ศัพท์คอมพิวเตอร์ C


C
หมายถึง :
เป็นภาษาโปรแกรมภาษาหนึ่ง ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดย
เดนนิสริทชี่ (Dennis Ritchie) ที่ Bell Laboratories
เมื่อปี พ.ศ. 2515 ภาษา C แม้จะเป็นภาษาระดับสูง
แต่ก็สามารถใช้เป็นภาษาเครื่องได้เป็นอย่างดี
มันมีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกับ ระบบการทำงานของ
UNIX (UNIX operating system) ในปัจจุบันนำมา
ใช้กันอย่างกว้างขวางและได้รับการรับรองมาตรฐานโดย ANSI
(American Nation Standard Institute) แล้ว
________________________________________
C++
หมายถึง :
ภาษา C programming language รุ่นใหม่ ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดย
Bjarne Strousrup ณ ห้องปฏิบัติการ Bell Laboratories เมื่อต้นปี
พ.ศ. 2523 ภาษา C เวอร์ชั่นนี้เป็นที่ยอมรับของนักผลิตโปรแกรม
ทั้งหลาย เช่น บริษัท Apple Computer
และบริษัท Sun Microsystem เป็นต้น
________________________________________
cable
หมายถึง :
สายเคเบิล เป็นสายสื่อที่ใช้ต่อเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ชนิดต่างๆ
ของคอมพิวเตอร์ มีวัสดุห่อหุ้มสายเพื่อป้องกันความเสียหาย
และการรั่วไหล อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต่อเชื่อมด้วยสายเคเบิล เช่น
แป้นพิมพ์ (keyboard) เมาส์ (mouse) เครื่องพิมพ์ (printer) เป็นต้น
________________________________________
cable connector
หมายถึง :
ได้แก่ ตัวต่อที่อยู่ตรงส่วนปลายสายเคเบิลทั้งสองข้าง

________________________________________
cache
หมายถึง :
ระบบย่อยของหน่วยความจำอย่างหนึ่งซึ่งใช้ค่าของข้อมูลบ่อยๆ
จึงมีการคัดลอกข้อมูลเอาไว้ในนี้ เพื่อความสะดวกในการใช้
หน่วยความจำของ cache จะเก็บข้อมูลที่ใช้บ่อยๆ เข้าสู่ RAM
ทั้งตำแหน่งและสังกัดที่เก็บข้อมูลอยู่ เมื่อการประมวลผลต้องการข้อมูล
ที่อยู่ ณ สังกัดนั้นๆ ในหน่อยความจะ cache ก็จะทำการตรวจสอบว่า
มีข้อมูลที่ต้องการหรือไม่ ถ้ามีก็จะส่งข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลทันที ถ้าไม่มี cache ก็จะเข้าถึงหน่วยความจำตามปกติ เพื่อนำข้อมุลไปสู่
การประมวลผล cache มีประโยชน์เมื่อการนำข้อมูลเข้าสู่ RAM
ทำได้อย่างเชื่องช้า การนำเข้าสู่ cache มักทำได้รวดเร็วกว่า
________________________________________
CAD
หมายถึง :
(อ่านว่า แคด) เป็นคำย่อของคำว่า computer-aided-design
เป็นชื่อของโปรแกรมปฏิบัติการชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้ในการ
ออกแบบวิศวกรรม สถาปัตยกรรม หรือรูปแบบต่างๆ
ทางวิทยาศาสตร์ แบบที่ออกโดย CAD จะเป็นสองหรือสามมิติ
________________________________________
CAD/CAM
หมายถึง :
(อ่านว่า แคด/แคม) เป็นคำย่อของคำว่า
computer-aided-design/computer-aided-manufacturing หมายถึง
การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นอุตสาหกรรม
เราสามารถใช้ CAD/CAM ผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักร
เครื่องยนต์ เป็นต้น
________________________________________
calculator
หมายถึง :
เครื่องคิดเลข ในความหมายที่กว้างหมายถึง เครื่องมือที่ใช้สำหรับ
ทำงานเกี่ยวกับตัวเลขและการคำนวณ
________________________________________
CAI
หมายถึง :
คำย่อของคำว่า computer-aided หรือ computer-as-sisted instruction
เป็นโปรแกรมการศึกษาโปรแกรมหนึ่งที่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์
การสอนได้ สามารถใช้โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฝึกหัด
โปรแกรมถาม-ตอบ หรือเป็นโปรแกรมสอนหัวข้อต่างๆ
และใช้เป็นโปรแกรมทดสอบความรู้ของนักเรียนได้
________________________________________
call
หมายถึง :
การถ่ายทอดโปรแกรมการควบคุมงานไปยังส่วนหนึ่งส่วนใด
ของรหัสในขณะที่กลังเก็บรักษา (save) สารสนเทศที่จำเป็น
เพื่อให้การควบคุมการทำงานกลับมายังจุดที่เรียก

________________________________________
CAM
หมายถึง :
(อ่านว่า แคม) เป็นคำย่อของ computer-aided manu-facturing
หมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมงานผลิตผลิตภัณฑ์อย่างอัตโนมัติ
ดูเพิ่มเติม CAD/CAM
________________________________________
capacity
หมายถึง :
สมรรถนะ ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึงปริมาณของสารสนเทศซึ่ง
คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลสามารถประมวลผล
หรือเก็บไว้ได้ เช่น แผ่นดิสก์สามารถเก็บตัวอักษรได้จำนวนกี่ไบต์
นั่นเป็นสมรรถนะ (capacity) ของแผ่นดิสก์นั้น
________________________________________
Caps Lock key
หมายถึง :
แป้นคีย์บนแป้นพิมพ์ ซึ่งเมื่อกดแป้นนี้แล้ว อักษรภาษาอังกฤษ
ที่พิมพ์จะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (capital letter)
เมื่อปล่อยก็จะกลับมาเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กตามปกติ
ส่วนแป้นพิมพ์ภาษาไทย เมื่อกดแป้นนี้จะเป้นตัวอักษรบน

________________________________________
card
หมายถึง :
การ์ด หมายถึง แผ่นวงจรซึ่งพิมพ์สำเร็จ หรือหมายถึง adapter
ซึ่งสามารถนำมาเสียบต่อเชื่อมโยงเข้ากับคอมพิวเตอร์
เพื่อให้สามารถทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นได้

________________________________________
carrier
หมายถึง :
พาหะ ใช้ในการสื่อสาร เป็นสิ่งที่ใช้นำหรือพาเอาสารสนเทศ
ไปยังผู้บริโภค; หรือหมายถึงบริษัท หรือองค์การธุรกิจ
ที่ทำหน้าที่จัดหาโทรศัพท์และเคื่องมือสื่อสารอื่นๆ เพื่อให้บริการ
แก่ผู้บริโภค
________________________________________
carrier system
หมายถึง :
ระบบการสื่อสาร เป็นวิธีการสื่อสารซึ่งใช้ความถี่ต่างๆ กัน
เพื่อส่งผ่านหรือถ่ายทอดสารสนเทศไปตามช่องสัญญาน
การสื่อสารแต่ละช่อง
________________________________________
cartridge
หมายถึง :
กล่อง, ตลับ มักใช้ กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น

________________________________________

cassette tape
หมายถึง :
เทปแบบตลับ ที่เรามักเรียกว่า เทปคาสเส็ท

________________________________________
CAT
หมายถึง :
ดู computer-assisted teaching

catalog
หมายถึง :
รายการของแหล่งข้อมูล ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึงรายการของ
สารสนเทศต่างๆ เช่น ชื่อ แบบหรือชนิด ตำแหน่งที่อยู่หรือสังกัด
และความยาวของเนื้อเรื่องเป็นต้น
________________________________________
cathode
หมายถึง :
ขั้วไฟฟ้าซึ่งมีประจุไฟฟ้าลบ อิเล็กตรอนจะไหลจากขั่วลบไปยัง
ขั้วบวก (anode) ตามปกตินำมาใช้หมายถึง ขั้วที่ปล่อย
กระแสอิเล็กตรอนของกระแสไฟฟ้า

________________________________________
CBT
หมายถึง :
คำย่อของ computer-based training หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์
และโปรแกรมซึ่งทำขึ้นพิเศษเพื่อสอน
________________________________________
CD
หมายถึง :
คำย่อของ Carrier Detect เป็นสัญญานที่ส่งมาจากโมเด็ม
ซึ่งเสียบต่อเชื่อมโยงอยู่กับคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าโมเด็ม
นั้นกำลังอยู่ในสาย
________________________________________
CD-I
หมายถึง :
อ่านว่า ซีดีไอ คำย่อของ compact disc-interactive ได้แก่ฮาร์ดแวร์
และซอฟแวร์ ซึ่งอยู่ในรูปของเทคโนโลยีทางแสง เช่น เลเซอร์ดิสก์
ซึ่งสามารถรวมเสียง วีดีโอ และคำอธิบายเข้าด้วยกัน และเก็บไว้ใน
คอมแพคดิสก์ที่มีสมรรถณะสูง CD-I มีความหมายรวมถึง กิจลักษณ์
(feature) การแสดงรูปภาพ, การแสดงภาพเคลื่อนไหว (animation)
เครื่องเสียง และ เอฟเฟค (effect) ต่างๆ ด้วย
________________________________________
CD-Rom
หมายถึง :
อ่านว่า ซีดีรอม เป็นคำย่อของ compact disc read-only memory เป็น
คลังข้อมูลแบบหนึ่ง ซึ่งมีสมรรถณะสูง (ประมาณ 600 เมกะไบต์)
และใช้ laser optics แทนการใช้แม่เหล็กเป็นสื่อในการอ่านข้อมูล
________________________________________
CD-ROM drive
หมายถึง :
เครื่องมือเก็บแผ่นดิสก์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีของคอมแพคดิสก์
(compact disc)
________________________________________
cell
หมายถึง :
ในโปรแกรม spreadsheet หมายถึงจุดตัดกันระหว่างแถว (row) กับ
คอลัมน์ (column) แถวแทนด้วย ตัวเลข 1, 2, 3... ดังนั้นเซล (cell
จะแทนด้วยชื่อคอลัมน์ และแถวชื่อ เช่น B5, C12 หมายความว่า เซล
ที่เกิดจากจุดตัดกันของคอลัมน์ B กับแถว (บรรทัด) ที่ 5
และเซลที่เกิดจากคอลัมน์ C ตัดกับแถว (บรรทัด) ที่ 12 เป็นต้น
________________________________________
central processing unit
หมายถึง :
มักใช้อักษรย่อว่า CPU หน่วยประมวลผลกลาง ซึ่งประกอบด้วย
หน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logic unit) หรือ ALU หน่วย
ควบคุม (control unit) และคลังข้อมูลปฐมภูมิ (primary storage unit

________________________________________
CGA
หมายถึง :
เป็นคำย่อของ Color/Graphics Adapter คือวีดีโออะแดฟเตอร์บอร์ด
ชนิดหนึ่ง ซึ่งผลิตออกจำหน่ายโดย IBM เมื่อปี พ.ศ. 2524 CGA
มีความสามารถทำงานด้านภาพและตัวอักษรจาก 40-80
ตัวอักษรใน 1 คอลัมน์ และ 25 บรรทัด จากบนมาล่าง ประกอบ
ไปด้วยสี 16 สี สร้างภาพกราฟฟิกได้ตามแนวนอน 640 pixel
และแนวตั้ง 200 pixel 2 สี หรือ 320 pixel ตามแนวนอน
และ 200 pixel ตามแนวตั้ง 4 สี
________________________________________
channel
หมายถึง :
ช่อง, ช่องการสื่อสารระหว่างเครื่องอุปกรณ์สองเครื่อง บางทีเรียกว่า
communication channel
________________________________________
character
หมายถึง :
ตัวหนังสือ หมายถึงตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายต่างๆ
ที่ใช้ในภาษา เครื่องหมายวรรคตอน รวมทั้งสัญลักษณ์
หรือเครื่องหมายใดๆ ที่ใช้เป็นรหัสเพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วย

________________________________________
character per inch
หมายถึง :
มักใช้คำย่อว่า cpi เป็นหน่วยการวัดขนาดของตัวอักษรอย่างหนึ่ง
หมายถึง ในความยาว 1 นิ้ว มีตัวอักษรบรรจุลงไปได้กี่ตัว
การกำหนดในลักษณะนี้ ก่อให้เกิดลักษณะสำคัญ 2 ประการ
คือ ขนาดของป้อยนท์ และความกว้างของตัวอักษร
________________________________________
character per second
หมายถึง :
ใช้คำย่อว่า cps การวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์ที่ไม่ใช่
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เช่น dotmatrix printer หรือ ink-jet printer
เป็นต้น หรือวัดความเร็วในการถ่ายทอดข้อมูล เช่น
ความเร็วของ disk drive เป็นต้น
________________________________________
chassis
หมายถึง :
(อ่านว่า คัสซีส์) กรอบโลหะซึ่งใช้เป็นฐานรองรับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเลกทรอนิกใดๆ; เครื่องล่าง
________________________________________
chip
หมายถึง :
คำย่อของคำว่า microchip ดูเพิ่มเติม integrated circuit

________________________________________
circuit
หมายถึง :
วงจร
________________________________________
circuit board
หมายถึง :
แผงวงจร
________________________________________
circuit breaker
หมายถึง :
สวิตช์ซึ่งทำไว้สำหรับปิด-เปิด เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า
เมื่อกระแสไฟฟ้ามีปริมาณมากเกินกว่าระดับที่กำหนดไว้

________________________________________
circuit switching
หมายถึง :
วิธีการเปิดสายการสื่อสารอย่างหนึ่ง โดยการต่อพ่วงวงจรอื่นๆ
เข้ากับวงจรหลัก เช่น การต่อสายโทรศัพท์ เป็นต้น
________________________________________
click
หมายถึง :
คลิก การกดและปล่อยปุ่มที่เมาส์ครั้งหนึ่ง โดยไม่ต้องขยับเมาส์
การกดเมาส์เป็นการกระตุ้นโปรแกรมให้ทำงาน
ถ้ากดสองครั้งติดๆ กันเรียกว่า double click
________________________________________
clip art
หมายถึง :
คลิปอาร์ต แหล่งรวบรวมภาพ แผนภูมิ แผนที่ ไดอะแกรม ภาพถ่าย
ภาพลายเส้นต่างๆ อาจเป็นลักษณะของหนังสือเป็นเล่มๆ
หรือแฟ้มข้อมูลในคอมพิวเตอร์ก็ได้
________________________________________
clipboard
หมายถึง :
หน่วยความจำอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความควบคุมของระบบทำงาน
(operating system) เช่น Microsoft Windows ใน OS/2
หรือใน Apple Macintosh operating system คลิพบอร์ด
ใช้เป็นที่เก็บสำเนาของสารสนเทศสุดท้ายที่ถูกทำสำเนา ลบ
หรือตัด (paste) เอาไว้ สิ่งที่ก็บไว้ในคลิพบอร์ดสามารถถ่ายทอด
ไปสู่โปรแกรมอื่นได้
________________________________________
clock
หมายถึง :
นาฬิกา เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ นาฬิกาจะเดินอยู่
ตลอดเวลา แม้เวลาเครื่องปิด
________________________________________
clock/calendar
หมายถึง :
เครื่องบอกเวลา บอก วัน เดือน ปีอัตโนมัติ อยู่ในวงจรคอมพิวเตอร์
บอกเวลา และวัน เดือน ปี อย่างถูกต้อง
________________________________________
clone
หมายถึง :
สำเนา หมายถึง สิ่งที่ทำขึ้นให้เหมือนกับของเดิม หรือเหมือนกับ
ต้นฉบับ หรือต้นแบบ นำมาใช้ในไมโครคอมพิวเตอร์ หมายถึง
คอมพิวเตอร์ที่ทำขึ้นให้เหมือนต้นแบบ เช่น IBM clone
คือคอมพิวเตอร์อื่นที่ทำขึ้นให้มีลักษณะ และคุณสมบัติเหมือน
คอมพิวเตอร์ IBM
________________________________________
closed file
หมายถึง :
แฟ้มข้อมูลที่ปิดอยู่ แฟ้มข้อมูลที่ไม่ได้นำมาใช้ปฏิบัติการใดๆ

________________________________________
coaxial cable
หมายถึง :
สายเคเบิลชนิดหนึ่งซึ่งมีตัวนำสองสายซ้อนกันอยู่เป็นสองชั้น
สายหนึ่งอยู่ตรงศูนย์กลางมีฉนวนหุ้ม สายที่สองอยู่รอบๆ สายที่1
และมีฉนวนหุ้ม อีกชั้นหนึ่ง
________________________________________
COBOL
หมายถึง :
เป็นคำย่อของคำว่า Common Business Oriented Language
เป็นภาษาระดับสูงภาษาหนึ่ง พัฒนาขึ้นมาราวๆ ระหว่างปี
พ.ศ.2502-2504 มีลักษณะของภาษาคล้ายประโยคภาษาอังกฤษ
นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง
________________________________________
code
หมายถึง :
รหัส เป็นโปรแกรมคำสั่ง รหัส อาจเป็นชนิดที่คนอ่านได้ ซึ่งเขียนขึ้น
โดยนักเขียนโปรแกรม และรหัสอีกชนิดหนึ่งสำหรับเคื่องคอมพิวเตอร์
อ่าน
________________________________________
color
หมายถึง :
สี ในวิชาฟิสิกส์ สี หมายถึง คลื่นแสงซึ่งมีความยาวคลื่นแตกต่างกัน
เมื่อกระทบกับสายตา ทำให้สายตาตอบสนองต่อขนาดความยาวคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าที่แตกต่างกัน แล้วแปลความหมายออกมาเป็นสีที่
แตกต่างกัน โดยเริ่มตั้งแต่ขนาดความยาว คลื่นสั้นมาก ตาแลเห็นเป็น
สีม่วง และแลเห็นสีแดงเป็นสีสุดท้ายในช่วงคลื่นแสง สีที่เห็นจะเรียง
ตามลำดับดังนี้คือ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม และแดง

________________________________________
color monitor
หมายถึง :
มอนิเตอร์สี ในมอนิเตอร์สี จะมีสารฟอสเฟอร์ 3 ชนิด เคลือบอยู่ใน
จอภาพ คือสารฟอสเฟร์สำหรับสีแดง เขียว และน้ำเงิน
และภายในมีปืนอิเล็กตรอนอยู่ 3 กระบอก สำหรับยิงอิเล็กตรอนสีแดง
เขียว และน้ำเงินออกมา สีอื่นๆนอกจากนี้ เกิดจากการผสมผสานกัน
ของสีทั้งสาม ดังกล่าวแล้ว
________________________________________
color printer
หมายถึง :
เครื่องพิมพ์สี เครื่องสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์บางแบบสามารถพิมพ์สี
ออกมาได้ เช่น เครื่องแบบ dot matrix, ink-jet หรือ thermal transfer
printer
________________________________________
column
หมายถึง :
คอลัมน์ ชุดของหัวข้อซึ่งจัดเรียงในแนวตั้ง ในโปรแกรม spreadsheet
เป็นชุดของเซล ซึ่งเรียงกันลงไปตามแนวตั้ง; ในหน้าเอกสาร
ได้แก่ช่องของความกว้างซึ่งใช้พิมพ์ข้อความจากบนลงล่าง
ในหน้าหนึ่งๆ อาจแบ่งเป็นหลายๆ คอลัมน์
________________________________________
COM
หมายถึง :
ชื่อเครื่องมือทางตรรกะ ที่ใช้สำหรับการสื่อสาร คำว่า COM ถูกกำหนด
และสงวนไว้โดย MS-DOS operating system เพื่อใช้เรียกปอร์ต
การสื่อสาร โดยกำหนดชื่อว่า COM 1, COM 2, COM 3 และ COM 4

________________________________________
command
หมายถึง :
คำสั่ง สำหรับสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ทำงาน ซึ่งผู้ใช้ (user)
เป็นผู้สั่ง อาจสั่งโดยการใช้กดแป้นพิมพ์ หรือเลือกจากเมนูก็ได้
________________________________________
COMMAND.COM
หมายถึง :
คำสั่งที่มีหน้าที่แปลความหมายสำหรับ MS-DOS เรียก command
interpreter เป็นโปรแกรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมการทำงาน
(operating system) COMMAND.COM จะรับคำสั่งจากผู้ใช้เมื่อ
ผู้ใช้พิมพ์คำสั่งนั้นลงไปด้วยแป้นพิมพ์และทำงานโดยตรง
________________________________________
Command key
หมายถึง :
แป้นคีย์พิเศษใน Apple Macitosh แป้นนี้จะอยู่ตรงหัวและท้าย
ของคานเว้นวรรค (space bar) แป้นพิเศษนี้ทำหน้าที่เช่นเดียวกับ
Control key ของ IBM
________________________________________
command line
หมายถึง :
บรรทัดคำสั่ง คือคำสั่งที่พิมพ์ลงไปใน command interpreter เพื่อสั่งให้
คอมพิวเตอร์ทำงาน
________________________________________
command-line interface
หมายถึง :
รูปแบบของการติดต่อระหว่าง ระบบควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
(operating system) กับผู้ใช้ (user) ซึ่งผู้ใช้สั่งคอมพิวเตอร์ให้ทำงาน
โดยวิธีพิมพ์คำสั่งลงไป
________________________________________
common carrier
หมายถึง :
ผู้ถ่ายทอดสัญญานการสื่อสารรับอนุญาตได้แก่ บริษัท หรือองค์กรทาง
ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ทำการถ่ายทอดสัญญานการสื่อสารให้แก่
ลูกค้า ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล
________________________________________
communications
หมายถึง :
การสื่อสาร ทางด้านคอมพิวเตอร์หมายถึงการถ่ายทอดหรือการส่งผ่าน
ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปสู่คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง
อาจโดยผ่านสายโทรศัพท์ ไมโครเวฟ ดาวเทียม
หรือสายเคเบิลใยแก้ว เป็นต้น
________________________________________
communications channel
หมายถึง :
ดู channel
________________________________________
communications link
หมายถึง :
การเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์
เพื่อการถ่ายทอด หรือส่งผ่านข้อมูลระหว่างกัน
________________________________________
communications network
หมายถึง :
ดู network
________________________________________
communications parameter
หมายถึง :
ข้อกำหนดซึ่งจำเป็นต้องกำหนดขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกันได้ เช่น กำหนดความเร็ว
ในการส่งผ่านข้อมูลของโมเด็ม กำหนดจำนวน data bits และ stop bits
ของข้อมูลเป็นต้น

________________________________________
communications program
หมายถึง :
โปรแกรมซอฟแวร์ ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์สามารถ
ติดต่อสื่อสารด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนสารสนเทศซึ่งกันและกันได้communications protocol
หมายถึง :
ชุดของกฎ หรือรูปแบบมาตรฐานซึ่งกำหนดขึ้นพื่อ
ให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์
ด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (Information)
ซึ่งกันและกันได้
________________________________________
communications sattellite
หมายถึง :
ดาวเทียมสื่อสาร ตามปกติดาวเทียมสื่อสาร จะโคจรรอบโลก
และติดต่อสื่อสารกับดาวเทียมด้วยกัน และทำการถ่ายทอดข้อมูล
จากสถานีภาคพื้นดิน แห่งหนึ่งไปสู่สถานีภาคพื้นดินอีกแห่งหนึ่ง
________________________________________
compatibilitty
หมายถึง :
ความสามารถที่คอมพิวเตอร์ เครื่องอุปกรณ์ประกอบ แฟ้มข้อมูล
หรือโปรแกรม สามารถทำงานร่วมกันได้ เข้าใจคำสั่งเดียวกันได้
มีรูปแบบ (format) อย่างเดียวกัน และใช้ภาษาเดียวกันได้
________________________________________
compiled language
หมายถึง :
ภาษาที่ถูกแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine code)
ก่อนที่จะนำมาใช้ ซึ่งตรงกันข้ามกับ interpreted language
ซึ่งหมายถึง ภาษาที่ถูกแปลและนำมาใช้ทีละคำสั่ง
________________________________________
compiler
หมายถึง :
โปรแกรมใดๆ ซึ่งเปลี่ยนรูปของชุดของสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง
ไปเป็นชุดของสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง โดยวิธีปฏิบัติตามกฎ
และระเบียบของภาษานั้นๆ
________________________________________
computer
หมายถึง :
คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกใดๆ ซึ่งสามารถทำหน้าที่รับ
ข้อมูลเข้า ประมวลผลข้อมูล และผลิตผลลัพธ์จากการประมวลผล
นั้นออกมา
________________________________________
computer-aided design
หมายถึง :
ดู CAD
________________________________________
computer art
หมายถึง :
ศิลปะโดยคอมพิวเตอร์ ศิลปะซึ่งสร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์
หรือทำขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์วาดภาพ
และระบายสี เป็นต้น
________________________________________
computer-assisted instruction
หมายถึง :
ดู CAI
________________________________________
computer-assisted teaching
หมายถึง :
มักใช้เป็นคำย่อว่า CAT การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
มีความหมายเช่นเดียวกับ computer-assisted instruction
ดูเพิ่ม CAI
________________________________________
computer-based training
หมายถึง :
ดู CBT
________________________________________
computer center
หมายถึง :
ศูนย์กลางคอมพิวเตอร์ ได้แก่เมนเฟรม หรือ มินิคอมพิวเตอร์
ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย ทำหน้าที่ด้านการประมวลผลข้อมูล
ให้แก่ผู้ใช้บริการในเครือข่าย; อาจเรียกว่า คอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง
________________________________________
computer conferenceing
หมายถึง :
การติดต่อกันโดยตรงด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ต่างสถานที่กัน
แต่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยการใช้โปรแกรมการสื่อสาร

________________________________________
computer crime
หมายถึง :
การใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้คอมพิวเตอร์
เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นที่ตนไม่มีสิทธิ์จะทำเช่นนั้น
________________________________________
computer engineering
หมายถึง :
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่วิชาการที่ว่าด้วยหลักปรัชญา
แนวคิดการออกแบบในการพัฒนาฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์
________________________________________
computer game
หมายถึง :
เกมคอมพิวเตอร์ การเล่นเกมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ
การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ มักควบคุมการเล่นโดยการใช้คันโยก
(joystick) หรือใช้แป้นพิมพ์ (keyboard)
________________________________________
computer graphics
หมายถึง :
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก หมายถึงการสร้างรูปภาพลายเส้น หรือ
ภาพใดๆ รวมทั้งแผนภาพ แนภูมิ การประดิษฐ์ตัวอักษร ฯลฯ
บนจอภาพ ด้วยการใช้วิธีการและโปรแกรมทางด้านกราฟฟิกต่างๆ
รวมถึงการเก็บรักษาและการแสดงบนจอภาพด้วย
________________________________________
Computer Graphics Interface
หมายถึง :
มักใช้คำย่อว่า CGI เป็นซอฟแวร์มาตรฐานชนิดหนึ่ง ซึ่งนำมาใช้เป็น
เครื่องมือทางกราฟฟิก เช่น เครื่องพิมพ์ (printer) และพล็อตเตอร์
(plotter) เป็นต้น
________________________________________
computer instruction
หมายถึง :
คำสั่งซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถจดจำได้และปฏิบัติตาม; การใช้
คอมพิวเตอร์ ช่วยในการสอน ดู CAI
________________________________________
computer language
หมายถึง :
ภาษาคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาเฉพาะที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อ
สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ภาษาคอมพิวเตอร์มี 2 ชนิด
คือ ภาษาระดับต่ำ หรือภาษาเครื่อง (machine language)
และภาษาระดับสูง เช่น FORTRAN, COBOL, BASIC, C
________________________________________
computer literacy
หมายถึง :
ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่าง
ได้ผล
________________________________________
computer network
หมายถึง :
ดู network
________________________________________
computer program
หมายถึง :
ชุดของคำสั่ง ซึ่งเขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง
เพื่อที่จะนำไปใช้สั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานตามคำสั่งนั้น
________________________________________
computer revolution
หมายถึง :
การปฏิวัติคอมพิวเตอร์ หมายถึงการที่คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาท
ในชวิตประจำวันของคนโดยทั่วไป ทั้งการดำเนินชีวิตส่วนตัวและการ
ประกอบวิชาชีพทุกแขนงวิชา เหตุที่ถือว่าเป็นการปฏิวัติคอมพิวเตอร์
คือ (1) การเข้ามามีบทบาทของคอมพิวเตอร์ เป็นการเข้ามาอย่าง
ทันทีทันใด โดยรวดเร็ว และ (2) การปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์
ทำได้ด้วยความรวดเร็วอย่างยิ่ง และถูกต้องอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

________________________________________
computer science
หมายถึง :
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คือ การศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ได้แก่
การออกแบบ การปฏิบัติงาน และการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ซึ่งมีความเกี่ยวพันทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิก
ทฤษฎีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ (logic)
และพฤติกรรมของมนุษย์ เป็นต้น
________________________________________
computer security
หมายถึง :
ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ หมายถึงการปกป้อง
หรือการป้องกันมิให้ผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้
________________________________________
computer simulation
หมายถึง :
ดู simulation
________________________________________
computer system
หมายถึง :
ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยชุดของฮาร์ดแวร์
และส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่ร่วมกันของระบบ ตัวอย่าง
เช่น ระบบไมโครคแมพิวเตอร์ประกอบด้วย ตัวเครื่อง (console หรือ
system unit) ดิสก์ไดว์ (disk drive) มอนิเตอร์ (monitor) แป้นพิมพ์
(keyboard) เครื่องพิมพ์ (printer) และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ
เช่น เมาส์ โมเด็ม เป็นต้น
________________________________________
computer user's group
หมายถึง :
ดู user group
________________________________________
concentrator
หมายถึง :
เครื่องมือสื่อสารอย่างหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมสัญญานจาก
แหล่งต่างๆ เช่น จากสถานีปลายทาง (terminal)
ซึ่งอยู่ในเครือข่ายเข้ามาเป็นสัญญานรวม ก่อนที่จะส่งไปสู่ปลายทาง
________________________________________
conductor
หมายถึง :
สื่อ, ตัวนำไฟฟ้า
________________________________________
CONFIG.SYS
หมายถึง :
แฟ้มข้อมูลพิเศษชนิดหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมลักษณะการทำงาน
อย่างใดอย่างหนึ่งใน MS-DOS และใน SO/2 คำสั่งในแฟ้ม
CONFIG.SYS นี้ ทำให้กิจลักษณ์ (feature) ในระบบทำงานได้
(หรือบางครั้งอาจทำให้ไม่สามารถทำงานได้ด้วย)
________________________________________
connector
หมายถึง :
ปลั๊ก ในฮาร์ดแวร์ ใช้ปลั๊กสำหรับเสียบต่อสายเคเบิล เช่น
ปลั๊ก RS-232-C ใช้เสียบต่อสายเคเบิลของโมเด็มเข้ากับ
คอมพิวเตอร์ ปลั๊กโดยทั่วไปมี 2 แบบ คือ ปลั๊กตัวผู้ กับ
ปลั๊กตัวเมีย ปลั๊กตัวผู้จะมีขาหรือเข็มอันเดียว 2 อัน หรือ
หลายๆอัน ส่วนปลั๊กตัวเมียจะมีรูสำหรับเอา ปลั๊กตัวผู้มาเสียบต่อ
โดยจำนวนรูเท่ากับขาของปลั๊กตัวผู้ที่เป็นคู่กัน
________________________________________
console
หมายถึง :
หน่วยควบคุมชนิดหนึ่ง เช่น สถานีปลายทาง (terminal) เป็นต้น;
ในไมโครคอมพิวเตอร์ คอนโซล ได้แก่กล่องซึ่งภายใน
บรรจุอุปกรณ์หลักซึ่งใช้ในการควบคุมระบบ; ใน MS-DOS operating
system คอนโซล คือเครื่องมือนำข้อมูลเข้าอันแรก
คือแป้นพิมพ์ (keyboard) และเครื่องมือแสดงผลลัพธ์อันแรก
(จอภาพ)
________________________________________
control
หมายถึง :
การควบคุม การควบคุมคอมพิวเตอร์และการประมวลผลของมัน
เพื่อให้มันสามารถทำงานได้สำเร็จที่ต้องการ
________________________________________
Control key
หมายถึง :
คอนโทรลคี, แป้นคีคอนโทรล ได้แก่แป้นคีซึ่งเมื่อกดร่วมกับแป้นคีอื่น
ทำให้แป้นคีนั้นให้ผลตรงข้าม ในโปรแกรมปฏิบัติการหลายๆ
โปรแกรม เมื่อกด Control-U (กดแป้นคอนโทรล
และแป้นตัวยู U) อาจเป็นคำสั่ง undo ในการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้าย
หรืออาจเป็นคำสั่งเปิดหน้าต่อไปก็ได้ แล้วแต่โปรแกรมปฏิบัติการที่ใช้

________________________________________
Control Panel
หมายถึง :
กลุ่มของเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยควบคุมพารามิเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ของระบบ เช่น ควบคุมสีของจอภาพ ควบคุมความดังของลำโพง
ควบคุมอัตราการกระพริบของเคอร์เซอร์ และควบคุมวันและเวลาของ
ระบบ เป็นต้น
________________________________________
conversion
หมายถึง :
ขบวนการการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง
เช่น การเปลี่ยนแปลงแฟ้มข้อมูล ข้อมูล และอื่นๆ
________________________________________
coprocessor
หมายถึง :
โคโพรเซสเซอร์ โพรเซสเซอร์ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความแตกต่างจาก
ไมโครโพรเซสเซอร์ coprocessor ทำงานด้านช่วยเหลือไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ งานพิเศษที่เพิ่มเติมเข้ามา
ตัวอย่างเช่น numeric or math coprocessor ทำหน้าที่คำนวณเลขได้
รวดเร็วกว่าและดีกว่าไมโครโพรเซสเซอร์ ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลโดยทั่วไป
________________________________________
copy
หมายถึง :
คัดลอก, ก๊อบปี้, การทำสำเนาสารสนเทศ หรือการทำสารสนเทศ
ขึ้นมาในส่วนอื่นของเอกสาร ในแฟ้มข้อมูลอื่น หรือในหน่วยความจำอื่น
________________________________________
cpi
หมายถึง :
ดู character per inch
________________________________________
CPU
หมายถึง :
ดู central processing unit
________________________________________
CRT
หมายถึง :
เป็นคำย่อของ cathode-ray tube เป็นหลอดจอภาพของไมโครคอมพิวเตอร์ ภายในมีปืนอิเล็กตรอน ซึ่งเมื่อยิงลำแสงอิเล็กตรอน
มากระทบกับพื้นผิวด้านในของหลอดภาพ ซึ่งมีสารฟอสเฟอร์เคลือบอยู่
จะทำให้เกิดการเรืองแสงขึ้น จอภาพสีเดียวมีปืนกระบอกเดียว
จอภาพสีมีปืนอิเล็กตรอน 3 กระบอก สำหรับยิงให้เกิดลำแสงสีแดง
เขียว และน้ำเงิน
________________________________________
ctrl-Alt-Del
หมายถึง :
แป้นคีย์รวม 3 แป้น ได้แก่ แป้น Control, Alt และ Delete เมื่อกดพร้อมกันทั้ง 3 แป้น ในแป้นพิมพ์ IBM และ IBM Compatible จะทำให้คอมพิวเตอร์เริ่มเปิดเครื่องใหม่ (reboot)
________________________________________
cursor
หมายถึง :
เคอร์เซอร์ เครื่องชี้ชนิดหนึ่งบนจอภาพมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยม
หรือเป็นเส้นตรง หรือรูปร่างอื่นใด เรืองแสง และกระพริบเป็นจังหวะ
อยู่บนจอภาพ ณ จุดที่เคอร์เซอร์กระพริบอยู่นี้
จะเป็นตำแหน่งที่อักษรตัวที่กดแป้นตัวต่อไปจะปรากฎขึ้น

________________________________________
cut
หมายถึง :
ตัด หรือ ลบส่วนของเอกสารออกไป เพื่อนำไปสอดแทรกหรือปะเข้าไป
ณ ที่ใดที่หนึ่ง
________________________________________
cut and paste
หมายถึง :
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกที่คอมพิวเตอร์ใช้แทนกรรไกร และกาว
คือ คอมพิวเตอร์จะตัดข้อความตอนใดตอนหนึ่ง แล้วนำไป "ติด"
หรือ "ปะ" เข้าไป ณ ที่อีกแห่งหนึ่งตามต้องการ
________________________________________
cybernetics
หมายถึง :
จากภาษากรีกแปลว่า "ผู้นำทาง" หรือ "ผู้ปกครอง" หมายถึงวิชาที่ว่า
ด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบควบคุม เช่น ระบบประสาทในคน
หรือระบบควบคุมในทางอิเล็กทรอนิก หรือระบบเครื่องจักรกล เป็นต้น