การท่องเที่ยวเปิดเส้นทางอารยธรรมขอมตามรอยมวยไทยนาย ขนมต้ม

ศรีสะเกษ- กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม ตามรอยมวยไทย เพื่อกระตุ้นและสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้กล่าวว่ามีหนังสือเพื่อขอให้เปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เพื่อกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจและรายได้จากการท่องเที่ยวแล้ว

เมื่อ วันที่27 ม.ค. ที่ห้องประชุมสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ นาย เสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมร่วมกับ ตัวแทนสำนักทะเบียนธุรกิจ นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำนักงานพัฒนาการท่อง เที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อดำเนินการโครงการสร้างเครือข่ายและ เปิดเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม ตามรอยมวยไทย นายขนมต้ม ซึ่งมีกำหนดจัด กิจกรรม ตามโครงการขึ้นในวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์2552 ณ จังหวัด ศรีสะเกษ ซึ่งจะเป็นการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ตามเส้นทางวัฒนธรรมและตาม รอยมวยไทยนายขนมต้ม

โดยจะนำผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์ นักท่องเที่ยวและสื่อ มวลชน ประมาณ 250 คน ได้เรียนรู้รู้วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม รวมทั้ง เป็นการเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่นิยมศิลปะมวยไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้น และสร้างกระแสเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวภายใน ประเทศ และสร้างแรงดึงดูดใจให้ประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่าง ประเทศ เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานตอนใต้ ที่เป็นแหล่ง อารยธรรม ขอมโบราณให้มากยิ่งขึ้น

นายเสนีย์ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ จะได้จัดกิจกรรมเพื่อประชา สัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์เทศกาลดอกลำดวนบานฯ ในช่วงกลางเดือน มีนาคม 2552 และการส่งเสริมการขายสินค้าท่องเที่ยว เนื่องจากมีกลุ่มผู้ ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และสื่อมวลชน เดินทางมาร่วมโครงการจำนวน มาก ส่วนกรณีการสั่งปิดอุทยานแห่งชาติ เขาพระวิหาร ที่ได้ส่งผลกระทบต่อ ภาวะ การท่องเที่ยวภายในพื้นที่ และภาคเอกชนและประชาชนได้เรียกร้องขอให้ เปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนั้น จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีหนังสือเพื่อขอ เปิดพื้นที่ดังกล่าว ต่ออธิบดีกรมอุทยานฯ และแม่ทัพภาคที่ 2 แล้ว


ที่มา คม ชัด ลึก