การคูณเลขเร็ว 6 ใช้การคูณพหุนาม แทนการคูณธรรมดา จำนวนไม่เกิน 100

การลบเลขโดยตัดตอนจากจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย ไปแล้วนะคะ

มาคราวนี้เริ่มจากที่เคยเรียนเรื่องการคูณพหุนาม

หลักการคูณพหุนามเป็นดังนี้

...............(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + BCยกตัวอย่างดังนี้ค่ะ


.............37 x 77....... = (40 - 3)(80 - 3)
........พยายามทำให้อยู่ของผลบวกหรือผลต่างของหลักสิบ ร้อย ...

แนววิธีคิด


1)

.............37 x 77...= (30 + 7)(70 + 7)
.............................= (30x70) + 30x7 + 7x700 + 7x7
.............................= 2100 +210 + 490 +49
.............................= 2100 + 700 + 49
--------------------.= 2849


วิธีลัด

2)

.............32 x 64...= 3x6 ....................= 1800
......................................................หลับสิบคูณกัน ได้จริง 1800

.............................= (3 x 4 )+ (2 x 6)..= 24 ได้จริง 240
......................................................หลับสิบคูณหลังหน่วย ได้หลักร้อย

.............................= 2 x 4...................= 8

.............................= 1800 +240 + 8
.............................= 2048


3)

.............79 x 53...= (70 + 9)(50 + 3)
.............................= 7 x 5(00) + (21+45)(0) + 27
.............................= 3500 + 660 +27
.............................= 4187


4)

.............67 x 32...= 1800 + (12+21)(0)+14
.............................= 1800 + 330 + 14
.............................= 2144

5)

.............73 x 69...= 4200 + (63+18)(0)+27
.............................= 4200 + 810 + 14
.............................= 5024