โรงกษาปน์เมืองฝาหรั่งครับ

เงินตรานี่หรือ คือ "กระดาษ"

เงินตรานี่หรือ คือ "กระดาษ"

[IMG]เงินตรานี่หรือ คือ "กระดาษ"[/IMG]

เงินตรานี่หรือ คือ "กระดาษ"

เงินตรานี่หรือ คือ "กระดาษ"