การพรางตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมเพื่อความอยู่รอด แต่นี่..บ่แม่น..พรางตัวเพื่อความสวยงามครับ

การพรางตัวของสัตว์

การพรางตัวของสัตว์

การพรางตัวของสัตว์


อันสุดท้ายพรางตัวหลาย จนกลายพันธุ์ไปแล้ว เขาเอิ้น "เขียดแข้"

การพรางตัวของสัตว์