วันกองทัพอากาศ 9 เมษายน


โรงถ่ายหนัง สมเด็จพระนเรศวรโรงถ่ายหนัง สมเด็จพระนเรศวร

ความเป็นมา
ในปี พ.ศ. 2464 กระทรวงกลาโหม ได้พิจารณาเห็นว่า กำลังทางอากาศ มิได้เป็นกำลังเฉพาะในด้านยุทธศาสตร์ทางทหารเท่านั้น แต่มีประโยชน์ อย่างกว้างขวางต่อกิจการด้านอื่นๆ อีกด้วย จึงได้แก้ไขการเรียกชื่อจาก กรมอากาศยานทหารเป็น "กรมอากาศยาน" และเป็น "กรมทหารอากาศ" ในเวลาต่อมา โดยให้อยู่ในบังคับบัญชาของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยตรง พร้อมทั้งได้มีการกำหนดยศทหาร และการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบ จากสีเขียว มาเป็นสีเทา ดังเช่นปัจจุบัน วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2480 กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น "กองทัพอากาศ" มีนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรก กองทัพอากาศ จึงได้ถือเอาวันที่ 9 เมษายน ของทุกปีเป็น "วันกองทัพอากาศ"

กำลังทางอากาศ ได้พัฒนาไปอย่างมากมาย และได้เป็นกำลังสำคัญในการปกป้อง รักษาอธิปไตยของชาติ อาทิ สงครามกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส และสงครามมหาเอเชียบูรพา รวมทั้งเข้าร่วมกับกองกำลังสหประชาชาติ ในสงครามเกาหลี และร่วมกับพันธมิตร ในสงครามเวียดนาม จากเครื่องบินใบพัดเพียง 8 เครื่องในอดีต จนมาถึงเครื่องบินไอพ่นที่ทันสมัย ในปัจจุบัน กองทัพอากาศ ขอยืนยัน ที่จะดำรงความมุ่งมั่นในภารกิจ ที่จะพิทักษ์ รักษาเอกราช และอธิปไตยของชาติ ไว้ให้มั่นคงสถาพตลอดไปประวัติโดยย่อ

• 27 มีนาคม 2457
ยกฐานะจากแผนกการบิน เป็นกองการบินทหารบก ถือเอาวันนี้เป็น วันที่ระลึกกองทัพอากาศ

• 29 มีนาคม 2461
ยกฐานะเป็นกรมอากาศยานทหารบก

• 1 ธันวาคม 2464
เปลี่ยนชื่อเป็นกรมอากาศยาน ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม

• 12 เมษายน 2478
ยกฐานะเป็นกรมทหารอากาศ

• 9 เมษายน 2480
สถาปนาเป็นกองทัพอากาศ ถือเอาวันนี้เป็น วันกองทัพอากาศ (ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อ 26 มีนาคม 2541)
ภารกิจของกองทัพอากาศ
]โรงถ่ายหนัง สมเด็จพระนเรศวรโรงถ่ายหนัง สมเด็จพระนเรศวรโรงถ่ายหนัง สมเด็จพระนเรศวรโรงถ่ายหนัง สมเด็จพระนเรศวรกองทัพอากาศ มีภารกิจที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติการจัดระเบียบ ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 ไว้ว่า "กองทัพอากาศมีหน้าที่ เตรียมกำลังกองทัพอากาศ และป้องกันราชอาณาจักร มีผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ"

ในปัจจุบัน กองทัพอากาศ มีการจัดส่วนราชการกองทัพอากาศ ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ ของส่วนราชการ กองทัพอากาศกองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2538 โดยจัดกลุ่มหน่วยงาน ตามภาระหน้าที่ เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติออกเป็น 5 ส่วน

กองทัพอากาศ นอกจากจะมีหน้าที่การเตรียมกำลังกองทัพอากาศ และป้องกันราชอาณาจักร ด้วยการเตรียมกำลัง ทางอากาศ เพื่อให้การคุ้มครอง และรักษาอธิปไตย ตลอดจนผลประโยชน์ของชาติแล้ว ในยามปกติ กองทัพอากาศ ยังได้ใช้กำลังทางอากาศ เพื่อพัฒนาประเทศ ทั้งในเรื่องการสนับสนุน โครงการในพระราชดำริ และการช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ
โรงถ่ายหนัง สมเด็จพระนเรศวร


โรงถ่ายหนัง สมเด็จพระนเรศวร


โรงถ่ายหนัง สมเด็จพระนเรศวร


โรงถ่ายหนัง สมเด็จพระนเรศวร


โรงถ่ายหนัง สมเด็จพระนเรศวร


โรงถ่ายหนัง สมเด็จพระนเรศวรอ้างอิง : http://www.rtaf.mi.th/mission/mission.html


[fm]http://www.hotlinkfiles.com/files/1708318_vkdqe/002puochatpuotherDevid.swf[/fm]