ดวงของคนเฮานี้ มันมีดีมีซั่ว
พอทรงตัวอยู่ได้ ผู้ได๋แท้หากเพิ่งดวง
ความคิดคนใหญ่กว้าง การต่อสู้ไผมัน
ตั้งแต่ฝันกลางคืน กะยังอ่านหาทางได้
ตกว่างไผดวงขึ้น เงินคำกะเต้นใส่
บ่พอได้กะได้ คนเฮานี้แล้วแต่ดวง