ศัพท์คอมพิวเตอร์ A

A
หมายถึง :
ในระบบการทำงานของ MS-DOS และ ของ OS/2 เป็น ช่องดิสก์ไดร้ว์ช่องแรก
และใช้เป็นช่องดิกส์ไดร้ว์ สำหรับตรวจการเริ่มต้นคำสั่งการทำงานเป็นครั้งแรก
________________________________________
abort
หมายถึง :
การไม่ทำงานของเครื่องโดยมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
________________________________________
AC
หมายถึง :
กระแสไฟฟ้าสลับ เป็นอักษรย่อของคำเต็มว่า alternating current
________________________________________
access
หมายถึง :
เข้าถึง, บอกตำแหน่ง, การอ่านหน่วยความจำ,และทำให้พร้อมที่จะนำมาใช้งาน
คำว่า access ใช้กับการเข้าสู่แผ่นดิสก์, แฟ้มข้อมูล, ระเบียนและเครือข่ายต่างๆ
________________________________________
accessory
หมายถึง :
อุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติมสำหรับคอมพิวเตอร์ เช่น โมเด็ม เมาส์ เป็นต้น
บางครั้งเรียกว่า อุปกรณ์ประกอบภายนอก (peripheral) อุปกรณ์เหล่านี้
จะช่วยทำหน้าที่ต่างๆ ซึ่ง อุปกรณ์เดิมของคอมพิวเตอร์ไม่มีและไม่ได้ทำหน้าที่เหล่านี้
________________________________________
active
หมายถึง :
เป็นคำ adjective ขยายโปรแกรม , เอกสาร, เครื่องมือต่างๆ
หรือส่วนของหน้าจอภาพที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ หมายถึง
โปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ \เอกสารที่กำลังใช้อยู่ หรือเครื่องมือที่กำลังถูก
ใช้งาน เป็นต้น
________________________________________
actvie cell
หมายถึง : ในโปรแกรม spreadsheet เซลล์ซึ่งกำลังถูกใช้ทำกิจกรรม
เซลที่กำลังถูกใช้จะมีแถบสว่างขึ้นบนหน้าจอภาพเซลแต่ละเซลจะถูกกำหนดโดย
แถว (row)และคอลัมน์ (column) ดูเพิ่มเติม cell , row, column
________________________________________
active file
หมายถึง :
แฟ้มข้อมูลที่กำลังใช้งาน
________________________________________
active program
หมายถึง :
โปรแกรมที่กำลังใช้ควบคุมการทำงานของไมโครโพรเซสเซอร์
________________________________________
active window
หมายถึง :
ในสถานการณ์ที่จอภาพถูกแบ่งออกเป็นหลายวินโด หมายถึง
วินโดที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ โดยที่เคอร์เซอร์ก็ดี คำสั่งก็ดี กำลังปฏิบัติงาน
อยู่บนวินโดนี้
________________________________________
Ada
หมายถึง :
เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่เรียกว่า procedural programming language
ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐ เมื่อปี พ.ศ. 2513 ชื่อของโปรแกรมตั้ง
ตามชื่อของผู้บุกเบิกเรื่องคอมพิวเตอร์ คือ ออกกุสตา เอดา ไบรอน เคาน์เตสแห่งเลิฟเล
ส (Augusta Ada Byron, Countess of Lovelace)
________________________________________
adapter
หมายถึง :
ใน pc หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ตระกูล IBM และ IBM
clone หมายถึง แผ่นวงจรสำเร็จชนิดหนึ่ง (มักเรียกว่า interface card)
ซึ่งสามารถทำให้คอมพิวเตอร์ใช้อุปกรณ์ประกอบภายนอก (peripheral)
ซึ่งไม่สามารถจะต่อเชื่อมโยงเข้ากับวงจรคอมพิวเตอร์ได้ adapter
มักจะถูกนำมาใช้ในการ upgrade คอมพิวเตอร์ หรือ นำมาใช้เพื่อให้คอมพิวเตอร์
สามารถใช้ได้กับฮาร์ดแวร์อย่างใหม่ด้วย
________________________________________
address
หมายถึง :
สังกัด, ตำแหน่งที่อยู่ของคลังข้อมูลในคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป
คลังข้อมูลแต่ละแห่งจะมีตำแหน่งที่อยู่ของระบบ หน่วยความจำ
อาจเป็น 0, 1, 2, 3 ฯลฯ
________________________________________
ALGOL
หมายถึง :
เป็นคำย่อของ Algorithmic Language ภาษา procedural programming
anguage ภาษาแรกซึ่งพัฒนาขึ้นมาระหว่างปี พ.ศ. 2500 - 2503
โดยนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากเดนมาร์ก อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมันนี
ฮอลแลนด์ สวิส และสหรัฐอเมริกา ภาษา ALGOL เป็นภาษาโปรแกรมที่มีส่วน
สำคัญ และมีอิทธิพลต่อวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆ
เป็นอันมากในด้านการออกแบบ และการพัฒนา เพราะภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆ
ต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทางด้านโครงสร้างขอบเขต และการเก็บข้อมูลและอื่นๆ
จากภาษานี้
________________________________________
algorithm
หมายถึง :
เป็นวิธีการ และขั้นตอนของการควบคุมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ตัวอย่าง algorithm เช่น เครื่องปรุงอาหาร ในหนังสือวิธีทำกับข้าว จัดว่าเป็น
algorithm ได้อย่างหนึ่ง กล่าวคือ จะบอกวิธีว่า แกงชนิดนั้นมีเครื่องปรุงอะไรบ้าง
และมีวิธีปรุงอย่างไร ใส่อะไรก่อน อะไรหลัง เป็นต้น
________________________________________
alphanumeric
หมายถึง :
มีทั้งตัวเลขและตัวอักษร (alpha = ตัวอักษร; numeric = ตัวเลข)
ในเครื่องมืออย่างหนึ่งอาจแสดงให้ปรากฎได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร เช่น
ตัวเลจ และเครื่องหมายต่างๆ ได้ (แต่ไม่สามารถแสดงกราฟฟิค
หรือรูปภาพ และลายเส้นต่างๆ ได้) เป็นต้น
________________________________________
Alt key
หมายถึง :
เป็นคีย์แป้นหนึ่งบนแป้นพิมพ์ของเครื่อง IBM PC และ IBM clone ทั้งหลาย
เมื่อกดแป้น Alt ร่วมกับแป้นคีย์อื่นๆ จะทำให้แป้นคีย์นั้นให้ผลงานอย่างตรงกันข้าม
กับการกดลำพังเฉพาะแป้นนั้น ในโปรแกรมปฏิบัติการหลายโปรแกรม เมื่อกดแป้น Alt
ร่วมกับแป้นอื่นๆ อาจทำให้เกิดการปฏิบัติการหน้าที่อื่นๆ ขึ้น เช่น กด Alt-H
เป็นการเรียก กิจลักษณ์ help เป็นต้น
________________________________________
analog
หมายถึง :
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางกายภาพที่ต่อเนื่องกันไป เช่น การเปลี่ยนแปลงแรงดัน
ไฟฟ้าขึ้น-ลงในวงจรไฟฟ้า เป็นต้น
________________________________________
analog computer
หมายถึง :
คอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งซึ่งประมวลผลข้อมูลที่มีค่าแปรผันต่อเนื่องกันไป
เช่น ประมวลผลการขึ้นๆ ลงๆ ของแรงดันไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า เป็นต้น
อนาล็อกคอมพิวเตอร์ ถูกนำมาใช้งานทางด้านปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
และอุตสาหกรรม
________________________________________
analog-to-digital converter
หมายถึง :
เครื่องมือสำหรับแปลงสัญญาณอนาล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิตอล
เรียกว่า A-D converter หรือ ADC
________________________________________
animation
หมายถึง :
การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนจอภาพ
________________________________________
ANSI
หมายถึง :
(อ่านว่า แอนซี) เป็นคำย่อของ American National Standard Institute
ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรทางด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจของอเมริกา ซึ่งทำหน้าที่กำหนด
มาตรฐานทางด้านการ ค้าขายและการติดต่อสื่อสาร และมีผู้แทนของสหรัฐอเมริกา
อยู่ในองค์การสหประชาชาติเพื่อดูแลมาตรฐานนี้
________________________________________
append
หมายถึง :
แปลว่า ผนวกหรือเพิ่มเติมเข้ากับ ใช้ในการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปในแฟ้มข้อมูล
ในตอนสุดท้าย หรือหมายถึงการเพิ่มเติมตัวอักษรเข้าไปท้ายแถวของตัวอักษร
________________________________________
Apple key
หมายถึง :
แป้นคีย์บนแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์แอปเปิล ซึ่งบนแป้นนั้นมีรูปเครื่อง
หมายลูกแอปเปิลถูกแมลงกัดแหว่งไปข้างหนึ่ง แป้นนี้เป็นแป้นเพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษ
ใช้เป็นแป้นคำสั่ง (Command key) ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับแป้น Control key
________________________________________
application software
หมายถึง :
โปรแกรมปฏิบัติการ เป็นโปรแกรม หรือซอฟแวร์ที่ทำหน้าที่แทนคนในด้านใดด้านหนึ่ง
โปรแกรมปฏิบัติการแตกต่างจาก operating system ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน
ของคอมพิวเตอร์ ; ซอฟแวร์ปฏิบัติการ
________________________________________
arithmetic logic unit
หมายถึง :
มักเรียกเป็นคำย่อว่า ALU เป็นวงจรของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คิดคำนวณ
เปรียบเทียบและทำหน้าที่ทางตรรกะ คือหน้าที่ที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน ALU
เป็นส่วนหนึ่งของวงจรที่อยู่ในชิพไมโครโพรเซสเซอร์ของคอมพิวเตอร์
________________________________________
array
หมายถึง :
รายการของค่าของข้อมูลในการทำโปรแกรมทุกประเภท
________________________________________
arrow key
หมายถึง :
แป้นคีย์ที่มีรูปลูกศรอยู่ข้างบนชุดหนึ่งมี 4 แป้น คือ แป้นที่มีลูกศรชีขึ้น ชี้ลง ล
ไปทางซ้าย และชี้ไปทางขวาเอกดแป้นเหล่านี้จะทำให้เคอร์เซอร์เลื่อนไป
ตามทิศทางของลูกศรบนแป้น
________________________________________
artificiai intelligence
หมายถึง :
มักใช้คำย่อว่า AI เป็นวิชาการทางคอมพิวเตอร์สาขาหนึ่ง มีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับความ
สามารถของคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้โดยที่สามารถคิดเองได้จำได้และตอบสนอง
โดยใช้สติปัญญาของมันเอง สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากประสบการณ์ของมันเอง
ได้และสามารถหาเหตุผลจากข้อมูลที่ได้รับได้ นั่นคือ มันจากต้องสามารถเข้าใจ
artificiai intelligence ที่อาจมีได้ในคอมพิวเตอร์ เช่น การเล่นหมากรุก
ฃการจดจำคำพูดและการแปลเป็นต้น
________________________________________
ascender
หมายถึง :
ส่วนหางของตัวอักษรที่สูงขึ้นไปกว่าบรรทัดในภาษาอังกฤษเมื่อเขียนตัวพิมพ์เล็ก
มีอักษรหลายตัวต้องเขียนเขียนให้ส่วนของตัวอักษรสูงเลยบรรทัดขึ้นไป เช่น h t b d
เป็นต้น ส่วนที่สูงขึ้นไปนั้นเรียกว่า ascenderd ส่วนที่อยู่ในบรรทัด เรียกว่า x-height
________________________________________
ASCLL
หมายถึง :
(อ่านว่า แอสคี) เป็นคำย่อของคำว่า American Standard Code for
Information Interchange หมายถึง ตัวเลข ตัวอักษร เครื่องหมาย ต่างๆ
ในภาษา รวมทั้งเครื่องหมายวรรคตอนอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้กำหนดลงไว้
กันได้รหัส ASCLL มีทั้งหมด 256 รหัส แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือชุดรหัสมาตรฐ
เป็นมาตรฐานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ ใช้เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข่าวสาร
และชุดรหัสเพิ่มเติม แต่ละชุดมี 128 รหัส
________________________________________
ASCLL character set
หมายถึง :
เป็นรหัส 7 บิทมาตรฐาน สำหรับแทนตัวอักษรได้แก่ ตัวหนังสือ ตัวเลข
เครื่องหมายวรรคตอน และคำสั่งสำหรับควบคุมด้วยค่าของเลขฐาน 2 (binary value)
ค่าของรหัสเริ่มจาก 0 ถึง 127
________________________________________
assembler
หมายถึง :
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้สำหรับเปลี่ยนภาษาแอสเซมบลีซึ่งคนอ่านได้ให้
เป็นภาษาเครื่อง
________________________________________
assembly language
หมายถึง :
ภาษาแอสเซมบลี เป็นภาษาระดับต่ำ (low-level programming language)
ประโยคของภาษาแอสเซมบลีแต่ละประโยคจะตอบสนอง โดยตรงต่อคำสั่ง
แต่ละคำสั่งของภาษาเครื่อง ดังนั้ ภาษาแอสเซมบลี จึงเป็นภาษาของโปรเซสเซอร์ตัวใด
ตัวหนึ่งโดยเฉพาะ เมื่อเขียนโปรแกรมใดๆ ด้วยภาษาแอสเซมบลีขึ้นมา
นักเรียนโปรแกรมจะต้องกำหนดตัวโปรเซสเซอร์ โดยเฉพาะที่จะทำการแปลภาษา
แอสเซมบลีให้เป็นรหัสภาษาเครื่อง
________________________________________
asterisk
หมายถึง :
เครื่องหมายดอกจัน ( * ) เครื่องหมายดอกจันมีใช้อยู่ในระบบปฏิบัติการและระบบ
โปรแกรมโดยทั่วไปในความหมายว่า คูณ (x) เช่น 4*5 หมายความว่า 4x5 เป็นต้น
ใน MS-DOS, OS/2 และใน operating system อื่นๆ เครื่องหมายดอกจันเป็น wilecard อย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้ในด้านต่างๆ เช่น * * หมายความว่า
เป็นการรวมกลุ่มชื่อแฟ้มข้อมูลและแฟ้มข้อมูลเพิ่มเติม
________________________________________
asynchronous device
หมายถึง :
เครื่องมือสำหรับทำให้ระบบการทำงานภายในของระบบประสานสัมพันธ์กันกับ asynchronous operation
________________________________________
asynchronous operation
หมายถึง :
การทำงานที่ประสานสัมพันธ์กันในช่วงเวลาที่พอเหมาะพอดี
________________________________________
audio
หมายถึง :
เกี่ยวกับคลื่นความถี่ซึ่งสามารถรับฟังได้โดยหูของมนุษย์
นั่นคือความถี่ของคลื่นตั้งแต่ 15 hertz ถึง 20,000 hertz หรือ
15 - 20,000 รอบต่อวินาที
________________________________________
AUTOEXE.BAT
หมายถึง :
ชุดของคำสั่งหรือ batch file ชนิดหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับ
ควบคุมการทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่ง MS - DOS operating system ส
ร้างขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน หรือทำไปแล้วหยุดแล้วเริ่มทำอีก
________________________________________
automated office
หมายถึง :
สำนักงานที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรคมนาคม และเครื่องมืออิเล็กทรอนิก
อย่างอื่นๆ ในการปฏิบัติงาน
________________________________________
autosave
หมายถึง :
กิจลักษณ์ในโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่เก็บรักษา (save)
แฟ้มข้อมูลที่กำลังเปิดอยู่เข้าสู่ดิสก์ หรือเข้าสู่คลังเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ
________________________________________
Altair 8800
หมายถึง :
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กชนิดหนึ่ง ผลิตออกมาในปี พ.ศ. 2518 โดยบริษัท Micro
Instrumentation Telemetry System แห่ง New Mexico เป็นคอมพิวเตอร์
ขนาด 8-bit ใช้ Intel 8080 micro processor และมีขนาดหน่วยความจำ 256
ไบต์ จัดว่า Altair เป็น PC หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชนิดแรก