ภพชาติปัจจุบัน แสดงความผูกพันใจในอดีตชาติ


ภพชาติปัจจุบัน แสดงความผูกพันใจในอดีตชาติ


ดูภาพชาติของตนในปัจจุบันแล้ว ก็พอจะเข้าใจว่า อดีตนั้นตนผูกพันกับเรื่องใด อารมณ์ใดมามาก ดีหรือว่าไม่ดี

ผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทำทานการกุศลมามากในอดีตชาติ ก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติ คือปัจจุบันชาติจะสมบูรณ์พูนสุขด้วยทรัพย์สินเงินทอง


ผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการเอื้ออาทรดูแลรักษาให้ข้าวปลาอาหารยารักษาไข้ และเงินทองเพื่อผู้เจ็บไข้ ได้ป่วยมามาในอดีตชาติไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกาย ผู้อื่น สัตว์อื่น ก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติ คือปัจจุบันชาติจะสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย มีพลานามัยดี อันนับเป็นลาภอย่ายิ่ง


ผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการระรักษากาย วาจา ใจ ของตนให้สุภาพ อ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อมยกย่อง ไม่ล่วงเกินดูหมิ่นมามาในอดีตชาติ ก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติ คือปัจจุบันชาติจะเป็นผู้อยู่ในตระกูลสูงอันผู้อยู่ในตระกูลสูงย่อมเป็นผู้ได้รับความเคารพ อ่อนน้อมยกย่องไม่ถูล่วงเกินดูหมิ่น เป็นไปเช่นเดียวกับที่ตนเองได้ปฏิบัติไว้ต่อผู้อื่นเป็นอันมากในอดีตชาติ


ผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการช่วยประคับประคอง รักษาชีวิตผุ้อื่นสัตว์อื่นมามาในอดีตชาติ ไม่เบียดเบียนตัดรอนทำลายชีวิตอื่น ก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติ คือ ปัจจุบันชาติจะเป็นผู้มีอายุยืน ไม่ถูกตัดรอนเบียดเบียน ทำลายด้วยเหตุใดทั้งสิ้น ไม่ให้ต้องเป็นผู้มีชีวิตน้อยมีชีวิตสั้น

ผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับ การรักษากาย วาจา ใจ อยู่ในศีลบริสุทธิ์ มามาในอดีตชาติ จะมีจิตใจผ่องใส จะไม่เศร้าหมอง ก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติ คือปัจจุบันชาติจะเป็นผู้มีผิวพรรณอันงดงาม หน้าตาผ่องใสเป็นที่เจริญตาเจริญใจผู้พบเห็นทั้งหลาย


ผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการปฏิบัติธรรมมามาในอดีตชาติ ก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติ คือ ปัจจุบันชาติจะเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดศึกษาปฏิบัติธรรมเข้าใจง่าย เจริญดีในธรรม

จากหนังสือ ชีวิตนี้สำคัญนัก โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก