กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

หัวข้อ: สมุนไพร 13 ชนิด วัตถุอันตรายประเภท 1

Blogger
 1. #1
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ บ่าวนิติกร
  วันที่สมัคร
  Nov 2008
  กระทู้
  163

  สมุนไพร 13 ชนิด วัตถุอันตรายประเภท 1


  เอามาฝาก ซื่อ ๆ ดอก หมู่เฮากะอย่าฟ้าวตื่นตระหนก ยังเอามาใส่ต้มใส่ลาบได้คือเก่านั่นละ แมนบ่อ อาวคนพนมไพร ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเกษตร ผักหยาง อางหญ้า ว้า

  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

  เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง และมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

  ข้อ ๒ ให้รายชื่อวัตถุอันตรายตามบัญชี ก. และบัญชี ข. ท้ายประกาศนี้เป็นวัตถุอันตราย
  ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยรายชื่อวัตถุอันตรายตามบัญชี ก. ให้เรียงลำดับ ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ

  ข้อ ๓ ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่ดำเนินการ
  อยู่ก่อนแล้ว แจ้งการดำเนินการของตนสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือยื่นคำขออนุญาตสำหรับ วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และถ้าวัตถุอันตรายใดจะต้องขึ้นทะเบียนด้วย ก็ให้ยื่นคำขอ ขึ้นทะเบียนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย และเมื่อได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ผู้นั้นประกอบ กิจการไปพลางก่อนได้จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนตามคำขอนั้น

  ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

  ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

  รายชื่อสมุนไพรอันตราย ได้แก่

  1.สะเดา
  2.ตะไคร้หอม
  3.ขมิ้นชัน
  4.ขิง
  5.ข่า
  6ดาวเรือง
  7.สาบเสือ
  8.กากเมล็ดชา
  9.พริก
  10.ขึ้นฉ่าย
  11.ชุมเห็ดเทศ
  12.ดองดึง
  13.หนอนตายหยาก

 2. #2
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา
  Mr.Reception
  สัญลักษณ์ของ คนตระการ...
  วันที่สมัคร
  Feb 2008
  กระทู้
  4,726

  Re: สมุนไพร 13 ชนิด วัตถุอันตรายประเภท 1

  ตกใจเบิดเลย..ว่าแม่นยามเฮ็ดกับเข้ากะสิได้หลอยเฮ็ดคือจั่งไส่เหล้าโท ::)

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •