกจ้างงานแล้วประสงค์จะกลับไปชนบท จะมีหลักสูตรเน้นการประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง และด้านเกษตรธรรมชาติ

ที่มา ข่าวสดรายวัน