ประเภทของดาวเทียม
ประเภทของดาวเทียม แบ่งเป็น 5 ชนิดคือ

ดาวเทียมสื่อสาร
ดาวเทียมสำรวจ
ดาวเทียมพยากรณ์อากาศ
ดาวเทียมทางการทหาร
ดาวเทียมด้านวิทยาศาสตร์

ดาวเทียมที่แบ่งตามประเภทการใช้งาน


ดาวเทียมสามารถแบ่งประเภทการใช้งานได้ เช่น

ดาวเทียมที่ใช้ในการสื่อสารแบบจุดต่อจุด เช่น palapa thaicom
ดาวเทียมสื่อสารระหว่างดาวเทียม เช่น tdrs
ดาวเทียมเพื่อการสื่อสารเคลื่อนที่บนบก ในน้ำ และในอากาศ เช่น inmasat
ดาวเทียมเพื่อการสื่อสารวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรศัพท์ เช่น astra
ดาวเทียมเพื่อการสำรวจโลก สำรวจทรัพย์ยากรธรรมชาติ เช่น landsat
ดาวเทียมเพื่อการสำรวจอวกาศ เช่น meteor explorer
ดาวเทียมเพื่อการพยากรณ์อากาศ เช่น gms noaa 6-9
ดาวเทียมเพื่อการปฏิบัติในห้วงอวกาศ เช่น spas skylab
ดาวเทียมเพื่อกิจการวิทยุสมัครเล่น เช่น jas-1 jas-2 ao-40
ดาวเทียมเพื่อการกำหนดตำแหน่ง เช่น navstar
ดาวเทียมเพื่อการนำร่องเรือ และ อากาศยาน เช่น transit cosmos