ความรักบริสุทธิ์

ความรักที่บริสุทธิ์ในหนึ่งคนจะสามารถมีอานิสงค์ที่
ทำให้คนในสังคมนั้นมีความสุขได้ด้วย ความสุขอันเป็นผลจากความรักที่บริสุทธิ์นี้
จะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ให้มีศานติได้อย่างมหัศจรรย์ทีเดียว
เราทราบว่าพระพรหมเป็นเทพแห่งความรัก
ถ้าเราฝึกฝนให้มีพรหมวิหาร ๔ อยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเรา
เราจะพบว่าเมตตาที่เป็นความรักที่ประกอบไปด้วยปัญญาของเรานั้น
จะสามารถทำให้เรากรุณาต่อตัวเองและผู้อื่นได้
ความหมายของคำว่ากรุณาคือการให้โอกาส การให้อภัยคนหนึ่งคน
ที่มองคนอีกหนึ่งคนอย่างให้โอกาสอยู่ตลอดเวลานั้น
จะทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งความรักของคนคนนั้นงอกงามอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
เวลาที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับคนอีกหนึ่งคนอย่างลึกซึ้ง
เราจะต้องหล่อหลอมตัวเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับคนคนนั้น

นี่เป็นรากฐานแห่งความเข้าใจอันเป็นเหตุแห่งรักที่มีรักแท้
เวลาที่เราชื่นชมยินดีต่อคนหนึ่งคน
ที่กำลังทำงานและให้โอกาสเขาในการที่จะเดินทางต่อไปด้วยรักของเรา
มันจะทำให้โลกใบนี้แผ่คลุมไปด้วยความรักที่เป็นอัปปมานอก
จงใช้ชีวิตอย่างคนที่มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
ด้วยปัญญาของท่านที่จะรู้ว่าท่านจะไม่หวั่นไหวเลยกับความรักของท่าน
เพราะท่านจะพัฒนาความรักของท่านให้บริสุทธิ์
ไม่มีเงื่อนไขแห่งความยึดมั่น ถือมั่น อันเป็นเหตุแห่งทุกข์