ศัพท์คอมพิวเตอร์ B

b
หมายถึง :
ใช้เป็นตัวย่อของ บิต (bit) หรือ ไบนารี (binary) เช่นbps = bits per
second ; บอด (baud) เป็นอัตราความเร็วของการสื่อสาร เช่น 900 b

________________________________________
background
หมายถึง :
ใช้กับจอภาพ หมายถึง สีพื้น ซึ่งมีข้อความ หรือตัวอักษรปรากฏ
เช่น ตัวอักษรสีขาวปรากฏบน สีพื้น สีดำ เป็นต้น
________________________________________
background integration
หมายถึง :
การนำเอาโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้มาใส่ไว้ในหน่วยความจำ
เพื่อให้เกิดความสะดวก เมื่อต้องการเรียกใช้ใน
ขณะที่กำลังใช้โปรแกรมปฏิบัติการอีกโปรแกรมหนึ่งอยู่
________________________________________
background program
หมายถึง :
โปรแกรมซึ่งสามารถทำงานหรือกำลังทำงานอยู่ในส่วนหลัง
________________________________________
Backspace key
หมายถึง :
แป้นคีย์ แป้นหนึ่งของแป้นพิมพ์ IBM และ IBM compatible
ซึ่งใช้สำหรับเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายครั้งละ 1 ตัวอักษร
เมื่อเลื่อนผ่านตัวอักษรไปตัวหนึ่ง มันก็จะลบตัวอักษรตัวนั้นไปทีละตัวๆ
ตามที่เรากดแป้นคีย์ นี้ในแป้นพิมพ์แมคอินทอช
จะลบเนื้อเรื่องที่ต้องการให้ลบ ถ้าไม่มีเนื้อ
เรื่องให้ลบเมื่อกดจะลบตัวอักษรที่อยู่ ทางด้านซ้ายของเคอร์เซอร์
________________________________________
backup
หมายถึง :
สำเนาของโปรแกรม แผ่นดิสก์ หรือข้อมูล ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อประกันว่า
โปรแกรม แผ่นดิสก์ หรือข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกลบเลือนไปเมื่อโปรแกรม
แผ่นดิสก์ หรือข้อมูลที่กำลังใช้อยู่นั้น
BAK file
หมายถึง :
แฟ้มข้อมูลสำรองซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติ หรือโดยการใช้
คำสั่ง (command) ซึ่งมีชื่อแฟ้มข้อมูลอย่างเดียวกัน และต่อท้ายด้วย
BAK. เช่น ชื่อแฟ้มข้อมูล (datafile) ว่า VERB.DOC
แฟ้มข้อมูลสำรองจะมี ชื่อว่า VERB.BAK
________________________________________
bandwidth
หมายถึง :
ในการสื่อสาร ความกว้างของช่วงคลื่น วัดจากช่วงของความถี่สูงที่สุด
มาหาความถี่ต่ำที่สุดในช่วงความถี่ของคลื่นขนาดใดขนาดหนึ่ง
เช่น ช่วงความกว้างของคลื่นของระบบโทรศัพท์ที่ความถี่ 3000 Hz
จะอยู่ระหว่างความถี่ต่ำสุด 300 Hz กับความถี่สูงสุด 3300 Hz

________________________________________
bar code
หมายถึง :
รหัสพิเศษชนิดหนึ่ง ที่พิมพ์ติดเอาไว้ไว้บนสินค้า (หรือสิ่งอื่นใด)
ในลักษณะเป็นชุดของเส้นตรงตั้งเรียงกัน เส้นตรงเหล่านั้น
มีความกว้างแตกต่างกัน ใช้ในการตรวจสอบที่ถูกต้องอย่างไม่มีผิดพลาด
ได้อย่างรวดเร็ว มักใช้ตามห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาเก็ต ห้องสมุด
และอื่นๆ
________________________________________
baseline
หมายถึง :
เส้นบรรทัดโดยสมมุติว่าเป็นแนวของตัวอักษรในบรรทัด
ซึ่งตัวอักษรในบรรทัดนั้นทุกตัวตั้งบนเส้น baseline
หรือเส้นบรรทัดนี้แต่จะมีตัวอักษรบางตัวที่มีหางยื่นล้ำแนวเส้น
baseline ลงไปบ้าง
________________________________________
BASIC
หมายถึง :
เป็นคำย่อของชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง คือ
Beginner’s Allpurpose Symbolic Instruction Code ภาษาเบสิก
นับเป็นภาษาระดับสูงภาษาหนึ่ง พัฒนาขึ้นโดย John Kemeny และ
Thomas Kurtz ที่วิทยาลัย Dartmouth ประมาณกลางๆ คริสต์ทศวรรษ
ที่ 1960 ภาษาเบสิกภาษาที่เรียนรู้ได้ง่าย และใช้ได้กับงานด้านต่างๆ
เกือบทุกงาน ภาษาเบสิกเป็นภาษาที่ใช้สอนนักเขียนโปรแกรมตอนแรกๆ

________________________________________
batch
หมายถึง :
กลุ่มของเอกสารหรือกลุ่มของระเบียนข้อมูล (data record)
ซึ่งถูกนำมาประมวลผลในฐานะเป็นหน่วยเดียวกัน
________________________________________
batch file
หมายถึง :
โปรแกรมแบทช์ (batch program) ชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นภาษา
ASCll ซึ่งบรรจุไว้ด้วยคำสั่งในการทำงานตามลำดับ ดูเพิ่มเติม
AUTOEXEC.BAT
________________________________________
batch processing
หมายถึง :
ในไมโครคอมพิวเตอร์ การใช้กลุ่มแฟ้มข้อมูล (batch file)
โดยข้อมูลในแต่ละแฟ้มจะถูกนำออกมาใช้ประมวลผล็อย่างต่อเนื่องกัน
โดยผู้ใช้ไม่ได้เข้าไปแทรกแซง ; ในคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ หมายถึง
การประมวลผลโปรแกรมและข้อมูลที่ผู้ใช้นำเข้าเป็นชุด โดยการให้มัน
งานครั้งละ หนึ่งโปรแกรม หรือครั้งละ 2 - 3 โปรแกรม
________________________________________
baud
หมายถึง :
การวัดความเร็วในการถ่ายทอดข้อมูลอย่างหนึ่ง ซึ่งตั้งชื่อตามวิศวกร
และผู้ประดิษฐ์โทรเลข ชาวฝรั่งเศส ชื่อว่า ยังมอริส - อีมิล โบด็อท
(jean - Maurice - Emile Baudot) เดิมใช้วัดความเร็วของ
การส่งโทรเลข ปัจจุบันใช้วัดความเร็วของการถ่ายทอดสัญญาณของ
โมเด็ม (modem)
________________________________________
baud rate
หมายถึง :
อัตราเร็วของการถ่ายทอดสัญญาณของโมเด็ม ในการถ่ายทอดข้อมูล
baud rate เป็นการวัดจำนวนของเหตุการณ์ณ์ที่เกิดขึ้นใน 1 วินาที
หรือวัดการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ ซึ่งเกิดขึ้นใน 1 วินาที
________________________________________
BBS
หมายถึง :
เป็นคำย่อของคำว่า bulletin board system (ระบบป้ายประกาศ) BBS
เป็นระบบคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยโมเด็ม
อย่างน้อย 1 ตัว ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการด้านสารสนเทศ (information)
และข่าวสาร (message) ซึ่งผู้ใช้จะต้องหมุนหมายเลขโทรศัพท์
เพื่อเข้าถึงข้อมูลใน BBS
________________________________________
billon
หมายถึง :
ในระบบจำนวนของอเมริกัน ที่นำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ หนึ่งบิลเลียน
เท่ากับ 1 พันล้าน หรือเท่ากับ 10 ยกกำลัง 9 = 1,000,000,000 ในทาง
คอมพิวเตอร์ใช้คำว่า giga แทนพันล้าน และใช้คำว่า nano แทน
1/1,000,000,000 เช่น billisecond หมายถึง nanosecond หรือเท่ากับ
1/1,000,000,000 วินาที
________________________________________
binary
หมายถึง :
(เลข) ฐาน 2 คำว่า bi = 2 เลขฐาน 2 หมายถึง ในระบบนี้
จะใช้เลขเพียง 2 ตัวเท่านั้น ได้แก่เลข 0 และเลข 1 เพื่อความเข้าใจ
จะเปรียบเทียบเลขฐาน 2 กับเลขฐาน 10 ซึ่งเราใช้กันอยู่ในชีวิต
ประจำวัน เลขฐาน 10 เรานับ 0 1 2 3 ... ไปจนถึง 9 แล้วเริ่มนับ 0 ใหม่
เริ่มการนับครั้งที่ 2 เราเรียกว่า 10 มี หนึ่ง กับ 0 และเลขลำดับต่อไปจะ
เป็น 11 (หนึ่งกับหนึ่ง) 12 (หนึ่งกับสอง) เรื่อยๆไป ส่วนเลขฐาน 2 นั้นถูก
นำมาใช้ในทางคอมพิวเตอร์ เพราะว่าเลข 0 กับเลข 1 สามารถแทน
สถานการณ์ 2 อย่างคือ ปิดและเปิด หรือ ไม่จริงกับจริง ซึ่งสามารถ
นำไปใช้ได้กับระดับแรงดันไฟฟ้าในวงจรของเครื่องมืออีเลคทรอนิกได้
พอดี ระบบเลขฐาน 2 มีความสำคัญมากในการคำนวณแบบดิจิตอล

________________________________________
binary digit
หมายถึง :
ตัวเลขในระบบฐาน 2 ได้แก่ เลข 0 และ 1

________________________________________
bionics
หมายถึง :
วิชาว่าด้วยฮาร์ดแวร์ที่สามารถทำหน้าที่หรือมีพฤติกรรมอย่างสิ่งมีชีวิต
หรือเลียนแบบสิ่งมีชีวิต
________________________________________
BIOS
หมายถึง :
(อ่านว่า ไบโอส) เป็นคำย่อของ basic input/output system
เป็นระบบการควบคุมการส่งผ่านข้อมูลระหว่างเครื่อง อุปกรณ์ต่างๆ
ในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจำ
แผ่นดิสก์ และมอนิเตอร์ เป็นต้น
________________________________________
BIS
หมายถึง :
ดู business information system
________________________________________
bit
หมายถึง :
คือคำย่อของ binary digit ตัวเลขในระบบฐาน 2 คือ 0 กับ 1
ในการประมวลผลและการเก็บข้อมูล บิต เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของ
สารสนเทศ (information) ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถจัดการได้
________________________________________
bit map
หมายถึง :
รูปภาพบนจอภาพ ที่เกิดจากการรวมตัวกันของ bit โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ใน graphical user interface ตัวเลขแต่ละตัวในรูปภาพจะตอบสนองต่อ
pixel จุดหนึ่งๆ บนจอภาพที่เกิดจาก bit หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า bit
image นี้ จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์
________________________________________
bit per inch
หมายถึง :
มักใช้คำย่อว่า BPI เป็นหน่วยของการวัดความจุของคลังข้อมูลอย่างหนึ่ง
หมายถึงจำนวนบิตที่สามารถเก็บไว้ได้ใน 1 ตารางนิ้ว บนแผ่นดิสก์ หรือ
เทป
________________________________________
blinking
หมายถึง :
การกระพริบ ได้แก่การกระพริบของรูปภาพหรือตัวอักษรใดๆ บนจอภาพ
ตามปกติเคอร์เซอร์โดยทั่วไปจะกระพริบบนจอภาพ มักจะมีการกระพริบ
ในตำแหน่งที่ให้แทรกคำ การเลือกรายการ หรือข้อความเตือน เป็นต้น

________________________________________
block
หมายถึง :
บล็อก กลุ่มของสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกัน โดยทั่วไปใช้กับไบต์ของ
คลังข้อมูล หรือข้อมูล หรือส่วนของเนื้อเรื่อง (text)
________________________________________
board
หมายถึง :
บอร์ด, แผ่น, แผง ใช้กันอย่างกว้างขวางในความหมายต่างๆ เช่น
circuit board (แผงวงจรไฟฟ้า) ใช้สำหรับยึด chip (ชิพ) และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกต่างๆ ; mother board บอร์ดแม่ หรือแผงวงจรหลักของ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
________________________________________
boot
หมายถึง :
การเริ่มต้นเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเริ่มต้นเปิดเครื่องใหม่หลัง
จากปิดไปแล้ว
________________________________________
Break key
หมายถึง :
แป้นคีย์แป้นหนึ่งบนแป้นพิมพ์ (keyboard) ของ IBM บนแป้นนี้
มักมีคำว่า Pause/Break หรือบางแป้นก็ใช้คำว่า Scroll Lock/Break
เมื่อกดแป้นนี้ในขณะที่กด Control key จะทำให้คอมพิวเตอร์หยุดทำงาน

________________________________________
browse
หมายถึง :
การค้นหาแฟ้มข้อมูลในฐานข้อมูล (database) หรือค้นหารายการของ
แฟ้มข้อมูล
________________________________________
buffer
หมายถึง :
ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่ใช้สำหรับพักข้อมูลเป็นการชั่วคราวใน
ระหว่างทำการถ่ายทอด หรือส่งผ่านข้อมูล เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
บางชนิดจะมี buffer ของตนเอง เช่น เครื่องพิมพ์ (printer) เป็นต้น

________________________________________
bug
หมายถึง :
ความขัดข้อง หรือสิ่งผิดปกติในซอฟแวร์ หรือในฮาร์ดแวร์
ในซอฟท์แวร์ bug หมายถึง ความผิดปกติในรหัส หรือในตรรกะ
ซึ่งเป็นเหตุให้โปรแกรมทำงานผิดปกติไป หรือก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่
ผิดพลาดออกมา; ในฮาร์ดแวร์ เมื่อ bug เกิดขึ้นจะทำให้การทำงาน
ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม
________________________________________
bus
หมายถึง :
ชุดของสายเคเบิลฮาร์ดแวร์ ซึ่งใช้ในการถ่ายทอดหรือส่งผ่านข้อมูล
ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ ดูเพิ่มเติม bus network
________________________________________
business information system
หมายถึง :
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ใช้คำย่อว่า BIS ได้แก่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งประกอบด้วย ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การสื่อสาร
และอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูล
ทางธุรกิจ
________________________________________
business software
หมายถึง :
โปรแกรมปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ใ
นทางธุรกิจ เช่น word processing, spreadsheet, database, และ
communications เป็นต้น
________________________________________
bus network
หมายถึง :
แบบของเครือข่ายชนิด local network แบบหนึ่ง ซึ่ง node ต่างๆ
ของเครือข่ายจะต่อเชื่อมอยู่กับสายการสื่อสาร (bus) สายหลัก
________________________________________
byte
หมายถึง :
ไบต์ เป็นหน่วยของสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย จำนวนบิต 8 บิต
ในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ในคลังข้อมูล;
หน่วยของสารสนเทศได้แก่ อักษร ตัวเลข เคื่องหมายวรรคตอน
และอื่นๆ ที่ใช้ในระบบ เพราะว่าไบต์ ใช้แทนปริมาณสารสนเทศได้
เพียงเล็กน้อย ดังนั้น ในคลังข้อมูลและในหน่วยความจำมักจะใช้
กิโลไบต์ ซึ่งเท่ากับ 1024 ไบต์ หรือ เมกะไบต์ ซึ่งเท่ากับ
1,048,576 ไบต์ เป็นต้นแทน